SP

SP eist betere voorzieningen voor autistische kinderen

Kinderen met autisme, in het bijzonder de kinderen met autisme maar zonder verstandelijke handicap, komen niet in aanmerking voor de hulp, scholing en begeleiding die ze nodig hebben. Op veel (subsidie)regelingen die gericht zijn op kinderen met een handicap, zoals de TOG-regeling, de leerlinggebonden financiering of het persoonsgebonden budget, kunnen ze geen aanspraak maken. Hierdoor dreigen deze kinderen, waarvan sommigen sterk zorgafhankelijk zijn, tussen wal en schip te vallen. Drie van de vijf SP-Kamerleden, De Wit, Kant en Van Bommel, doen daarom een dringend beroep op het kabinet deze regelingen met de bedoelde groep te verruimen. Ook willen ze weten voor welke (subsidie)regelingen deze kinderen nog meer niet in aanmerking komen en of er andere groepen kinderen zijn met geestelijke of lichamelijke beperkingen die buiten bedoelde subsidieregelingen vallen. De Wit, Kant en Van Bommel hebben de staatssecretarissen Adelmund, Hoogervorst en Vliegenthart hiertoe de volgende vragen gesteld:


1. Is het juist dat ouders van kinderen met autisme, in het bijzonder de kinderen met autisme maar zonder verstandelijke handicap, niet in aanmerking komen voor de onlangs verruimde TOG-regeling?
2. Is het juist dat de hierboven genoemde groep ouders niet in aanmerking komt voor de leerlinggebonden financiering? (1)
3. Kunt u inzicht geven in het aantal autistische kinderen dat op dit moment thuiszit?
Indien neen, bent u bereid dit te onderzoeken en de Kamer hierover te informeren?

4. Is het juist dat de hierboven genoemde groep ouders ook voor andere dan de hierboven genoemde (subsidie)regelingen gericht op kinderen met een handicap niet in aanmerking komt, zoals bijvoorbeeld het persoonsgebonden budget?
Indien ja, kunt u hier een volledig overzicht van geven?
5. Erkent u dat sommige kinderen met autisme maar zonder verstandelijke handicap ook sterk zorgafhankelijk zijn?

6. Deelt u onze mening dat het onwenselijk is dat de bedoelde groep ouders voor geen van deze regelingen in aanmerking komt? Indien neen, kunt u dat toelichten?
Indien ja, bent u bereid deze regelingen met deze doelgroep te verruimen?
7. Zijn er andere groepen kinderen met geestelijke of lichamelijke beperkingen die buiten bedoelde subsidieregelingen vallen? Zo ja, welke groepen en welke regelingen betreft dit?

 

Deel: ' SP eist betere voorzieningen voor autistische kinderen '




Lees ook