Den Haag, 1 oktober 1999

SP: GEEN TWEEDELING IN HUISARTSENZORG

SP-Kamerlid Kant wil opheldering van minister Borst over het net geopende CarePoint, een commercieel centrum dat medische controle en begeleiding aan chronische patiënten biedt.

Volgens Kant gaat het hierbij om gewone huisartsenzorg. "Door de toegenomen werkdruk komen veel huisartsen hier onvoldoende aan toe en zo ontstaat een gat op de markt voor dit soort commerciële centra. Centra die echter alleen toegankelijk zijn voor die patiënten die dat kunnen betalen, met als gevolg opnieuw een toename van de tweedeling."

Kant heeft daarom minister Borst de volgende vragen gesteld.


1. Heeft u kennis genomen van het starten van CarePoint, een particulier centrum voor chronisch zieken door een Lunterse huisarts en van zijn plannen om binnen 4 jaar 50 à 60 van deze centra te openen? (1)
2. Kunt u inzicht geven in de zorg die dit centrum gaat bieden?
3. Betreft het hier niet een vorm van zorg die huisartsen te allen tijde aan alle chronische patiënten dienen te geven, namelijk medische controle en begeleiding?

4. Erkent u dat dit soort initiatieven van de grond komen omdat de huisartsen door toegenomen werkdruk onvoldoende aan deze zorg toekomen? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

5. Vindt u het juist dat deze vorm van zorg nu alleen ter beschikking komt voor die patiënten die het kunnen betalen en geeft dat niet een nieuwe vorm van tweedeling? Zo ja, vindt u dit acceptabel en indien niet, wat gaat u hiertegen doen?

6. Valt deze zorg onder de regeling zelfstandige behandelcentra? Zo nee, waarom niet?

7. Indien het centrum onder de Regeling valt, heeft u hiervoor een vergunning verleend? Zo nee, wat gaat u hiertegen doen?
8. Is het waar dat het initiatief financieel wordt ondersteund door investeringsmaatschappij J.J.W. van der Beek? Zo ja, is het de bedoeling dat winsten worden uitgekeerd aan aandeelhouders en wat is uw mening hierover?
9. Is dit initiatief aanleiding voor u om op uw stelling dat aanvullend beleid inzake extra inkomsten niet nodig is in de eerstelijns gezondheidszorg omdat daar geen sprake is van voorrang voor bepaalde groepen, terug te komen? (2) Zo ja, welke maatregelen bent u van plan te gaan nemen?


1. Het financieele dagblad 1 oktober

2. notitie grensvlak arbozorg en reguliere zorg (26200 XVI nr. 86)

Voor meer info: Agnes Kant 06-51262918

Deel: ' SP Geen tweedeling in huisartsenzorg '
Lees ook