SNN Samenwerkingsverband Noord-Nederland


SNN kent subsidies toe aan twaalf projecten

De Bestuurscommissie Economische Zaken van SNN heeft de subsidieaanvragen goedgekeurd voor twaalf projecten. Deze projecten ontvangen onder andere geld uit EZ/Kompasmiddelen. Het programma Kompas voor het Noorden is het ruimtelijk economisch ontwikkelingsprogramma voor Noord-Nederland voor de periode 2000-2006.

Verbetering bedrijfsvoering MKB
De organisatie ITEM, verbonden aan de Hanzehogeschool van Groningen, heeft een project ontwikkeld dat de bedrijfsvoering van bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Noord-Nederland moet verbeteren. Als uitgangspunt wordt de filosofie van het zogeheten Total Qyality Management gehanteerd. Dat wil zeggen dat bedrijven in het noorden worden gestimuleerd tot en begeleid bij verbeteringen op het gebied van procesmanagement, marketing, beleid & strategie, operationele resultaten, personeelsmanagement, middelenmanagement, logistiek en productieoptimalisatie. De initiatiefnemers verwachten over de projectperiode, die loopt tot 1 juni 2004, jaarlijks ongeveer tachtig bedrijven tot een kwaliteitsverbetering te bewegen. Daarmee zou een indirecte werkgelegenheid worden gerealiseerd van 600 nieuwe banen. De Bestuurscommissie Economische Zaken heeft voor het project 1.193.896 euro aan Kompasmiddelen beschikbaar gesteld.

Metalpark Delfzijl
Groningen Seaports krijgt 1.893.250 euro voor de ontwikkeling van een multimodaal bereikbaar bovenregionaal bedrijventerrein van 30 ha in Delfzijl. Het terrein, waarvoor een kilometer spoor en 200 meter kade wordt aangelegd, is speciaal bestemd voor metaal-gerelateerde bedrijven en komt direct naast de aluminiumfabriek Aldel. De ontwikkeling ervan wordt als noodzakelijk beschouwd voor de samenwerking tussen verscheidene bedrijven op het gebied van energie, recycling, faciliteiten en logistiek.

Cultuur ontwikkelingsproject Joure
De gemeente Skarsterlân zal met onder meer de herinrichting van het museumcomplex aan de Geelgietersstraat in Joure een goed toegankelijk en aantrekkelijk cultureel-historisch centrum creëren. Het project maakt deel uit van het Recreatief toeristisch projectenplan voor de A7-zone, bestaande uit de gemeenten Skarsterlân, Sneek, Heerenveen, Opsterland en Smallingerland. Het project in Joure wordt aangemerkt als een van de kansrijke projecten in dit plan. Behalve de herinrichting van het museumcomplex is voorzien in een nieuwe huisvestingsplaats voor de VVV, een presentatieruimte c.q. erfgoedwinkel en thee- en koffieschenkerij. Verder wordt de gerechtskamer in de Jouster toren gerenoveerd. Voor het project in Joure is 453.780 euro beschikbaar uit Kompasmiddelen.

Blue Moon Groningen
Op initiatief van de gemeente Groningen wordt in deze stad een manifestatie gehouden, waarbij architectuur, stedenbouw en cultuur worden geïntegreerd in een totaalprogramma. Het project, dat de naam Blue Moon heeft gekregen, bestaat uit vijf woningbouwprojecten in de binnenstad, vijf landschapsprojecten op het toekomstige Europapark en gedurende vier weken theater, kunst en muziek. Doel van de manifestatie is onder meer het imago van Groningen te versterken en daarmee haar aantrekkingskracht voor nieuwe bedrijvigheid te vergroten. Verder moet het project leiden tot betere ontwikkelingskansen van het Europapark, stimulering van de betrokkenheid van inwoners en bezoekers bij de kwaliteitsontwikkeling van de stad en versterking van het architectuur- en cultuurklimaat in Groningen. De manifestatie wordt gehouden van 24 augustus tot 23 september 2001. Voor de kosten van de organisatie stelt de Bestuurscommissie Economische Zaken 250.000 euro uit EZ/Kompasmiddelen beschikbaar.

De leerrekening
RBO Groningen zal individuele leerrekeningen (persoonsgebonden studiebudgetten) ontwikkelen, waarmee werknemers in staat worden gesteld hun eigen scholing te plannen en te organiseren. Het project is uitsluitend bestemd voor werkenden en met name voor personen met een verouderde opleiding en/of opleiding op LBO/MBO-niveau. Doel is de mobiliteit en inzetbaarheid van werknemers te vergroten en daarmee de werking van de arbeidsmarkt in Noord-Nederland te verbeteren. RBO Groningen krijgt hiervoor onder voorwaarden een Kompas-bijdrage toegekend van 141.591 euro.

Telewerk Try-out
Voor het ontwikkelen en uitvoeren van een telewerkproef voor bedrijven in Noord-Nederland krijgt VCC Noord-Nederland een eenmalige Kompas-bijdrage van 73.500 euro. VCC Noord-Nederland is een stichting, die zich onder meer bezig houdt met het ondersteunen van bedrijven bij het uitvoeren van plannen voor vervoersmanagement. De organisatie wil zich ontwikkelen tot een noordelijk kenniscentrum op het gebied van telewerken. Het gaat bij Telewerk Try-out om een beperkte proef die de drempel bij het Noordelijk bedrijfsleven, om tot invoering van telewerken over te gaan, moet verlagen. Het project loopt van 3 april 2001 tot en met 31 oktober 2002.

