sns reaal groep

utrecht, 17 maart 2003

sns reaal groep 2002: een jaar met twee gezichten

commerciële groei in moeilijk jaar

financiële ontwikkelingen

de nettowinst vóór beleggingsverliezen stijgt tot ( 238 miljoen (+44,2%). de beleggingsverliezen van de verzekeraar bedragen ( 154 miljoen. de nettowinst na beleggingsverliezen daalt tot ( 84 miljoen (-49,1%). de rentemarge sns bank stijgt tot ( 503 miljoen (+15,4%) de brutopremies stijgen tot ( 1.501 miljoen (+0,7%). de personeelskosten dalen tot ( 394 miljoen (-7,5%). de efficiencyratio (bankbedrijf) verbetert duidelijk tot 64,7% (2001: 71,5%). de kosten/premie-ratio (verzekeringsbedrijf) verbetert tot 27,8% (2001: 29,6%). de bis-ratio blijft 11,6%. de tier-1 ratio versterkt tot 8,4% (2001: 7,4%). de solvabiliteit van het totale verzekeringsbedrijf blijft met 184% op goed niveau (2001: 258%).

commerciële ontwikkelingen

de marktaandelen bij de kernproducten zijn over de hele linie duidelijk toegenomen. er zijn verschillende succesvolle (innovatieve) producten en diensten geïntroduceerd. synergie tussen merken neemt toe via verkoop van elkaars producten. herpositionering hoofdmerken sns bank en hooge huys is in volle gang. de positie in de randstad wordt versterkt.
de activiteiten binnen sns reaal invest worden afgebouwd.

2002: een jaar met twee gezichten

'2002 kun je een jaar met twee gezichten noemen', zegt sjoerd van keulen, in oktober 2002 aangetreden als voorzitter van de raad van bestuur van sns reaal groep. 'in commercieel opzicht is het verslagjaar voor sns reaal groep zeer succesvol verlopen. bij de drie kernproducten hypotheken, sparen & beleggen en pensioenen & verzekeringen hebben we een stijging van het marktaandeel gerealiseerd. maar door de beleggingsverliezen op de aandelenportefeuille van de verzekeraar is onze nettowinst gedaald tot ( 84 miljoen. zonder die beleggingsverliezen waren we uitgekomen op ( 238 miljoen, een stijging van 44,2%.'

de organisatie is op orde

in 2002 is het doel 'één onderneming, één beleid en één bestuurscentrum' afgerond. de raad van bestuur van sns reaal groep en de hoofddirecties van sns bank en hooge huys zijn in utrecht gevestigd. er zijn drie 'competence centers' gevormd, voor hypotheken, sparen & beleggen en pensioenen & verzekeringen. deze centra nemen de innovatieve productontwikkeling ten behoeve van alle hoofd- en nevenmerken binnen de groep voor hun rekening. de verkooporganisaties van zowel het bank- als het verzekeringsbedrijf zijn ingrijpend gereorganiseerd en nu nog sterker dan voorheen gericht op de verkoop. tevens is de opbouw van de vier 'service centers' afgerond. zij verzorgen de administratieve verwerking voor hypotheken, effectentransacties, betalingsverkeer en verzekeringen voor alle merken binnen de groep.

de strategie is duidelijk

sns reaal groep heeft de ambitie om uit te groeien tot de beste retailbankverzekeraar van nederland, met een toppositie voor de kernproducten, ook gemeten naar marktaandeel. sns reaal groep wil groei van het marktaandeel realiseren via productleiderschap: het snel en efficiënt op de markt brengen van innovatieve financiële producten en diensten. bij de dienstverlening aan de klanten focust sns reaal groep zich op retail(plus)markt, ofwel de particuliere (gezins)huishoudingen en het midden- en kleinbedrijf.

