SP

Europese fraude komt steeds dichter bij huis

Het bericht uit het NRC van 30 maart dat de Partij van de Arbeid in het verleden honderdduizenden guldens van de Europese Unie illegaal heeft gebruikt voor haar nationale verkiezingscampagne is het vierde Europese fraudegeval in korte tijd. Na de malversaties van commissaris Cresson, de Europarlementariërs die ten onrechte presentiegelden opstrijken en het gerommel met de Structuurfondsen, komt de Europese fraudecultuur nu wel erg dicht bij huis. Ook in het gisteren verschenen boek 'Europese idealisten', van journalist Joep Dohmen, komt dit beeld naar voren.
Politieke partijen dienen zich te allen tijde verre te houden van zelfs maar de schijn van fraude. De vaststelling dat ook Nederlandse partijen zich illegaal te goed doen aan de Europese ruif was voor SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen reden om de volgende vragen te stellen aan de ministers van Buitenlandse en Binnenlandse Zaken:


1. Kent u het bericht 'Europees geld naar kas PvdA' (1)

2. Is het waar dat de PvdA in 1994 550.000 gulden uit het Europese fonds voor informatievoorziening heeft doorgesluisd naar haar verkiezingskas?

3. Is het juist dat in 1986 door het Europese Hof van Justitie het gebruiken van geld uit dit fonds voor nationale verkiezingen strijdig is verklaard met de regels van de Europese Gemeenschap?

4. Klopt het dat de Europese Rekenkamer desondanks ook in 1990 nog concludeerde dat één na alle Europese partijen weer geld uit dit fonds hadden gebruikt voor nationale verkiezingscampagnes?

5. Zijn er mogelijkheden om politieke partijen die misbruik maken van het Europese fonds voor informatie te dwingen dit geld terug te storten? Zo ja, bent u van plan bij de Europese Commissie er op aan te dringen dit ook daadwerkelijk te doen? Zo nee, waarom niet?

6. Is het naar uw mening te rechtvaardigen dat de Europese Rekenkamer na 1990 niet meer heeft gecontroleerd op het doorsluizen van geld uit het Europese fonds naar de verkiezingskassen van Europese Partijen? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u van plan die mening bij de Europese Commissie bekend te maken en er op toe te zien dat er alsnog controle plaatsvindt naar deze praktijken?

7. Bestond er in 1994 een convenant, afgesproken tussen politieke partijen, dat partijen de herkomst van grote giften openbaar zouden maken? Zo ja, zouden de doorgesluisde bedragen moeten worden aangemerkt als gift? Zijn zij als zodanig openbaar gemaakt?

8. Is het illegaal doorsluizen van Europees geld naar de verkiezingskassen van Nederlandse politieke partijen eerder ontdekt? Zo ja waarom is daar nooit actie op ondernomen?

9. Bestaat er op dit moment wetgeving die het openbaar maken van grote stortingen in de verkiezingskas van politieke partijen verplicht? Zo ja, zijn er sinds inwerkingtreding daarvan misstanden geconstateerd en zo ja welke?


10. Bent u op de hoogte van andere voorvallen waarbij op illegale wijze geld uit Europese fondsen zijn doorgesluisd naar Nederlandse politieke partijen? Zo ja, wat bent u van plan daar aan te doen?

Deel: ' SP Europese fraude komt steeds dichter bij huis '
Lees ook