Nieuws van de Socialistische Partij


Kinderbijslag moet inkomensafhankelijk worden

19-02-99 De 6,4 miljard gulden die jaarlijks aan kinderbijslag wordt uitgekeerd moet inkomensafhankelijk verdeeld worden. Met name de één miljoen huishoudens die nu op het armoedeniveau leven zouden daar direct baat bij hebben. Naar schatting behoren tot die huishoudens 360.000 kinderen, die op allerlei terreinen tekort komen. De SP zal haar voorstel voorleggen aan minister de Vries van Sociale Zaken, nu de regering niet bereid is tot generieke verhoging van het minimuminkomen.

In Nederland krijgt ieder huishouden met kinderen kinderbijslag ongeacht of het inkomen van de ouder(s) minimaal of maximaal is. De kinderbijslag is afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen.

Wat voor mensen met een ruim inkomen niet veel meer is dan een toefje slagroom op de koffie is voor mensen op het minimum een absoluut noodzakelijke - maar te krappe - aanvulling op het inkomen. Nu de regering niet bereid lijkt het sociale minimum generiek te verhogen - ondanks dringende verzoeken daartoe van onder meer de vakbeweging, lagere overheden, tal van belangengroeperingen en ook de SP - zou herverdeling van de kinderbijslag een oplossing kunnen bieden. Hiermee wordt dan toch iets gedaan aan het in armoe opgroeien van kinderen.

Vorig jaar publiceerde de SP haar rapport "Alles kids?" met alarmerende gegevens over de gevolgen van de sociale tweedeling voor kinderen. Het rapport werd als een vroeg advies voor de kabinetsformatie gepresenteerd maar volgens SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen loopt Paars-2 met een bocht om deze problematiek heen. Vanavond zal hij tijdens een campagnebijeenkomst in het Leyehoes in Heerlen het voorstel van zijn partij nader toelichten.

Deel: ' SP kinderbijslag moet inkomensafhankelijk worden '
Lees ook