Ministerie van VWS

Jaarlijks verslag Sociaal-economische gezondheidsverschillen

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

GZB/GZ 99-3988

Sociaal-economische gezondheidsverschillen

Hierbij doe ik u het jaarlijkse verslag toekomen over de voortgang van het onderzoeksprogramma Sociaal-Economische Gezondheidsverschillen (SEGV)-II (zie bijlage). Centraal binnen dit van rijkswege gefinancierde onderzoeksprogramma staat het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van mogelijke maatregelen en interventies gericht op het verminderen van SEGV. Daarbij gaat het vooral om maatregelen en interventies in de sfeer van gezondheidsbevordering. De resultaten van het merendeel van de in uitvoering zijnde evaluatieprojecten (in totaal twaalf) zullen in de loop van dit jaar aan de Programmacommissie worden gerapporteerd.

Expliciet wil ik stilstaan bij het voortgangsverslag 1998 van de Longitudinale Studie Sociaal-Economische GezondheidsVerschillen, een belangrijk onderdeel van het SEGV-II-programma. Deze studie is gericht op het nader analyseren van de achtergronden van sociaal-economische gezondheidsverschillen in Nederland. Enkele saillante bevindingen:

· Psychologische factoren, waaronder de mate van controlebesef, spelen waarschijnlijk een grote rol in de verklaring van SEGV. Dit bleek uit het gegeven dat ongeveer de helft van het aangetroffen verhoogde sterfte-risico onder mensen met een lage sociaal-economische status (SES), statistisch kon worden toegeschreven aan het vaker voorkomen van een laag besef van controle over het eigen leven onder deze groep.

· Er bestaat een duidelijke relatie tussen SES en gezondheidsgerelateerd gedrag. Met name ongezonde veranderingen in lichaamsbeweging (minder bewegen, inactief worden) zijn gerelateerd aan lagere SES. Ook een gezonde verandering in rookgedrag is gerelateerd aan sociaal-economische status: personen met een hogere SES stopten gedurende het onderzoek vaker met roken. Meer gaan drinken of excessief gaan drinken lijken niet gerelateerd aan SES.

· Hoewel de bijdrage van gezondheid in de jeugd op het ontstaan van SEGV niet mag worden veronachtzaamd, lijkt deze niet erg groot. Gezondheidsproblemen op latere leeftijd blijken te zijn gerelateerd aan een grotere kans op uitstroom uit het arbeidsproces en een kleinere kans op instroom in het arbeidsproces.

· Er blijken duidelijke effecten te bestaan van bepaalde ongunstige sociaal-economische kenmerken van buurten op vroegtijdige sterfte.

Met het oog op de beëindiging van het lopende onderzoeksprogramma eind 2000 zal ik u in de loop van volgend jaar in kennis stellen van eventuele vervolgstappen mijnerzijds, waaronder de implementatie van programmaresultaten als bovengenoemde in meer systematische beleidsontwikkeling gericht op het terugdringen van vermijdbare en politiek-maatschappelijk onrechtvaardig geachte SEGV. Dit is iets wat tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen, onder meer vanwege de complexiteit en veelsoortigheid van de problematiek, maar van groot belang is mede gezien de blijvende en op onderdelen zelfs groter wordende gezondheidsverschillen in ons land (zie VTV-1997).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Deel: ' Sociaal-economische gezondheidsverschillen - 3542 '
Lees ook