VSNU

22 juni 1999

Sociologie moet ramen openzetten

Zes Nederlandse sociologie-opleidingen zijn onder de loep genomen door een visitatiecommissie. De inhoudelijke verschillen tussen deze opleidingen zijn gering. De commissie vindt dat sociologie meer verweven moet raken met verwante opleidingen, in plaats van zich hiervan af te sluiten. In de beoordeling zijn ook zeven aan sociologie gerelateerde studierichtingen meegenomen. Bij de meeste gevisiteerde opleidingen kan het ICT-beleid en de begeleiding van scripties worden verbeterd. Het visitatie-rapport wordt op 25 juni aangeboden aan prof. drs. M.H. Meijerink, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Onderzocht zijn de sociologie-opleidingen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), Erasmus Universiteit (EUR), Universiteit Utrecht (UU), Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN), Katholieke Universiteit Brabant (KUB) en Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Daarnaast heeft de commissie, onder voorzitterschap van prof. dr. P.G. Swanborn, opleidingen gevisiteerd die aan sociologie verwant zijn. Deze zijn: sociaal-culturele wetenschappen (VU), huishoud- en consumentenwetenschappen (LUW), regionale ontwikkelingsstudies (LUW), vrijetijdwetenschappen (KUB), personeelwetenschappen (KUB), wetenschapsdynamica (UvA) en sociale en institutionele economie (UU). Bijna al deze studierichtingen leiden op voor zowel een loopbaan in de wetenschap als in het beleid.

Inhoud programma's
De opleidingen hebben over het algemeen verantwoorde programma's. Vooral de sociologie-opleidingen van de KUN en de UU kenmerken zich door een goede opbouw en samenhang. Deze opleidingen hebben een mooi evenwicht bereikt tussen breedte en diepte, vaste en keuzecomponenten. Bovendien sluiten beide goed aan op nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Over sociaal-culturele wetenschappen aan de VU laat de commissie zich het meest kritisch uit. Ook de interne samenhang van de programma's is niet overal in orde. De commissie constateert mankementen, zoals te weinig bindende theorieën, een willekeurig samengesteld programma en een inhoudelijke 'knik' tussen propedeuse en doctoraalfase. Ook het inspelen op ontwikkelingen in het vakgebied vindt bij een aantal opleidingen te weinig plaats.

Mager gebruik ICT
Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) is bij de opleidingen zeker niet altijd goed. De computervoorzieningen zijn over het algemeen weliswaar voldoende, maar de integratie van ICT in het onderwijs scoort ver onder de maat. Ook beschikken de studenten vaak over onvoldoende vaardigheden om met grote databestanden om te gaan. De commissie beveelt aan om snel tot onderbouwde plannen te komen over het integreren van ICT in het onderwijs.

Afstudeerscripties
De commissie heeft zeer goede scripties aangetroffen, maar bij enkele opleidingen ook nogal wat die onder de maat zijn. Enkele tekortkomingen van de scripties zijn: slecht taalgebruik, het ontbreken van probleemstellingen of probleemstellingen die de moeite van het onderzoek niet waard zijn. De commissie maakt zich ernstig zorgen over deze matige kwaliteit. Zij beveelt de opleidingen dan ook aan studenten goed te selecteren tijdens de propedeuse en hen veel individuele schrijfopdrachten te laten uitvoeren in elk studiejaar. Deze werkstukken moeten door docenten van zorgvuldige feedback worden voorzien.

Dalend aantal eerstejaars
De instroom in de meeste sociologie-opleidingen is de laatste vijf jaar fors gedaald. Het geringe aantal studenten is te verklaren uit de opkomst van opleidingen die van sociologie zijn afgeleid en een concreter karakter hebben. Zoals bestuurskunde, vrijetijdswetenschappen en bedrijfskunde. Voor middelbare scholieren speelt sociologie als studiemogelijkheid vrijwel geen rol meer. De commissie vindt dat de sociologen zich voor een deel in deze nadelige situatie bevinden omdat zij hun hoofdvakfunctie benadrukken en zich afsluiten van andere opleidingen. In plaats daarvan zouden zij een onmisbare rol kunnen spelen bij studies die aan sociologie verwant zijn. Op die manier zou hun kennis aan veel meer studenten dan nu ten goede komen. Meer verwevenheid met andere, verwante opleidingen is een optie die de commissie de opleidingen dan ook met nadruk aanbeveelt.


Deel: ' 'Sociologie moet ramen openzetten' '
Lees ook