De Unie


SNS Reaal: Definitieve wijzigingsvoorstellen CAO

25 februari 2003 - Bijgaand treft u de definitieve voorstellen voor de te wijzigen CAO aan. Voorzover mogelijk zijn uw opmerkingen daarin verwerkt, maar waar dat (mogelijk om tijdsredenen) niet is gebeurd, zullen wij bezien in hoeverre er tijdens de onderhandelingen ruimte is deze alsnog in te brengen.

Volledigheidshalve delen wij u nog mede dat de onderhandelingen mogelijk worden bijgewoond door kaderleden van de bonden. Voor De Unie heeft het laatste kaderberaad opgeleverd dat dit de heer Jaap van der Heiden zal zijn.

UNIE VOORSTELLENBRIEF SRG-CAO 2003-2004
1. Looptijd

+ Wij stellen een looptijd voor van één jaar, te weten van 1 juni 2003 tot 1 juni 2004.

+ Gegeven de evenals de voorgaande jaren bestaande onduidelijkheid over de te verwachten economische ontwikkelingen en het perspectief van de SNS Reaal Groep naar de toekomst, achten wij een korte looptijd wenselijk. Op deze wijze kan na de expiratie van de CAO 2003-2004, indien nodig, worden ingespeeld op de dan bestaande bedrijfseconomische situatie en de (financiële) positie van werknemers binnen de SRG.
2. Loonontwikkeling

+ Wij stellen voor om de salarissen, de salarisschalen, de garantiesalarissen en persoonlijke toeslagen te verhogen met 2½% per 1 juni 2003.

+ De Unie stelt geen centrale landelijke looneis vast. De Unie staat namelijk een gedifferentieerde loonontwikkeling voor, waarbij maatwerk wordt geleverd in bedrijven en bedrijfstakken. Uiteraard nemen wij de economische ontwikkelingen en macro-economische kengetallen wel in onze afwegingen mee. Het stichtingsakkoord van november 2002 is daarbij in het komend arbeidsvoorwaardenoverleg maatgevend. Daarnaast is de regionale, landelijke en mondiale positie van het betreffende bedrijf ons belangrijkste uitgangspunt voor de vaststelling van de loonontwikkeling. In dat kader constateren wij dat SRG binnen de financiële dienstverlening in 2002 een relatief goed jaar heeft gehad. De verwachte productiviteitsstijging in het operationeel plan verzekeringen 2002-2005 is aanzienlijk te noemen. Ook de concurrentiepositie van de SRG in Nederland is naar onze mening uitstekend te noemen. In dit kader zijn wij van mening dat binnen de SRG een structurele loonontwikkeling van 2½% te rechtvaardigen is. In ieder geval bitter nodig om de koopkracht van onze leden enigszins op niveau te houden. Wij wijzen u in dit verband ten overvloede op de fiscale en nadelige effecten van het kabinetsbeleid op de premiespaarregeling waardoor het netto besteedbaar inkomen is aangetast, maar ook op de substantiële stijging van de premies ZKV die eenzelfde effect heeft op de koopkracht.
+ Ten aanzien van de premiespaarregeling achten wij compenserende maatregelen alleszins gepast omdat een belangrijk deel van onze leden, uw werknemers, daar destijds de "14e maand" voor heeft ingeleverd. Gelet op het bovenstaande, maar ook gezien de vorig jaar ingevoerde resultaats- of winstdelingsregeling die mede op grond van ontwikkelingen op de financiële markten, niet tot uitkering is gekomen, is het maken van afspraken over een eenmalige uitkering aan de orde.Wij wensen geïnformeerd te worden over de mate waarin van de afgesproken kinderopvangregeling gebruik wordt gemaakt, om te kunnen beoordelen of het budget toereikend is.
3. Verlof

+ Wij stellen voor om een aantal nader te noemen buitengewoon verlof vormen in artikel 7.1 te schrappen onder gelijktijdige verhoging van het aantal reguliere verlofdagen met 3.
+ Wij zijn van mening dat werknemers waar het de toepassing van dit artikel betreft hun eigen verantwoording kunnen nemen. Bovendien is het effect van de voorgestelde uitruil dat een meer gelijke rechtsbedeling ontstaat.

