SP

SP: Laat de vervuiler nu eens echt betalen!

SP: Laat de vervuiler nu eens echt betalen!

Het Kamerlid Poppe van de SP heeft minister Pronk gevraagd om aansprakelijkstelling van vervuilers van voormalige stortplaatsen te heroverwegen. Bedrijven die in het verleden hun gevaarlijke afvalstoffen op deze storten dumpten, lijken thans de dans te ontspringen waar het gaat om (mee)betalen aan de hoge saneringskosten. Aanleiding voor het verzoek aan Pronk is de Stort van Troost in het Nationaal Park de Biesbosch die, zoals bleek uit een onderzoek van het MilieuAlarmteam van de SP, ernstig is vervuild met chemische afvalstoffen. Sanering laat al jaren op zich wachten omdat de eigenaar van de stort sanering niet kan betalen. Een van de grote gebruikers van deze stort is Shell. Shell heeft onder de naam ~bouwafval~ duizenden tonnen gevaarlijk afval gestort. Shell is overigens door de SP ook al op zijn morele verplichting tot mee betalen aan de aanzienlijke saneringskosten gewezen.

Nederland telt naar schatting 4000 voormalige stortplaatsen, waarvan naar schatting 1000 een potentieel gevaar vormen voor milieu en volksgezondheid. De sanerings- en beheerskosten van deze erfenis uit een zeer recent verleden worden voor de komende 25 jaar geschat op 245 miljoen per jaar en de daarop volgende jaren op 65 miljoen per jaar. Noodzakelijke maatregelen laten vaak jarenlang op zich wachten, omdat er grote onduidelijkheid bestaat over wie aansprakelijk is voor de kosten. Naar aanleiding van onderzoek door haar eigen MilieuAlarmteam op de zogenaamde Stort van Troost, in het Nationaal Park De Biesbosch, komt de SP tot de conclusie dat het huidige overheidsbeleid faalt. Afwachten op het beschikbaar komen van een volledige inventarisatie van alle probleemstorten alvorens tot actie over te gaan, zoals nu gebeurt, is onaanvaardbaar. Recent ingevoerde stortingsheffingen zijn onvoldoende om de te verwachten kosten te dekken. Om tot een effectieve aanpak te komen, is het daarom noodzakelijk dat de vervuilers worden aangesproken op hun morele verantwoordelijkheid om mee te betalen aan de sanering. Alleen op die manier kan worden voorkomen dat de gemeenschap tot ver in de volgende eeuw opdraait voor kosten die rechtstreeks voortvloeien uit hun onverantwoordelijk handelen. In een tijd waarin steeds vaker wordt gesproken over maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt de afvalproblematiek een uitgelezen mogelijkheid om eindelijk de daad bij het woord te voegen.

Meer informatie: Remi Poppe telefoon 070 32182802 of mobiel 06 53359394


17 feb 99 13:59

Deel: ' SP Laat de vervuiler nu eens echt betalen '
Lees ook