Ontwikkeling opleidingen Transport en Logistiek Stichting Technomatch Transport en Logistiek ontwikkelt twee opleidingen op respectievelijk het gebied van e-commerce en logistiek in de procesindustrie. De opleidingen zijn gericht op een betere afstemming tussen het beroepsgericht onderwijs en het bedrijfsleven, specifiek op het terrein van transport en logistiek. Onderzoek door Technomatch heeft aangetoond dat op dit moment onderwijsinstellingen op een aantal punten niet in staat zijn voldoende personeel aan bedrijven te leveren en dat de scholing van zittend personeel tekortschiet. Voor de opleidingen wordt een Kompas-bijdrage beschikbaar gesteld van 102.256 euro.

Praktische scheepsbouwkunde
Voor de ontwikkeling van een drietal scheepsbouwopleidingen wordt een eenmalige Kompas-bijdrage toegekend van 140.000 euro. Het gaat om een elementaire cursus scheepsbouwkunde, een verdiepingsstudie scheepsengineering en een practicum engineering. De behoefte aan goed opgeleid personeel in de maritieme sector in Noord-Nederland is groot. Uit een brancheverkenning, die is uitgevoerd in opdracht van de provincie Groningen, is naar voren gekomen dat in de scheepsbouwsector in Noord-Nederland een groot tekort bestaat aan technici met voldoende kennis van de scheepsbouw. Ondernemingen worden daardoor geremd in hun ontwikkeling.

Ontwikkeling praktijkopleidingen Chemie en Kunststoffen De behoefte aan goed opgeleide medewerkers in de procesindustrie groeit. De inhoud van laboratorium- en operatorfuncties verandert snel door technologische vooruitgang en automatisering. Het is om die reden belangrijk dat het kennisniveau van werknemers in de procesindustrie gelijke tred houdt met bovengenoemde ontwikkelingen. Om dat te bereiken ontwikkelt de Stichting Technomatch Chemie en Kunststoffen gerichte praktijkopleidingen, die moeten bijdragen aan het verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod van arbeid in de procesindustrie in Noord-Nederland. De opleidingen voorzien in laboratoriumanalyselokalen, een proceshal en een opstelling voor zogenoemde Rapid Prototyping. Er is een eenmalige Kompasbijdrage beschikbaar gesteld van 168.467 euro.

Touch Screen Informatiezuilen
Het Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme krijgt 79.321 euro uit EZ/Kompasmiddelen voor de plaatsing van dertien informatiezuilen in het gebied van de regio VVV IJsselmeerkust en de gemeente Wymbritseradiel. Doel is een kwaliteitsverbetering van de toeristisch-recreatieve informatievoorziening te realiseren. Als het project slaagt, zullen in Noord-Nederland mogelijk meer informatiezuilen worden geplaatst. Ook voor de toeristische informatievoorziening bieden de nieuwe media belangrijke perspectieven. Zij kunnen het toeristisch-recreatieve product dichter bij de consument brengen en bieden een keur aan selectieve c.q. gerichte communicatiemogelijkheden. Zo worden de feitelijke openingstijden verlengd tot 24 uur per dag gedurende zeven dagen in de week, kan de informatievoorziening worden uitgebreid en verbeterd en is een betere exploitatie mogelijk van de bestaande verkoop- en informatiepunten.

Logiesverstrekkende bedrijven in Fryslân: promotie en kwaliteit op maat
De Stichting Hoteloverleg Friesland i.o. (Koninklijke Horeca Nederland Regio Friesland) wil de positie van logiesverstrekkende sector in Fryslân versterken ten opzichte van concurrerende regio's. Daartoe zullen de hotels in de provincie op verscheidene terreinen veel meer gaan samenwerken. Gekozen is voor een driesporenstrategie: - clustervorming op basis van regionale binding; - kwaliteits- en rendementsverbetering; - communicatie en promotie. Aan het samen in de markt zetten van steden, regios en landsdelen op een professionelere manier dan tot nu toe het geval is, wordt grote waarde gehecht, daar de verwachting is dat binnen Nederland en zelfs Europa een strijd om de gunst van de toerist zal ontbranden tussen steden en regios dan wel landsdelen. Individuele inspanningen zullen volgens die opvatting weinig tot niets opleveren. Het initiatief in Fryslân is opgezet in navolging van vergelijkbare initiatieven in Drenthe. Voor het project, dat openstaat voor alle hotels in Fryslân, is 181.729 euro beschikbaar gesteld uit EZ/Kompas-middelen.

Logiesverstrekkende bedrijven in Groningen
Een identiek project als in Fryslân wordt ook in Groningen opgezet. Initiatiefnemer daar is de Stichting Hoteloverleg Groningen i.o. (Koninklijke Horeca Nederland Regio Groningen). Voor het project is 170.605 euro beschikbaar gesteld uit EZ/Kompasmiddelen.

30-08-2001 (01-026)

Deel: ' SNN kent subsidies toe aan twaalf projecten '
Lees ook