+ Wij stellen voor om de definitie van "zorgbehoevende" uit te breiden.

+ Wij wensen de eerste 10 dagen van het zorgverlof 100% loondoorbetaling.
4. Employability

+ Wij wensen de "speciale regeling verkorting arbeidsduur" (protocol 2; 2.4; A2), toegepast te zien voor medewerkers vanaf 55 jaar en zien het aantal uren waarmee de arbeidsduur kan worden teruggebracht graag bepaald op 6 uur (een en ander uiteraard pro rato voor parttimers).

+ Wij wensen af te spreken dat de loopbaancheck in protocol 2; 2.4; B, waar deze check de leden van onze organisatie betreft, lastens SRG, door De Unie vakspecialisten op dit vakterrein kan worden verricht.

+ Wij wensen protocol 2; 2.3, het recht op scholing, toegankelijker te maken voor de 50+ er binnen SRG. 5. Telewerken

+ Onder dit kopje herinneren wij u aan het CAO-voorstel van 2002: Wij stelden u toen voor om: "in de komende CAO-besprekingen op basis van de naar wij aannemen "mooie" uitkomsten van het afgeronde haalbaarheidsonderzoek van protocol 10, telewerken voor iedereen bereikbaar te maken. Een en ander volgens een eenduidige en rechtvaardige, voor de gehele organisatie geldende raamregeling, die duidelijk is over de individuele ins en outs van het telewerken.
+ In de huidige CAO zijn afspraken gemaakt over onderzoek naar de mogelijkheden van telewerken. Gezien de ontwikkelingen in de organisatie waarbij we niet in de laatste plaats doelen op de voorgenomen verplaatsing van een aantal activiteiten met dito gevolgen voor de medewerkers binnen deze activiteiten, kan de mogelijkheid van telewerken voor een substantieel deel van de betrokken werknemers goede oplossingen bieden voor de in het andere geval ondermeer te ontstane sociale en organisatorische problemen".

+ Tot onze grote spijt is het ondanks de gesprekken over dit onderwerp en toezeggingen over uitwerking en standpuntbepaling, tot enig meetbaar resultaat nog niet gekomen. Reden om dit voorstel onverkort maar weer gewoon op te voeren.
6. SUWI en Poortwachter

+ Wij wensen bij de komende CAO-besprekingen een evaluatie van de invoering en de toepassing van het opdrachtgeverschap en wensen afspraken over het instellen van een helpdesk sociale zekerheid.

+ De wijzigingen in de sociale zekerheid en daarmee gepaard gaande toenemende onzekerheid op dit beleidsthema voor zowel werkgever als werknemer maken het komen tot een gezamenlijke aanpak onontkoombaar. In ieder geval moesten er afspraken gemaakt worden terzake van de kwaliteit van de te contracteren reïntegratiebedrijven, de kosten, de inhoud van de dienstverlening, de aansluiting van het bestaande (arbo-) dienstenpakket op aard, omvang en kwaliteit van hetgeen in de toekomst en gezien de gewijzigde wetgeving noodzakelijk is.
+ Ook wensen wij dat in die zin uitvoering wordt gegeven aan protocol 7 van de CAO, dat het betreffende convenant als bijlage wordt toegevoegd (en het daarin bepaalde uiteraard wordt nageleefd).
7. Keuzes in Arbeidsvoorwaarden

+ Wij wensen een verankering van de uitgangspunten van de keuzesystematiek in de CAO. Ook het vakbondslidmaatschap wensen wij als keuze mogelijkheid in de systematiek opgenomen.
8. Werkgeversbijdrage

+ Wij wensen afspraken te maken over de voortzetting van de werkgeversbijdrage.
9. Aanvullende en/of gewijzigde voorstellen
Wij behouden ons het recht voor om tijdens de onderhandelingen gewijzigde c.q. aanvullende voorstellen te doen.

Wij houden u tijdens de onderhandelingen van het verloop ervan op de hoogte.

In het vertrouwen u van dienst te zijn geweest, tekent,

met vriendelijke groet,

Wim Brouwer
Bestuurder

* Intropagina SNS Reaal Groep

dinsdag, 25 februari 2003

Deel: ' SNS Reaal Definitieve wijzigingsvoorstellen CAO '
Lees ook