de financiële basis is solide

sns reaal groep is een gezond bedrijf met een stevig financieel fundament. in 2002 zijn de rentemarge en de brutopremies gestegen. de operationele kosten zijn gedaald, met name door de stringente kostenbeheersing bij de bank en de verzekeraar en dankzij de efficiënte verwerking in de vier servicecenters. het aantal medewerkers in vaste dienst is afgenomen met 7,3% tot 5.432. de efficiencyratio van het bankbedrijf is duidelijk verbeterd tot 64,7% (2001: 71,5%) en ook de kosten/premie-ratio van het verzekeringsbedrijf laat een verbetering zien: 27,8% (2001: 29,6%).

als gevolg van de stelselwijziging inzake pensioenen is ( 135 miljoen ten laste van het eigen vermogen gebracht.

de bis-ratio van het bankbedrijf ligt onveranderd op 11,6%. de tier-1 ratio is verbeterd tot 8,4%, mede door de uitgifte van sns participatiecertificaten.

de solvabiliteit van het verzekeringsbedrijf is teruggelopen tot 184% als gevolg van de beleggingsverliezen op de aandelenportefeuille. de aandelenportefeuille van de verzekeraar is inmiddels zodanig afgedekt dat de solvabiliteit ten minste voldoet aan 150% van de wettelijke norm.

ontwikkelingen bankbedrijf

de nettowinst van het bankbedrijf is in 2002 met 18,3% toegenomen tot ( 110 miljoen. deze positieve ontwikkeling is het gevolg van de toegenomen rentemarge (+15,4%), een toename van de provisies (+2,9%), met name verzekeringsprovisies, en lagere personeelskosten (-9,6%). het aantal fulltime medewerkers bij het bankbedrijf is met 10,5% afgenomen tot 3.373.

de hypotheekportefeuille is met 16,5% toegenomen tot ( 26,4 miljard. de spaargelden zijn - mede door het succes van het internetsparen - met 17,0% gestegen tot ( 9,6 miljard.

de winststijging is gerealiseerd ondanks een fors hogere dotatie aan waardeveranderingen van vorderingen. in 2002 is ( 57 miljoen gedoteerd, met het oog op de oplopende betalingsachterstanden en het huidige economische klimaat (dotatie 2001: ( 20 miljoen). dit past bij het prudente voorzieningenbeleid van sns bank. de dotatie bedraagt 33 basispunten van de naar risico gewogen activa (2001: 13 basispunten).

ontwikkelingen verzekeringsbedrijf

het verzekeringsbedrijf realiseert over 2002 een nettoverlies van ( 46 miljoen (nettowinst 2001: ( 90 miljoen). exclusief de beleggingsverliezen op de aandelenportefeuille bedraagt het resultaat ( 108 miljoen (+20,0%), hetgeen aangeeft dat het verzekeringsbedrijf commercieel goed heeft gedraaid.

de brutopremies stijgen met 0,7% tot ( 1.501 miljoen. de premies leven periodiek nemen met 5,2% toe tot ( 648 miljoen. de premies koopsommen zijn gelijk gebleven, ondanks het wegvallen van een groot co-assurantiecontract. de brutopremies schade blijven ondanks de afbouw van de groot-zakelijke schadeportefeuille vrijwel gelijk: ( 253 miljoen (2001: 259 miljoen). de opbrengsten uit beleggingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico van polishouders, lopen sterk terug. hierdoor nemen ook de verzekeringstechnische lasten af.

mede door de stringente kostenbeheersing dalen de bedrijfslasten van de verzekeraar met 8,3% tot ( 265 miljoen.

ondanks de daling van de koersen van de aandelen blijft de totale marktwaarde van de beleggingsportefeuille van het verzekeringsbedrijf bijna geheel op hetzelfde niveau. dit houdt verband met de stijging van de marktwaarde van de vastrentende portefeuille, welke op grond van de huidige waarderingsgrondslagen niet tot uitdrukking komt in het resultaat.

ontwikkelingen sns reaal invest

de nettowinst van sns reaal invest over 2002 bedraagt ( 47 miljoen (+80,8%). dit resultaat is positief beïnvloed door boekwinsten op de verkoop van 60% van de belangen in sns automotive en primeline services. de rentemarge nam met 30,6% toe tot ( 47 miljoen. binnen venture capital hebben lagere afwaarderingen plaatsgevonden. tevens nam de post waardeveranderingen van vorderingen met 8,0% af tot ( 23 miljoen.

