Huursubsidie-aanvragers het bos in

door onduidelijke inkomensverklaring Belastingdienst

Een vermoedelijk aanzienlijk aantal huurders die een aanvraag huursubsidie indienen krijgen te weinig of zelfs in het geheel geen subsidie toegekend doordat de verplichte inkomensverklaring, afgegeven door de Belastingdienst, onduidelijk is en daarom vaak foutief geinterpreteerd wordt door gemeenten en woningcorporaties. De misverstanden bij het invullen ontstaan door het verschil in bruto en belastbaar inkomen. Dit verschil bestaat uit de aftrekposten, zoals de beroepskosten of kosten wegens ziekte en invaliditeit. Bij f3000 aftrekposten kan dit voor een meerpersoonshuishouden f900 huursubsidie schelen, voor een eenpersoonshuishouden zelfs het dubbele.

Kamerlid Remi Poppe (Socialistische Partij) heeft over deze zaak schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretarissen Remkes (VVD) en Vermeend (PvdA). Poppe werd op het probleem gewezen door een medewerkster van de stichting De Paraplu te Utrecht, die lichamelijk gehandicapten helpt bij het invullen van belastingformulieren en het aanvragen van huursubsidie. Het viel haar op dat gehandicapten regelmatig minder huursubsidie ontvangen dan zij vooraf berekend had.

Vragen SP:


1.

Klopt het dat aanvragers van huursubsidie, die hun inkomen over het voorafgaande fiscale jaar niet kunnen onderbouwen door middel van een vastgestelde aanslag (bv. omdat zij uitsluitend loonbelasting betalen, of omdat hun aangifte nog in behandeling is) verplicht zijn om een "Inkomensverklaring voor het aanvragen van huursubsidie" van de Belastingdienst te overleggen?


2.

Waarom geeft deze opgave uitsluitend informatie over het bruto loon uit tegenwoordige en/of vroegere dienstbetrekkingen, terwijl voor de aanvraag huursubsidie juist het belastbaar inkomen relevant is?


3.

Waarom wordt bij personen, die geen verplichte of vrijwillige aangifte inkomstenbelasting gedaan hebben over het voorafgaande fiscale jaar, niet tevens het belastbaar inkomen (berekend op basis van de standaardaftrekposten) afgedrukt?

 


4.

Waarom wordt bij de overige personen niet expliciet de waarschuwing afgedrukt dat het belastbaar inkomen vele duizenden guldens kan afwijken van het bruto inkomen, bijvoorbeeld door de aftrekposten voor verwervings- of ziektekosten?


5.

Is de staatssecretaris van Financiën bereid om de inkomensverklaring op de in vraag 3 en 4 gesuggereerde wijze aan te passen?


6.

Zijn de gemeenten en woningcorporaties, die verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van de aanvragen huursubsidie, door u expliciet geïnformeerd over de wijze waarop zij de Inkomensverklaring van de Belastingdienst dienen te interpreteren, om te voorkomen dat zij abusievelijk het bruto inkomen als belastbaar inkomen beschouwen?

Zo nee: is de staatssecretaris VROM bereid om:


* de gemeenten en woningcorporaties alsnog duidelijk te instrueren?
* een steekproef te nemen uit de aanvragen om vast te stellen of deze vergissing, die zéér ten nadele van de aanvrager kan werken, vaak voorkomt?
* op eigen initiatief voor alle benadeelden een nieuwe beslissing te nemen?


7.

Waarom wordt op de "beslissing huursubsidie", die door het ministerie van VROM naar de aanvrager gestuurd wordt, het belastbaar inkomen waarop de toegekende subsidie gebaseerd is niet vermeld, zodat door de aanvrager kan worden of er een fout gemaakt is bij de berekening?

Is de staatssecretaris VROM bereid dit voortaan wel te doen?


8.

Wat vindt de staatssecretaris van Financiën van de suggestie om op belastingaangifteformulieren de belastingplichtige de mogelijkheid te bieden om te melden dat hij (waarschijnlijk) in het komende jaar huursubsidie zal aanvragen, zodat deze aanvragen vervolgens met voorrang, bij voorkeur voor 15 mei, afgehandeld kunnen worden?

Inlichtingen:

Paulus Jansen, tel.(070)3183802, (030)2884152.

 

Deel: ' SP Huursubsidie-aanvragers het bos in gestuurd '
Lees ook