SP

Debat over privatisering dringend noodzakelijk

Debat over privatisering dringend noodzakelijk

Het LISV bepleit vandaag uitstel van de privatisering van de uitvoeringsinstellingen. Volgens Buurmeijer is er nog lang geen duidelijkheid over de eisen waaraan nieuwe uitvoeringsinstellingen moeten voldoen. Reden voor SP Tweede-Kamerlid Jan de Wit om de onderstaande vragen over deze kwestie te stellen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De SP-fractie is tegenstander van deze privatisering. De uitvoering van de sociale zekerheid mag niet in handen komen van de commercie. Bovendien roept een recente uitspraak van de Nederlandse Mededingingsautoriteit over de positie van de ziekenfondsen (die voortaan als gewone ondernemingen moeten worden beschouwd) de vraag op of na privatisering de overheid nog wel iets te vertellen heeft over de uitvoeringsinstellingen die dan immers ook gewone ondernemingen zullen zijn De SP-fractie zal daarom na het reces een debat hierover aanvragen.


1. Hebt u kennis genomen van het pleidooi van het LISV voor uitstel van de invoering van marktwerking in de sociale zekerheid? (1)

2. Kunt u bevestigen dat vanwege de voorgenomen privatisering van de uitvoeringsinstellingen per 1 januari 2001 de bestaande uitvoeringsinstellingen en eventuele nieuwkomers reeds in april van dit jaar moeten kunnen starten met het maken van offertes voor opdrachtgevers?

3. Klopt het dat als gevolg van de actuele discussie over de gewenste organisatiestructuur van de sociale zekerheid er nog onvoldoende duidelijkheid bestaat bij u over met name de erkennings- en certificeringseisen voor de toekomstige uitvoeringsinstellingen? Wanneer denkt u die duidelijkheid wel te kunnen verschaffen?

4. Wat is uw standpunt over het door het LISV bepleite uitstel van ~de hele marktwerkings- en privatiseringsoperatie~? (1) Houdt u onverkort vast aan privatisering per 1 januari 2001?

5. Deelt u de mening van het LISV dat uitvoering door de met name genoemde gegadigden ~veel goedkoper~ zal zijn, nu het LISV zich hierbij baseert op beloftes van deze kandidaten, terwijl privatiseringen tot nu toe in de praktijk duurder blijken uit vallen?

6. Dreigt - als de voorgenomen privatisering mocht doorgaan - voor de uitvoeringsinstellingen niet wat inmiddels ook geldt voor de ziekenfondsen sinds het besluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 29 december 1998, te weten dat ze gewone ondernemingen worden waar de overheid weinig meer over te zeggen heeft? Zo nee, waarom niet?

(1) Het Financieele Dagblad, 18 februari 1999

Deel: ' SP Debat over privatisering dringend noodzakelijk '
Lees ook