Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Persberichten :

Herkenbare professionaliteit

Sociaal pedagogisch werk ter discussie

20 juli 2001

Bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW is de brochure Herkenbare professionaliteit verschenen. Hierin wordt de beroepsuitoefening in het sociaal pedagogisch werk (SPW) en de sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) ter discussie gesteld. Wat is nu eigenlijk de marktwaarde van een sociaal pedagogisch werker? Hoe verhouden opleidingsniveaus zich tot niveaus van beroepsuitoefening? En wordt het werk van de SPW'er inderdaad complexer?

Begeleidingscommissie
Aanleiding voor het opstellen van de brochure is het project Professionaliteit in soorten en maten waarin het NIZW / Centrum voor Professionaliseringsvragen niveaus van en variatie in beroepsuitoefening in kaart heeft gebracht. Leden van de begeleidingscommissie reageren in hun artikelen op de discussievraagstukken die door de onderzoekers zijn opgeworpen. Deze leden komen uit de volgende organisaties die op de een of andere manier betrokken zijn bij het sociaal pedagogisch werk: sociale partners (VOG, VGN en ABVAKABO FNV), het Landelijk Overleg Opleidingen SPH (LOO-SPH), het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding (CONO) en de bedrijfstakgroep Gezondheidszorg, Dienstverlening en Welzijn van de Bve Raad.

Onderzoeksgegevens
De onderzoekers gaan in de brochure ook nader in op de beroepskrachten met een mbo- en een hbo-opleiding die aan het project Professionaliteit in soorten en maten meegewerkt hebben. Door deze twee groepen te vergelijken komen ze overeenkomsten en verschillen in hun dagelijks werk op het spoor. Ten slotte staat in de brochure een korte beschrijving van de opzet en resultaten van het project Professionaliteit in soorten en maten.

Bestellen
De brochure Herkenbare professionaliteit. Sociaal pedagogisch werk ter discussie (32 blz.) is gemaakt onder redactie van Deanne Radema en Mark Molenaar en kost f 15,-. ISBN 90-5050-892-8 en E 12678. De brochure is verkrijgbaar via de boekhandel of te bestellen bij NIZW / Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91, e-mail bestel@nizw.nl.

Laatste update: 20 juli 2001

Deel: ' Sociaal pedagogisch werk ter discussie '
Lees ook