Ingezonden persbericht


*SP en GroenLinks: geen nut en noodzaak helikopterhaven langs de A50 bij Heteren

*De Gelderse fracties van SP en GroenLinks zijn tegen de vestiging van een helikopterhaven op het bedrijventerrein bij Heteren langs de A50. Het bedrijf Rosorum BV uit Otterlo heeft plannen om een helikopterhaven op die plek te vestigen. Uit de media blijkt dat Gedeputeerde Staten, het dagelijks provinciebestuur, niet onwelwillend tegenover deze plannen staan. Statenleden Alex Mink (SP) en Unal Sözen (GroenLinks) hebben daarom schriftelijke vragen gesteld.*

Uit een artikel in De Gelderlander van 12 december blijkt dat de provincie Gelderland niet onwelwillend tegenover de vestiging van de helikopterhaven staat. De provincie Gelderland heeft in mei besloten dat nieuwe helikopterhavens mogelijk zijn als ze toegevoegde waarde hebben en op een goede locatie met zo min mogelijk overlast worden gevestigd. SP en GroenLinks willen van het dagelijks provinciebestuur weten of dit voorstel ook in dat plaatje past. Mink en Sözen: "wij hebben in mei in Provinciale Staten al aangegeven dat de provincie helikopterhavens voor commerciële vluchten niet moet toestaan. Het is onzin dat zulke helihavens goed zijn voor de regionale economie omdat zakenmensen zo nodig binnen een kwartiertje met de helikopter op Schiphol willen zijn".

Beide fracties willen ook weten of de provincie Gelderland haar medewerking aan deze aanvraag verleend en hoe de aanvraag binnen het huidige streekplan past. Op deze locatie is namelijk nu helemaal geen helikopterhaven toegestaan.

De SP en GroenLinks hebben de volgende schriftelijke vragen gesteld:

*Inleiding*

Het bedrijf Rosorum BV uit Otterlo heeft plannen voor de vestiging van een helikopterhaven langs de A50 bij Heteren. Volgens het artikel "Plan voor helihaven langs A50" uit De Gelderlander van 12 december j.l. staat een woordvoerder van de provincie "niet onwelwillend tegenover de komst van de helikopterhaven".

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Overbetuwe heeft op vragen van de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad laten weten dat zij het plan benaderd vanuit een "ja-mits"-houding.

Naar aanleiding de voornoemde publicatie en de uitspraak van het college van B en W van Overbetuwe stellen de indieners de volgende vragen:

*Inleiding*

Het bedrijf Rosorum BV uit Otterlo heeft plannen voor de vestiging van een helikopterhaven langs de A50 bij Heteren. Volgens het artikel "Plan voor helihaven langs A50" uit De Gelderlander van 12 december j.l. staat een woordvoerder van de provincie "niet onwelwillend tegenover de komst van de helikopterhaven". Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Overbetuwe heeft op vragen van de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad laten weten dat zij het plan benaderd vanuit een "ja-mits"-houding.

Naar aanleiding de voornoemde publicatie en de uitspraak van het college van B en W van Overbetuwe stellen de indieners de volgende vragen:

*Vragen*


1. Het voornoemde krantenartikel stelt dat de provincie reeds bekend is met het verzoek van Rosorum BV? Is dit juist?


2. Wat is de eerste beoordeling van het plan van Rosorum BV door Gedeputeerde Staten? Klopt de uitlating dat het college "niet onwelwillend tegenover de komst van de helikopterhaven" staat?


3. Bij de behandeling van het statenvoorstel Omgevingsbeleid luchtvaartterreinen Gelderland (PS 2009-357) heeft het college van GS gesteld dat er bij toegevoegde waarde en mogelijkheden voor goede ruimtelijke inpassing ruimte voor nieuwe helihavens is. Waarom heeft deze helikopterhaven blijkbaar een toegevoegde waarde?


4. In de notitie bij het voornoemde statennotitie stelt het college dat: "(...) het uitbreiden van het aantal helikopterterreinen (...) alléén denkbaar wordt geacht op regionale bedrijventerreinen in Gelderland, mits hier uiteraard wordt voldaan aan alle relevante randvoorwaarden" (par. 2d, p.6, 3e alinea). Voldoet dit verzoek aan die relevante randvoorwaarden?


5. Kan deze helikopterhaven wel goed ruimtelijk worden ingepast? In hoeverre past dit voorstel binnen het vigerende Streekplan Gelderland 2005-2015?


6. In het artikel "Overbetuwe zegt nee tegen helihaven" van De Gelderlander van 17 december j.l. blijkt dat de aanvraag momenteel niet past in het vigerende bestemmingsplan en de milieuvoorschriften voor de beoogde locatie. Bent u desnoods bereid om bijvoorbeeld via een aanwijzing ex artikel 4.2 lid 1 Wet ruimtelijke ordening of andere wettelijke bevoegdheden de vestiging van de helikopterhaven mogelijk te maken?


7. Rosorum BV stelt dat de helikopterhaven een positieve invloed op de regionale economie kan hebben. Wat is de visie van het college over dit standpunt?

Deel: ' SP en GroenLinks geen helikopterhaven langs de A50 bij Heteren '


Lees ook