activiteiten van sns reaal invest die het kernbedrijf van sns bank of hooge huys ondersteunen, worden daar ondergebracht. de portefeuille met overige deelnemingen wordt afgebouwd.

vooruitzichten 2003

sns reaal groep beschikt over een goede uitgangspositie: de organisatie is op orde;
de strategie is duidelijk;
de financiële basis is solide.

de doelstelling 'sneller groeien dan de markt' blijft gehandhaafd. de onzekere ontwikkelingen op de financiële markten en op macro-economisch en politiek gebied zijn echter van een dusdanige grote invloed op het resultaat, dat sns reaal groep zich onthoudt van het uitspreken van een winstverwachting voor 2003.

voor nadere informatie:
mr. a.w.f. brits
directeur concern communicatie sns reaal groep
tel. 030 - 291 51 02
tel. 06 - 53 16 23 70

bijlagen:
kerncijfers sns reaal groep
geconsolideerde balans sns reaal groep
geconsolideerde winst- en verliesrekening sns reaal groep

kerncijfers sns reaal groep

 |in miljoenen  |2002 |2001 |2000 |1999 |1998 | |euro's    |  |  |  |  |  | |     |  |  |  |  |  | |     |  |  |  |  |  | |balans    |  |  |  |  |  | |     |  |  |  |  |  | |balanstotaal  |46.342|43.761 |40.879 |32.527 |26.529 | |     |  |  |  |  |  | |beleggingen  |8.461 |8.501 |8.527 |8.028 |7.207 | |hypothecaire  |28.433|24.738 |22.909 |17.486 |13.897 | |kredieten   |  |  |  |  |  | |andere kredieten |4.194 |4.238 |4.203 | 3.662 | 3.263 | |eigen vermogen  |1.408 |1.571 |1.575 | 1.452 | 1.197 | |aansprakelijk  |2.692 |2.813 |2.575 | 2.113 | 1.700 | |vermogen   |  |  |  |  |  | |verzekeringstechnis|8.253 |8.178 |7.683 |7.032 |6.158 | |che voorzieningen |  |  |  |  |  | |toevertrouwde  |16.073|14.965 |13.997 |13.119 |11.956 | |middelen   |  |  |  |  |  | |schuldbewijzen  |14.210|12.201 |11.072 |5.188 |2.954 | |     |  |  |  |  |  | |resultaten   |  |  |  |  |  | |     |  |  |  |  |  | |baten bankbedrijf |  |  |  |  |  | |renteresultaat  |503 |436  |391  | 348 | 291 | |provisie   |71 |69  |89  | 63  | 59  | |overige baten  |54 |70  |69  | 57  | 54  | |     |  |  |  |  |  | |totaal    |628 |575  |549  | 468 | 404 | |     |  |  |  |  |  | |baten    |  |  |  |  |  | |verzekeringsbedrijf|  |  |  |  |  | |brutopremie  |1.501 |1.490 |1.410 | 1.249 | 1.162 | |opbrengst   |24 |392  |444  |517  |481  | |beleggingen  |  |  |  |  |  | |overige baten  |4  |16  |22  | 145 | 159 | |     |  |  |  |  |  | |totaal    |1.529 |1.898 |1.938 |1.911 | 1.802 | |     |  |  |  |  |  | |baten sns reaal |  |  |  |  |  | |invest    |  |  |  |  |  | |renteresultaat  |47 |36  |31  | 27  | 15  | |provisie   |5  |5  |3  |2  | 3  | |overige baten  |61 |52  |41  | 32  | 19  | |     |  |  |  |  |  | |totaal    |113 |93  |75  |61  |37  | 

