expostbus51


Ministerie van Economische Zaken


https://www.minez.nl

EZ/Gokautomaten in casino's

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 024
Datum: 15-02-1999

GOKAUTOMATEN IN CASINO.S

Het lid van de Tweede Kamer De Wit (SP) heeft aan de minister van Economische Zaken op

19 januari 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Kunt u naar aanleiding van de beantwoording van mijn eerdere vragen1) alsnog antwoord geven op de vraag of u kunt garanderen dat het maximumaanbod van kansspelautomaten in Holland Casino's nu is bereikt en op de vraag wanneer het evaluatie onderzoek naar de in het kader van het anti verslavingsbeleid genomen maatregelen gereed zal zijn?

2 Hebt u kennisgenomen van het artikel 'Holland Casino: een levensgevaarlijke leugen'?2)

3 Wat is uw mening over de strekking van dat artikel dat het actief preventiebeleid van Holland Casino niet goed werkt, onder meer omdat gokkers zelf een toegangsverbod of beperking moeten aanvragen en omdat Holland Casino niet tijdig ingrijpt tegen potentiële verslaafden?

4 Ziet u aanleiding om het toezicht van Holland Casino op haar eigen verslavingsbeleid te wijzigen?

----------------------------


1) Aanhangsel Handelingen, nr. 585, Vergaderjaar 1998 1999. 2) Algemeen Dagblad, 13 januari jl.

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.


1 Zoals weergegeven in mijn antwoord op uw vragen van 3 december
1998

(1998/99, AHTK585) ben ik van mening dat Holland Casino, om te kunnen voldoen aan de speelbehoefte en daarmee aantrekkelijk te kunnen blijven voor bezoekers, het spelaanbod moet kunnen aanpassen aan de vraag. Hiermee biedt zij tevens een reëel alternatief voor de illegale casino.s. Het stellen van een maximum aan het aanbod van kansspelautomaten is niet in lijn met het beleid dat ten aanzien van casinospelen wordt gevolgd, omdat dat met name in het weekeinde tot een te gering aantal automaten kan leiden, waardoor spelers kunnen uitwijken naar het illegale circuit.

Wat betreft de tweede vraag over het evaluatie-onderzoek naar de in het kader van het anti-verslavingsbeleid genomen maatregelen kan ik namens mijn collega van VWS het volgende meedelen. De Minister van VWS zal de beleidsgroep kansspelverslaving van Holland Casino en -door tussenkomst van de Staatssecretaris van Justitie- het College van toezicht op de kansspelen om advies vragen of dit onderzoek nodig is. Na ontvangst van deze adviezen, uiterlijk 1 mei aanstaande, zal de Minister van VWS u berichten over het vervolg.

2 Ja.

3 Ik ben van mening dat Holland Casino met haar preventiebeleid een eind op de goede weg is. Zoals ik ook in mijn antwoord op vraag 6 van 3 december jl. (1998/99, AHTK585) al aangaf, is het natuurlijk niet zo dat er zich geen problemen (kunnen) voordoen in de speelgelegenheden van Holland Casino. Holland Casino geeft ook zelf aan dat er geen volledige zekerheid is te geven dat er nooit iemand door de mazen van het net slipt. Wel doet Holland Casino er alles aan om een zo groot mogelijk groep van risico-spelers te bereiken. Ik ben van mening dat het al eerder genoemde landelijk geautomatiseerde monitoring systeem dat Holland Casino samen met Jellinek Consultancy heeft opgezet hierin een belangrijke rol kan spelen. Sinds vorig jaar is Holland Casino in staat om de effectiviteit van het nazorgsysteem te meten. Volgens Holland Casino vinden ieder kwartaal nazorg-gesprekken plaats. Men houdt deze nazorg anderhalf jaar vol. Gasten met een entreeverbod of bezoekbeperking krijgen een terugkomgesprek. Uit cijfers van Holland Casino blijkt dat na een half jaar in de nazorgfase zeventig procent van de bezoekers een positieve gedragsverandering laat zien. Overigens wil ik er wel op wijzen dat niet voorkomen kan worden dat personen met gokverslavingsproblemen die door Holland Casino de toegang wordt geweigerd, kunnen uitwijken naar illegale casino.s.

4 Gezien mijn antwoord op de vorige vraag en gezien het eventueel te starten evaluatie-onderzoek lijkt mij een verandering van het toezichtsysteem op dit moment nogal prematuur.
Hierbij wil ik overigens wel opmerken dat de heer T. de Vos van het Landelijk Steunpunt Verslavingspreventie mijn ministerie desgevraagd heeft meegedeeld de uitspraak in het artikel in het Algemeen Dagblad van 13 januari jl. nooit te hebben gedaan (.Onderzoek wordt er niet naar gedaan en er is ook niemand die controleert.). Tevens gaf hij aan dat een onderzoek zoals nu door de Ministeries van VWS en Justitie wordt geïnitieerd wat hem betreft voldoende is om zicht te krijgen op eventuele hiaten in het anti-verslavingsbeleid van Holland Casino.

Deel: ' SP-lid stelt vragen over gokautomaten in casino's '
Lees ook