Den Haag, 19 december 1999

SP-CONGRES STEMT IN MET NIEUW BEGINSELPROGRAMMA

Het congres van de Socialistische Partij heeft gisteren in Zwolle zijn goedkeuring gegeven aan het nieuwe beginselprogramma 'Heel de mens'. De 421 afgevaardigden stemden in grote meerderheid in met de voorstellen van het Partijbestuur. Op het congres werd het 26.000ste lid ontvangen, waarmee de SP nu de vierde partij van het land is geworden.

Er werd afscheid genomen van de laatste dogma's en vrij baan gemaakt voor nieuwe antwoorden op de vele problemen die 'Brutopia, het brute en brutale kapitalisme' bij het begin van de 21ste eeuw veroorzaakt. Dit was de teneur van het partijcongres in Zwolle. Partijvoorzitter Marijnissen noemde het een goede zaak dat zijn partij in het laatste jaar van de eeuw erin geslaagd is de sterk gegroeide SP (10000 leden erbij in de afgelopen 5 jaar) zowel organisatorisch als ideologisch te vernieuwen. Daarbij is er alles aan gedaan om te voorkomen dat de tomaat wel groter en groter wordt, maar smakelozer.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1998 kreeg de partij namelijk in een aantal plaatsen te maken met groeistuipen. Op het congres van 1 mei dit jaar moderniseerde de partij haar organisatie, waarbij een structurele versterking van de basis van de SP zijn beslag kreeg. Door nu ook ideologisch orde op zaken te stellen en vast te leggen wat de kernvisie van de partij op het socialisme in de 21ste eeuw is en welke hoofdlijnen gelden bij het bepalen van politieke standpunten, is de SP millenniumproof . Marijnissen daagde andere progressieve partijen uit ook hún visie en beginselen op papier te zetten. Naar zijn mening kan daardoor meer dan nu afstand genomen worden van de waan van de dag die de politiek beheerst en kunnen kiezers een eerlijker kans krijgen hun stem te bepalen.

Het nieuwe beginselprogramma van de SP definieert als morele uitgangspunten voor het socialisme de menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid en de solidariteit. Samen met een rationele en concrete analyse van het kapitalisme vormen die uitgangspunten de meetlat waarlangs de SP maatschappelijke ontwikkelingen beoordeelt en politieke alternatieven afmeet.

De partij verklaart zich onder meer voorstander van het democratisch verkiezen van overheidsbestuurders, van burgemeester tot staatshoofd. Het congres besloot tevens om het komende jaar topprioriteit te geven aan de campagne 'Alles Kids', een campagne voor gelijke kansen voor alle kinderen.

BEKENDMAKING NIPO ONDERZOEK

De noodzaak tot deze campagne werd bevestigd door de uitslagen van een representatief onderzoek van het NIPO in opdracht van de SP over de verwachtingen voor de jeugd in de komende tien jaar. Daaruit blijkt ondermeer dat driekwart van alle ondervraagden denkt dat het inkomen van de ouders in de komende jaren belangrijker wordt voor de kansen van hun kinderen. Van alle ondervraagden denkt 72% dat jongeren eerder als volwassene en korter als kind behandeld zullen worden, in een samenleving die naar het oordeel van 82% van de ondervraagden onveiliger voor jongeren zal blijken te zijn. Gevraagd naar welke problemen de komende tien jaar groter zullen worden voor jongeren, komt als treurige top drie uit de bus: criminaliteit, geweld, agressie; veiligheid op straat en alcohol en drugs. Opmerkelijk is dat ouderen veel meer dan jongeren integratie als groter wordend probleem aangeven (45 tegen 19%) en meer jongeren dan ouderen de dreiging van een groter alcohol- en drugsprobleem zien (78 tegen 68%). Jongeren denken positiever dan ouderen over de generatiekloof. Van alle ondervraagden ziet 34% daar een toenemend probleem in, terwijl slechts 17% van de ondervraagde jongeren dat noemt. Hoopgevend is dat volgens 81% van alle ondervraagden jongeren de komende tien jaar meer zeggenschap zullen willen hebben dan nu. Deze verwachting wordt gekoesterd door driekwart van de ondervraagde 14 tot 24-jarigen.

Meer informatie: Claudi Hulshof, 06-51525475, Tiny Kox, 06-51329760

Deel: ' SP-congres keurt nieuw beginselprogramma goed '
Lees ook