Kerken in AktieSoW-kerken sturen brief naar alle kerkenraden over problematiek in Israel en de Palestijnse gebieden.

Utrecht, 16 augustus 2001
Geachte leden van de kerkenraad,

Door middel van deze brief informeren wij u over recente ontwikkelingen betreffende onze betrokkenheid bij de problematiek in Israël en de Palestijnse gebieden.

De uitingen van geweld in Israël en de Palestijnse gebieden raken ons als kerken diep, ook in ons loyaliteitsgevoel. Wij weten ons zowel onopgeefbaar verbonden met het Joodse volk door het delen in de aan Israël geschonken verwachting van het Koninkrijk van God als met de christelijke kerken ter plaatse. En evenzeer is het onze roeping de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid vorm te geven en te getuigen van Gods gerechtigheid waar onrecht wordt gedaan. De hoop op vrede door onderhandelingen lijkt zowel bij Israël als bij de Palestijnen te zijn opgegeven. De spiraal van geweld en tegengeweld wordt versterkt door de angst voor terreur in Israël en de groeiende nood in de Palestijnse gebieden. De laatste maanden hebben we uit kringen van de christelijke Palestijnse organisaties signalen gekregen dat op korte termijn een humanitaire ramp voor de burgerbevolking dreigt.

De Wereldraad van Kerken heeft onlangs een internationale delegatie gestuurd om zich ter plaatse op de hoogte te stellen. Het rapport van de delegatie is besproken tijdens een Consultatie van kerken, kerkelijke organisaties en vredesbewegingen. Geconstateerd werd dat het leven ondraaglijk geworden is, doordat reizen onmogelijk is geworden, landbouwproducten niet meer doorgelaten worden, grote werkloosheid is ontstaan, medisch hulp ontoereikend of niet bereikbaar is, mensen worden geïntimideerd en gewelddadig behandeld. Door de Consultatie wilde de Wereldraad aandacht vragen voor de noodsituatie in de Palestijnse gebieden. Israël en de Palestijnen komen er samen niet meer uit. Aan de wereldgemeenschap wordt nu gevraagd aan te dringen op een vreedzame en rechtvaardige oplossing voor zowel de Palestijnse gebieden als voor Israël. De Wereldraad zag daarvoor als uitgangspunten het beëindigen van de bezetting van de Palestijnse gebieden en de erkenning van de gerechtvaardigde vrees van Joodse Israëli's dat hun toekomst en die van de staat Israël in gevaar zijn.
Aan de kerken in Europa en Noord-Amerika is gevraagd hun betrokkenheid te tonen. Daartoe zijn de volgende acties in voorbereiding.

Op korte termijn worden waarnemers uit onze kerken gestationeerd bij christelijke organisaties en kerkelijke gemeenten in Palestijns gebied. Namens de SoW-kerken is Kerken in Actie hierbij betrokken. Vertegenwoordigers van kerken en kerkelijke organisaties uit de gehele wereld zullen bezoeken brengen aan partners in Israël en de Palestijnse gebieden.
Een speciale oproep voor onmiddellijke humanitaire noodhulp zal binnenkort aan de lidkerken van de Wereldraad worden verzonden. Wij zullen u zo spoedig mogelijk nader informeren.
De Wereldraad roept de lidkerken op te bidden voor duurzame vrede en een rechtvaardige oplossing. Wij geven daaraan gehoor door u te vragen aandacht te geven in uw voorbeden en eventuele speciale gebedsbijeenkomsten aan zowel de angst in Israël als de nood in de Palestijnse gebieden, opdat de spiraal van geweld doorbroken wordt.

Bij de Consultatie waren ook joodse vredes- en mensenrechtengroepen uit Israël aanwezig. Zij werken met Palestijnse groepen samen en willen dat blijven doen. Het zenden van internationale waarnemers zien zij als een belangrijk middel tot deëscalatie. Laten onze gedachten en gebeden ook bij hen zijn

Met vriendelijke groet en Gods zegen,

Namens het moderamen van de SoW kerken,

Ds, J.W. Doff, preses

Deel: ' SoW-kerken over situatie Israel en de Palestijnse gebieden '
Lees ook