| | | | | | | |totaal baten |3.539 |3.907 |3.639 | 3.209 | 2.901 | |totaal lasten |3.436 |3.675 |3.390 | 2.978 | 2.710 | | | | | | | | |resultaat vóór | | | | | | |belastingen | | | | | | |bankbedrijf |165 |144 |157 | 140 | 115 | |verzekeringsbedrijf|-/- |135 |111 | 102 | 87 | | |73 | | | | | |sns reaal invest |46 |20 |32 | 24 | 13 | |groep |-/- |-/- 67 |-/- 51 | -/- 35 | -/- 24 | | |35 | | | | | | | | | | | | |totaal |103 |232 |249 | 231 | 191 | | | | | | | | | | | | | | | |nettowinst vóór |238 |165 |179 |161 |138 | |beleggingsverliezen| | | | | | |beleggingsverliezen|154 |- |- |- |- | |nettowinst na |84 |165 |179 | 161 | 138 | |beleggingsverliezen| | | | | | | | | | | | | |kengetallen | | | | | | | | | | | | | |rentabiliteit eigen|5,6% |10,5% |11,8% |12,2% |12,4% | |vermogen | | | | | | | | | | | | | |efficiencyratio |64,7% |71,5% |68,4% | 68,8% | 69,9% | |bank | | | | | | | | | | | | | |kosten/premie-verho|27,8% |29,6% |30,8% |31,7% |32,7% | |uding verzekeraar | | | | | | | | | | | | | |capital ratio |5,8% |6,4% |6,3% | 6,5% | 6,4% | | | | | | | | |aantal medewerkers |5.432 |5.860 |5.932 |5.603 |5.231 |

sns reaal groep

| | |geconsolideerde balans | |na winstverdeling en in miljoenen euro's |31 december |31 december | | |2002 |2001 | | | | | |activa | | | | | | | |immateriële vaste activa |7 |-- | |materiële vaste activa |110 |123 | |deelnemingen |395 |300 | |beleggingen |8.461 |8.501 | |hypothecaire kredieten |28.433 |24.738 | |andere kredieten |4.194 |4.238 | |bankiers |2.416 |3.830 | |liquide middelen |454 |544 | |overige activa |1.090 |768 | |overlopende activa |782 |719 | | | | | |totaal activa |46.342 |43.761 | | | | | | | | | |passiva | | | | | | | |eigen vermogen |1.408 |1.571 | |belang van derden |277 |268 | | | | | |groepsvermogen |1.685 |1.839 | |achtergestelde schulden |937 |904 | |fonds voor algemene bankrisico's |70 |70 | | | | | |aansprakelijk vermogen |2.692 |2.813 | | | | | |algemene voorzieningen |351 |175 | |verzekeringstechnische voorzieningen |8.253 |8.178 | |spaargelden |9.618 |8.223 | |overige toevertrouwde middelen |6.455 |6.742 | |bankbedrijf | | | |schuldbewijzen |14.210 |12.201 | |bankiers |2.925 |3.650 | |overige schulden |1.077 |903 | |overlopende passiva |761 |876 | | | | | |totaal passiva |46.342 |43.761 |

sns reaal groep

| | |geconsolideerde winst- en verliesrekening | |in miljoenen euro's |2002 |2001 | | | | | |baten | | | | | | | |brutopremie |1.501 |1.490 | |opbrengst beleggingen |94 |455 | |rentebaten bancaire activiteiten |1.749 |1.750 | |provisie |76 |74 | |overige baten |119 |138 | | | | | |totaal baten |3.539 |3.907 | | | | | |lasten | | | | | | | |verzekeringstechnische lasten |1.270 |1.427 | |rentelasten bancaire activiteiten |1.296 |1.371 | |overige rentelasten |45 |32 | |personeelskosten |394 |426 | |andere bedrijfskosten |341 |342 | |waardeveranderingen van vorderingen |90 |47 | |overige lasten |-- |30 | | | | | |totaal lasten |3.436 |3.675 | | | | | |resultaat vóór belastingen |103 |232 | | | | | |belastingen |13 |61 | | | | | |groepswinst |90 |171 | | | | | |belang van derden |6 |6 | | | | | |nettowinst |84 |165 |


---- --

Deel: ' SNS Reaal Groep 2002 een jaar met twee gezichten '
Lees ook