SNT GROUP N.V.

SNT maakt verwachtingen 2002 waar

- Operationele kasstroom gestegen tot Euro 97,6 miljoen

- Bruto kas positie is toegenomen tot Euro 107,4 miljoen

- Omzet stijgt naar Euro 554,6 miljoen

- Operationeel resultaat voor afschrijving goodwill (EBITA) komt uit op 6,5%

- Netto resultaat stijgt naar Euro 10,7 miljoen

- Winst Per Aandeel voor afschrijving goodwill bedraagt Euro 1,71

Zoetermeer, 18 februari 2003. SNT Group heeft in 2002 haar kaspositie versterkt en haar weerstandsvermogen verder vergroot. In 2002 is de omzet van SNT gestegen tot Euro 554,6 miljoen, een stijging van 74, 4% (2001: Euro 318 miljoen). Het operationele resultaat voor afschrijving goodwill (EBITA) is in 2002 gestegen tot 6,5% (2001: 5,7%). Het netto resultaat is met 39% toegenomen tot Euro 10,7 miljoen (2001: 7,7 miljoen). De Winst Per Aandeel (WPA) voor afschrijving goodwill komt uit op Euro 1,71, in 2001 was dit Euro 1,47. De netto WPA bedraagt Euro 0,86. De in 2001 gedane acquisities zijn volledig in de resultaten geconsolideerd, de overgenomen activiteiten van Interview/NSS en van het Duitse E-Plus zijn mee geconsolideerd vanaf 1 april 2002, respectievelijk 1 juli 2002.

Kasstroom en werkkapitaal

SNT heeft in 2002 veel nadruk gelegd op het verder verbeteren van de kasstromen. Door een professioneel werkkapitaal beheer, toegenomen winstgevendheid, gericht investeringsbeleid en een zorgvuldig en zuinig uitgavenpatroon zijn de kasstromen in 2002 sterk verbeterd. De operationele kasstroom bedroeg Euro 97,6 miljoen (2001: Euro 31,4 miljoen). Door focus op integratie van de in 2001 overgenomen werkmaatschappijen, heeft deze verbeterde kasstroom geleid tot een bruto kaspositie eind 2002 van Euro 107,4 miljoen. Ten opzichte van de kaspositie eind 2001 impliceert dit een toename met Euro 75,3 miljoen. Per saldo is SNT, uitgaande van een banksaldo van Euro 107,4 miljoen, kortlopende krediet verplichtingen van Euro 8,4 miljoen en een langlopende bankschuld van Euro 53,7 miljoen, per eind 2002 Euro 45,3 miljoen kaspositief.

Aandeel SNT

Ondanks het feit dat de AEX in 2002 een daling liet zien van ruim 35%, nam de waarde van het aandeel SNT met 38,8 % toe. Het aandeel SNT opende het verslagjaar op Euro 8, 79 en sloot op Euro 12,36.

Ter dekking van aandelenoptieregelingen voor medewerkers zal SNT in 2003 haar programma voor inkoop van eigen aandelen voorzetten.

Ontwikkelingen 2002

Het jaar 2002 heeft in het teken gestaan van integratie van de in 2001 overgenomen werkmaatschappijen binnen SNT Group. Om die reden is SNT in 2002 terughoudend geweest met betrekking tot acquisities. In april 2002 heeft SNT Group onderzoeksbureau Interview/NSS overgenomen van het failliete moederbedrijf EMiS N.V., waarin SNT destijds een belang had van circa 23%. Daarnaast bracht E-Plus haar CRM activiteiten in juli 2002 onder bij SNT voor een periode van 5 jaar tegen een omzetwaarde van Euro 240 miljoen.

In het verlengde van de genoemde integratie en de heersende economische omstandigheden, heeft SNT in 2002 diverse kostenbesparende en efficiencyverhogende maatregelen genomen. Deze maatregelen hebben Group-breed ondermeer geleid tot een grotendeels natuurlijk verlopen medewerkers reductie met bijna 800 FTE's en een daling van circa 30.000 vierkante meter werkruimte. De toegenomen winstgevendheid van SNT Group kan voor een belangrijk deel aan deze efficiency verbeteringen worden toegeschreven.

In 2002 werd bijna 35% van de geconsolideerde omzet buiten de Benelux gerealiseerd, in 2001 was dit percentage 22%. De transactie met E-Plus in Duitsland die vanaf 1 juli 2002 is meegeconsolideerd, heeft belangrijk bijgedragen aan deze groei.

