expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: VERSOEPELDE FISCALE BEHANDELING

PERSBERICHTNR. 99/082 Den Haag 14 april 1999

VERMEEND VERSOEPELT DE FISCALE BEHANDELING VAN VERENIGINGEN EN

STICHTINGEN DIE WERKEN MET VRIJWILLIGERS

Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Vermeend de Belastingdienst een onderzoek laten doen naar de knelpunten bij de belastingheffing bij verenigingen en stichtingen.

Op het moment geldt onder bepaalde voorwaarden voor verenigingen - gericht op de behartiging van een algemeen maatschappelijk belang - een vrijstelling van de vennootschapsbelasting. EÄn van de voorwaarden is dat de winst jaarlijks niet meer bedraagt dan f 13 000 of f 65 000 over vijf jaar.

Voetbalclubs, muziekverenigingen, scoutinggroepen e.d. die door middel van inzet van vrijwilligers inkomsten verkrijgen bij bijvoorbeeld de inzameling van oud papier, konden worden geconfronteerd met een belastingaanslag. Deze verenigingen kwamen in tegenstelling tot verenigingen gericht op de behartiging van een algemeen maatschappelijk belang niet in aanmerking komen voor een vrijstelling.

Op basis van de uitkomsten en aanbevelingen van het bovenstaande onderzoek heeft de staatssecretaris de Belastingdienst opgedragen verenigingen en stichtingen, die inkomsten hoofdzakelijk met behulp van vrijwilligers verwerven, langs dezelfde lijnen te behandelen als de lichamen waarbij het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat.

Dit besluit is vandaag samen met de beantwoording van de vragen van het kamerlid Reitsma naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze mededeling zal op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd en geldt vanaf 1 januari jl. voor de aanslagen die op dat moment nog niet definitief vaststonden.

Het besluit zal er in de praktijk toe leiden dat verenigingen en stichtingen die vooral met vrijwilligers werken veelal niet meer in de vennootschapsbelasting zullen worden betrokken.

Ook op het terrein van de omzetbelasting worden verenigingen en stichtingen tegemoet gekomen. Het gaat daarbij om de volgende maatregelen:
. de vrijstelling voor fondswervende diensten, die kan worden toegepast op grond van het Besluit inzake fondswerving, zal worden verhoogd van f 15.000 naar f 50.000, waarbij de positie van louter fondswervende organisaties wordt verduidelijkt; . de reikwijdte van de regeling voor amateur-muziekverenigingen wordt uitgebreid. Thans worden deze verenigingen niet in de BTW-heffing betrokken indien de inkomsten uit diensten niet meer bedragen dan f 50
000. Dit 'vrijstellingsbedrag' zal ook kunnen worden toegepast op fondswervende leveringen door deze verenigingen. . de opbrengst van de Grote Clubactie zal geen aanleiding geven tot heffing van omzetbelasting bij de deelnemende verenigingen, waardoor de omzetgrens voor fondswervende diensten geheel beschikbaar blijft voor andere vormen van fondswerving.

Woordvoerder: mw. E.A. Hijink
Tel.nr.: 070 - 342 8229


14 apr 99 15:16

Deel: ' Soepeler fiscale behandeling stichtingen met vrijwilligers '
Lees ook