IWI

Sociaal akkoord bij SHB Havenpool wentelt bedrijfsrisico's

Sociaal akkoord bij SHB Havenpool Rotterdam wentelt bedrijfsrisico af op WW-fondsen

De handelwijze van de SHB Havenpool Rotterdam BV (SHB) begin 2002 om het voltallige personeel te ontslaan en vervolgens op andere voorwaarden weer in dienst te nemen, leidt tot afwenteling op WW-fondsen van financiële risico's die tot de normale bedrijfsrisico's behoren. Dit is niet in overeenstemming met de bedoeling van Werkloosheidswet (WW) zegt de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) in haar onderzoek naar de toepassing van de WW bij de reorganisatie van SHB.

Begin 2002 beëindigde SHB in het kader van een sociaal akkoord de arbeidsovereenkomsten met alle circa 950 werknemers. Dit gebeurde met wederzijds goedvinden en zonder tussenkomst van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) voor een ontslagvergunning of van de kantonrechter voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Vervolgens nam SHB hen weer in dienst met een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. Met deze constructie zijn de werknemers op afroep beschikbaar en ontvangen ze over perioden dat er bij SHB geen werk voor hen is een WW-uitkering.

Hierbij wijst IWI erop, dat een werkgever bij een voortdurende arbeidsovereenkomst in beginsel het loon moet betalen, ook over perioden dat er niet gewerkt kan worden en dit meer in de risicosfeer van de werkgever of diens bedrijf ligt, dan in die van de werknemer. Met de gekozen constructie wentelde SHB het financiële ondernemersrisico af op de WW-fondsen. Naar de mening van IWI strookt dit niet met de bedoeling van de wet. Daarbij wijst IWI ook nog op het risico van precedentwerking van de door SHB gehanteerde constructie.

IWI is voorts van oordeel dat de uitkeringsinstantie UWV de WW goed heeft toegepast bij het afhandelen van de WW-aanvragen en bezwaarschriften van werknemers van SHB. UWV heeft hierbij overigens op rechtmatige wijze gebruik gemaakt van de expertise van het CWI.

Toen de SHB-werknemers begin 2002 massaal een WW-uitkering aanvroegen, diende UWV te beoordelen of er geen sprake was van verwijtbare werkloosheid. Deze beoorde-ling leidde tot het weigeren van de volledige WW-uitkering aan 288 werknemers. Van de ongeveer 650 toegekende uitkeringen kreeg circa 65 procent een korting op de uitkering in verband met onvoldoende sollicitatieactiviteiten.

Voor een toelichting kunt u contact opnemen met Erik Stolk (079 329 1639 of 06 510 245 59) of Geeske Wildeman (079 329 1893 of 06 109 171 34). Het rapport Toepassing Werkloosheidswet bij SHB Havenpool Rotterdam BV kunt u opvragen bij de afdeling Communicatie van de Inspectie Werk en Inkomen, 079 329 1763 of e-mail communicatie@iwiweb.nl.

11 feb 03 16:02

Deel: ' Sociaal akkoord bij SHB Havenpool wentelt bedrijfsrisico's '
Lees ook