Den Haag, 29 september 1999

SP WIL MEER AANDACHT VOOR KINDEREN MET DYSLEXIE

In de regio Rijnmond blijkt sprake te zijn van een dramatisch tekort aan goede opvang voor kinderen met dyslexie. Remedial teaching in het reguliere onderwijs schiet tekort terwijl er voor behandeling in een Pedologisch Instituut vaak een lange wachttijd geldt. Volgens SP-kamerlid Harry van Bommel is het van groot belang dat dyslexie in een vroeg stadium wordt opgespoord en behandeld zodat deze leerlingen een schoolloopbaan in het reguliere onderwijs kunnen doorlopen.

Het kamerlid vreest dat leerlingen met dyslexie nu onnodig naar het speciaal onderwijs verdwijnen. Van Bommel dringt in schriftelijke vragen aan op het afnemen van een standaard test bij jonge leerlingen waarbij dyslexie wordt vermoed. Verder pleit hij ervoor om leerlingen met dyslexie ook de Leerling Gebonden Financiering (het rugzakje) te verschaffen. Hij heeft daartoe vandaag de volgende vragen gesteld:


1. Kent u het bericht 'Dyslectische kinderen zijn de dupe'?
2. Is er in de regio Rijnmond slechts plaats voor behandeling van 36 nieuwe kinderen met dyslexie terwijl er in die regio ongeveer 200 kinderen behandeling nodig hebben? 3 Hoe lang zijn de wachtlijsten in andere regio's en wat is de wachtduur aldaar?
4 Deelt u de mening dat het van groot belang is dat dyslexie zo spoedig mogelijk wordt opgespoord en behandeld?
Zo ja, bent u van mening dat opsporing en behandeling van dyslexie op dit moment adequaat plaatsvindt?
5. Wat vindt u van het idee om reeds op jonge leeftijd, bijvoorbeeld bij de overgang van groep 2 naar groep 3, leerlingen waarbij dyslexie wordt vermoed, een standaard test af te nemen?
6. Komt het voor dat dyslectische leerlingen door gebrek aan behandelmogelijkheid worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs? Zo ja, deelt u de mening dat dit onwenselijk is.

7. Bent u van mening dat het reguliere basisonderwijs momenteel voldoende is toegerust om leerlingen met dyslexie op te vangen? Waarop baseert u die mening?

8. Moeten nieuwe inzichten rond dyslexie niet leiden tot erkenning als handicap waardoor leerlingen met dyslexie in aanmerking komen voor leerling gebonden financiering? Zo neen, waarom niet?
9. Bent u van mening dat de regeling remedial teaching WVO toereikend is voor een verantwoorde opvang van leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs? Waarop baseert u die mening?

Voor meer info: Harry van Bommel 070-3182805 / 06-22788043

Deel: ' SP Meer aandacht voor kinderen met dyslexie '
Lees ook