Den Haag, 19 oktober 1999

SP: Basisschool overtreedt regels sponsoring

De Nijmeegse basisschool de Akker staat op het punt de regels voor sponsoring te overtreden door uit sponsorgelden een docent aan te trekken. Volgens SP-kamerlid Harry van Bommel komt daarmee zowel de continuïteit als de neutraliteit van het onderwijs in direct gevaar.

De betreffende basisschool opereert met deze handelswijze in strijd met het convenant inzake sponsoring in het onderwijs. In dit convenant staat onder andere dat "de overheid zorgt voor de reguliere bekostiging" en dat "het primaire onderwijs niet afhankelijk mag zijn van sponsormiddelen." Dit in 1997 afgesloten convenant waar zowel besturen als ouders en overheid partner in zijn, kent geen sancties voor scholen die de afspraken overtreden. De SP dringt daarom aan op nadere afspraken bij niet naleving van het convenant.
Indien er geen sluitende afspraken te maken zijn over sponsoring, dan meent het kamerlid dat het beter zou zijn het gehele onderwijs te vrijwaren van sponsoring. Hij heeft hiertoe vandaag staatssecretaris Adelmund van Onderwijs de volgende vragen gesteld:


1. Kent u het bericht 'Basisschool wil docent betaald door sponsors'? (1)

2. Acht u het wenselijk dat scholen sponsorgelden aanwenden voor de aanstelling van extra docenten?

3. Deelt u de mening dat het aanstellen van een docent door middel van sponsorgelden de continuïteit en de neutraliteit van het onderwijs op de Nijmeegse basisschool De Akker in gevaar kan brengen? Zo nee, kunt u dit toelichten?

4. Is dit in strijd met artikel 5 van het convenant inzake sponsoring waarin staat dat het primaire onderwijsproces niet afhankelijk mag zijn van sponsormiddelen?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen?

5. Deelt u de mening dat het convenant inzake sponsoring onvoldoende garantie biedt tegen het inzetten van sponsorgelden voor de financiering van het primair onderwijsproces?
Zo ja, bent u bereid met de ondertekenaars van het convenant afspraken te maken over sancties wanneer scholen de in het convenant overeengekomen afspraken niet naleven?

6. Deelt u de mening dat indien er geen sluitende afspraken te maken zijn over sponsoring, dat het beter zou zijn het gehele onderwijs te vrijwaren van sponsoring?

Deel: ' SP Basisschool overtreedt regels sponsoring '
Lees ook