Marktontwikkelingen en nieuwe diensten

Als gevolg van de economische teruggang zijn bedrijven meer gaan focussen op kostenreductie en op flexibele, bewezen CRM-oplossingen. Klantenservice activiteiten moeten rendabel zijn en in verhouding tot de waarde die klanten voor het bedrijf vertegenwoordigen.Voor klanten met een bovengemiddeld bestedingsgedrag wordt geïnvesteerd in persoonlijke service, overige klanten worden selfhelp mogelijkheden geboden of kunnen tegen extra betaling gebruikmaken van persoonlijke dienstverlening.

SNT speelt op deze ontwikkelingen in door naast contact center dienstverlening ook elektronische vormen van dienstverlening te ontwikkelen en aan te bieden. Daarnaast neemt onderzoek naar klantgedrag en klanttevredenheid een steeds belangrijkere plaats in binnen het portfolio van SNT.

De integratie van werkmaatschappijen zoals SNT Connect services en onderzoeksbureau Interview/NSS, heeft geleid tot uitbouw van het SNT portfolio naar drie hoofdactiviteiten, te weten Multiconnect voor bereikbaarheid en toegang, Contact voor bemiddeling, opvang, sales en aftersales en Research voor analyse en innovatie. Hiermee biedt SNT haar opdrachtgevers een totaalconcept op het gebied van Customer Relationship Management.

Door te investeren in portfolio verbreding heeft SNT haar basis om nieuwe klanten aan te trekken en activiteiten bij bestaande klanten uit te bouwen verder versterkt. Recentelijk sloot SNT onder meer langlopende samenwerkingsovereenkomsten met Capital One en Planet Media Group.

Medewerkers

SNT heeft in 2002 accent gelegd op de introductie van nieuwe arbeidsvoorwaarden. In België is in de eerste helft van 2002 een algemene CAO tot stand gekomen. In Nederland is in 2002 gewerkt aan een nieuwe overkoepelende CAO voor zowel oud SNT-ers als oud KPN-ers. Ondanks dat de verschillen op diverse gebieden substantieel waren, is op 20 januari 2003 een principe akkoord getekend waarbinnen de arbeidsvoorwaarden voor alle betrokken doelgroepen op een uniforme en marktconforme manier zijn geregeld.

In Frankrijk is vanaf de tweede helft van 2002 eveneens onderhandeld over een marktconforme CAO. Deze onderhandelingen zijn op 12 februari 2003 uitgemond in een eerste principe akkoord.

In Duitsland heeft in de tweede helft van 2002 veel nadruk gelegen op de integratie van voormalig E-Plus medewerkers binnen SNT Duitsland. Daarnaast is in Duitsland een model geïntroduceerd waarmee werkgever en werknemer contractueel vastgelegde uren in overleg flexibel over het jaar verdelen. Hiermee wordt maximale efficiëntie behaald met betrekking tot de inzet van medewerkers.

Bestemming resultaat

De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van SNT hebben besloten het resultaat 2002 te reserveren en toe te voegen aan het eigen vermogen. SNT handhaaft daarmee haar beleid geen dividend uit te keren.

Profiel

SNT participeert in de ontwikkeling van CRM-concepten voor opdrachtgevers. In haar customer contact centers geeft SNT uitvoering aan deze concepten door opdrachtgevers via telefoon, e-mail, chat, co-browsing en SMS bereikbaar te maken voor hun klanten. Uit deze klantcontacten wordt met behulp van datamining technieken managementinformatie gedestilleerd die opdrachtgevers kunnen aanwenden om hun marketingstrategie verder in te vullen en duurzame relaties met klanten op te bouwen. Met ruim 12.000 medewerkers verleent SNT vanuit 50 vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en Frankrijk jaarlijks goede service aan miljoenen consumenten.

Einde bericht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne de Graaf, tijdens kantooruren op telefoon 00 31 79 368 69 00 of fax 00 31 79 368 51 94. Buiten kantooruren op 00 31 6 22 39 55 89. E-mail adegraaf@snt.com. Onze adresgegevens zijn: Koraalrood 70, 2718 SC Zoetermeer, Postbus 182, 2700 AD Zoetermeer.

Een overzicht van onze kerncijfers staat op www.snt.com onder het kopje Investor Relations.

Het gedrukte jaarverslag

SNT Groep NV

18 feb 03 08:31

Deel: ' SNT maakt verwachtingen 2002 waar '
Lees ook