SP

KAMERVRAGEN OVER EL AL LADING VERBODEN

KAMERVRAGEN OVER EL AL LADING VERBODEN

De voorzitter van de Tweede Kamer, Jeltje van Nieuwenhoven, weigert kamervragen van de SP in behandeling te nemen over mogelijk vervoer van gevaarlijke stoffen en munitie door El Al en de informatie daarover bij de Nederlandse luchtvaartauto-riteiten. Aanleiding voor de kamervragen was de El Al Boeing die maandagochtend naast de landingsbaan terechtkwam op Schiphol. De kamervoorzitter weigerde de vragen in ontvangst te nemen en door te sturen, omdat ze ~het werk van de parle-mentaire enquêtecommissie zouden kunnen doorkruisen~. De SP is zeer verbaasd en verontwaardigd over het kennelijke taboe dat lijkt te rusten op onderwerpen die betrekking hebben op El Al. Niet alleen bij marechaussee, douane en luchtvaart-autoriteiten lijkt El Al een bijzondere positie in te nemen, ook in de parlementaire controle wordt er kennelijk onderscheid gemaakt tussen vragen over El Al en andere luchtvaartmaat-schappijen. De SP merkt op dat de vragen op geen enkele wijze in verband staan met de Bijlmerramp en hoogstwaar-schijnlijk niet geweigerd zouden zijn wanneer ze betrekking zouden hebben gehad op een andere
luchtvaartmaatschappij.

In de kamervragen van het SP kamerlid Harry van Bommel werd opheldering gevraagd over het feit dat de douane en Nederlandse luchtvaartautoriteiten niet op de hoogte waren van de lading van de naast de baan belande El Al Boeing. Ook een door El Al verspreide schriftelijke verklaring gaf aanvankelijk geen duidelijkheid. In het geval van vervoer van gevaarlijke stoffen zouden de verantwoordelijke autoriteiten bijtijds op de hoogte gebracht moeten worden, om in geval van calamiteiten op de juiste wijze te kunnen reageren. Een dergelijke regeling bestaat wel voor de zeescheepvaart. Volgens de Europese Richtlijn 93/75 zijn zeeschepen verplicht om, zodra zij de territoriale wateren van een land binnenvaren aan de kustwacht te melden welke gevaarlijke stoffen zij aan boord hebben, hoe die verpakt zijn en of de stoffen van boord gaan. Het is hoogst merkwaardig dat dergelijke regels voor de luchtvaart nog altijd ontbreken.

De SP heeft de geweigerde kamervragen alsnog bezorgd op het huisadres van minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat. Bovendien heeft ze een afschrift van de vragen bezorgd aan de Minister President.

Persinfo: Harry van Bommel 070-3182805 / 06-22788043

bijlage:

Vragen van lid Van Bommel aan de minister van Verkeer en Waterstaat


1. Is het juist dat noch bij de Nederlandse luchtvaartautoriteiten, noch bij de douane, de samenstelling van de lading van de El Al Boeing bekend was, op het moment dat deze naast de landingsbaan terechtkwam.

2. Is het juist dat zeeschepen krachtens de Europese Richtlijn 93/75 verplicht zijn om, zodra zij de territoriale wateren van een land binnenvaren, bij de kustwacht eventuele gevaarlijke lading aan boord te melden?
Is het juist dat in Nederland de afdeling gevaarlijke stoffen van de betreffende havendienst automatisch ook geïnformeerd wordt over de aanwezigheid van (gespecificeerde) gevaarlijke lading aan boord?

3. Lopen er momenteel initiatieven om . eventueel in Europees verband . een waterdichte voormelding van gevaarlijke stoffen bij de luchtvaart, bijvoorbeeld analoog aan de zeevaart, te regelen?

Deel: ' SP 'Kamervragen over el al lading verboden' '
Lees ook