Stichting Natuur en Milieu


Eerste reactie op Perspectievennota Verkeer en Vervoer

Utrecht, 18 februari 1999

Perspectievennota deinst terug voor echte vernieuwing

Stichting Natuur en Milieu is blij dat minister Netelenbos van Verkeer de discussie aangaat over het verkeer en vervoer in de toekomst. Mobiliteit is immers van wezenlijk belang voor onze samenleving. Aan de andere kant heeft de huidige mobiliteit levensgrote schaduwzijden - versnippering van natuur en landschap, verstopte steden, verkeersslachtoffers, luchtvervuiling, broeikaseffect, lawaai.

Natuur en Milieu pleit voor een samenleving waarin ook kinderen, ouderen en mensen met een functiebeperking goed kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Daar hoort mobiliteit bij, maar dan wel anders dan nu! Er zijn forse veranderingen en vernieuwing nodig in de totale aanpak van de mobiliteit.

De Perspectievennota zou vernieuwend zijn geweest als het vooral ingrediënten voor deze discussie had bevat. Dat is jammer genoeg nauwelijks het geval. Natuur en Milieu mist op de eerste plaats duidelijk omschreven milieu- en leefbaarheidsdoelen, waaraan het verkeer en het vervoer moeten gaan voldoen.

Het reeds zeer intensieve personen- en vrachtverkeer over de weg en door de lucht nemen nog steeds toe. Voor echte duurzaamheid moet deze groei worden beheerst. Uit onderzoek door Natuur en Milieu blijkt dat er allerlei mogelijkheden zijn om transport te voorkómen, zonder de kwaliteit van het product aan te tasten: transportpreventie. De Perspectievennota schenkt onvoldoende aandacht aan deze invalshoek.

Voorts is bekend dat snellere verbindingen leiden tot verplaatsingen over grotere afstanden, meer gemotoriseerde kilometers en meer milieuproblemen. Deze 'Brever-wet' geldt duidelijk voor het woon-werkverkeer en ook voor vliegreizen. De rol van de snelheid in het verkeer en vervoer verdient een fundamentele discussie, maar de Perspectievennota geeft daar geen aanzet voor.

De Perspectievennota legt de nadruk op het prijsbeleid en een betere benutting van wegen en voertuigen. Twee sterke punten, ofschoon duidelijke doelen van deze instrumenten niet worden vermeld in de nota. Dat laatste moet natuurlijk wel gebeuren. Natuur en Milieu pleit ervoor het prijsbeleid en de betere benutting te richten op milieu- en leefbaarheidsdoelen. Het uiterst belangrijke prijsbeleid zou moeten stoelen op 'de gebruiker betaalt' (rekening rijden, kilometerheffing, variabilisatie van autokosten e.d.) als sturend mechanisme.

Stichting Natuur en Milieu vindt dat het komende mobiliteitsdebat ambitieus moet zijn en vernieuwend. In het debat dient de duurzame ontwikkeling van de mobiliteit voorop te staan.

Nadere inlichtingen:
Willem-Jan van Grondelle, Marijke Brunt, tel 030-2331328

Deel: ' SNM Perspectievennota deinst terug voor echte vernieuwing '
Lees ook