Sociaal Cultureel Planbureau


Titel: Sociale en Culturele Verkenningen 1999
Auteurs: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publikatie type: Cahiers, nummer 157
Uitgekomen op: 2 juli 1999
ISBN: 90-5749-130-3
Beschikbaarheid: Verkrijgbaar bij de boekhandel. Telefonisch zijn de publicaties te bestellen bij Infolio in Den Haag (telefoonnummer: 070-3819900).
Prijs: f 41.50

Excerpt:
De Sociale en Culturele Verkenningen (SCV) worden jaarlijks op verzoek van de Tweede Kamer door het Sociaal en Cultureel Planbureau uitgebracht. Doel van deze rapporten is het beschrijven van de leefsituatie van de bevolking en het analyseren van actuele ontwikkelingen op belangrijke beleidsterreinen van de overheid. Terugkerende onderwerpen zijn: het opinieklimaat ten aanzien van de overheid en politiek, de leefsituatie van de Nederlandse bevolking en de quartaire sector, dit jaar inclusief de opvang van asielzoekers. In de SCV 1999 wordt eveneens een beeld geschetst van de situatie in de grote steden waarbij onder meer onderwijs-, arbeids- en inkomensverschillen worden geanalyseerd. Voorts wordt de ontwikkeling van sociale en politieke participatie over de periode 1972-1998 in kaart gebracht en wordt een relatie gelegd naar sociaal vertrouwen. In verband met de voorgenomen wetswijziging en de publieke discussie over taakstraffen, is een hoofdstuk opgenomen over de stand van zaken rond taakstraffen. De SCV bevat ten slotte een vergelijking van het gebruik en de kosten van medicijnen in enkele West- Europese landen. De gevonden verschillen worden in internationaal cultureel perspectief geplaatst.

Deel: ' Sociale en Culturele Verkenningen 1999 '
Lees ook