SOLVAC : RECURRENTE RESULTATEN VOOR 2002 ONVERANDERD

De Raad van Bestuur deelt volgende resultaten (°) mee voor het jaar 2002 :

(in veelvouden van duizend euro) 2001 2002

Recurrent financieel resultaat 49 383 49 467

Ander recurrent resultaat - 189 -394

Resultaat in kapitaal 66 307

Resultaat vóór belastingen 49 194 115 380

Resultaat na belastingen 48 489 114 727

Brutovergoeding van het kapitaal 48 055 48 055

(°) De commissaris heeft de jaarrekening onvoorwaardelijk goedgekeurd en bevestigt dat de boekhoudkundige informatie in deze persmededeling zijnerzijds geen commentaar behoeft en overeenstemt met de gegevens in deze jaarrekening.

Zonder de boekhoudkundige meerwaarde bedraagt de winst 48,4 miljoen EUR, wat vergelijkbaar is met die van het voorgaande jaar (48,5 miljoen EUR), aangezien het Solvay-dividend dat in 2002 werd uitgekeerd, hetzelfde was gebleven.

Zoals aangekondigd in zijn jaarverslag van 2001, heeft Solvac besloten zich actiever te gaan bezighouden met de markt van de Solvay-aandelen, die het kan kopen of verkopen zonder zijn participatie in Solvay te verminderen. In het kader van een discretionair beheerscontract met de Puilaetco Bank is Solvac in 2002 overgegaan tot de aankoop en de verkoop van een identiek aantal Solvay-aandelen (1.006.416, wat iets meer is dan de 4% aandelen die Solvac van Solvay bezit).

Eind 2002 heeft Solvay, net zoals eind 2001, nog steeds 22 miljoen Solvay-aandelen, of ongeveer 26% van Solvay.

Gezien de geringe boekhoudkundige waarde van de verkochte aandelen (historische acquisitiekost), is de boekhoudkundige meerwaarde voor Solvac 66,3 miljoen EUR. Zo is begonnen de boekhoudkundige waarde van de Solvac-portefeuille heel gedeeltelijk terug te brengen tot zijn marktwaarde.

Twee interimdividenden werden uitbetaald, respectievelijk op 7 november 2002 en op 27 februari 2003. Het tweede interimdividend geldt in principe als saldo over 2002, wat de Algemene Vergadering nog dient te bevestigen. In totaal is voor elk afzonderlijk aandeel de volgende vergoeding ontvangen :

2001 2002

(in EUR) (in EUR)

Gewone aandelen 2,6500 2,6500

VVPR-aandelen 3,0033 3,0033

Voor nadere informatie kan u terecht bij :

SOLVAC N.V.

Investor Relations

Keienveldstraat 58

1. Brussel

Tel. 32/2/509. 60.16

Fax 32/2/509.72.40

Ce communiqué de presse est aussi disponible en français - This press release is also available in English

Zoekwoorden:

Deel: ' Solvac recurrente resultaten voor 2002 onveranderd '
Lees ook