SP wil ouderbijdrage schippersinternaten inkomensafhankelijk houden

(Voor meer info: Agnes Kant, 06-51262918)

SP-kamerlid Kant heeft kritiek op de forse verhoging van de ouderbijdrage voor kinderen op schippersinternaten. Vooral gezinnen met meerdere kinderen op een internaat en een inkomen onder de 38.000 gulden komen financieel in de problemen. Voor kinderen tot 12 jaar wordt de ouderbijdrage per 1 juli verhoogd van 135 tot 238 gulden per maand, per 1 januari tot 315 gulden.

Kant: "Ik ben van mening dat de ouderbijdrage inkomensafhankelijk moet blijven en voor de mensen met lage inkomens niet of nauwelijks verhoogd dient te worden. Ik krijg al signalen dat ouders hun 16-jarige op de boot gaan houden terwijl de staatssecretaris uitdrukkelijk aangeeft dat de ouderbijdrage geen drempel mag opwerpen voor het volgen en voltooien van volledig dagonderwijs. Een ander effect is dat schippersgezinnen het bedrijf moeten opgeven omdat ze de ouderbijdrage niet langer kunnen opbrengen. Volgens een enquête van het LOV dreigt dit al bij 31 gezinnen. "

Kant heeft staatssecretaris Vliegenthart dan ook de volgende vragen gesteld:


1. Om welke reden heeft u reeds een besluit genomen tot verhoging van de ouderbijdragen per 1 juli jl. terwijl de Adviescommissie zich nog over deze zaak moet buigen en u tevens aangeeft pas definitieve standpunten in te nemen na het advies van de Adviescommissie over de toekomstige aard en omvang van de voorzieningen, de nieuwe organisatiestructuur, het aanvaardbare kwaliteitsniveau, de financiële rechtspositie van de betrokken rechtspersonen en de hoogte van de ouderbijdragen? (1, 2)
2. Is het waar dat u 13 juli een verzoek van het Landelijk Oudercontact van Varenden (LOV) heeft afgewezen om het betreffende besluit op te schorten? Zo ja, waarom?

3. Erkent u dat de verhoging zeer fors is en kan leiden tot financiële problemen bij met name schippersgezinnen met meerdere kinderen op een internaat en een inkomen onder de 38.000 gulden?

4. Gaat u maatregelen nemen indien blijkt dat ouders vanwege de hoge eigen bijdrage hun kinderen voortijdig van het internaat halen omdat dat immers niet zou stroken met uw uitgangspunt dat de ouderbijdrage geen drempel mag opwerpen voor het volgen en voltooien van volledig dagonderwijs? (1)

5. Is het u bekend dat uit een enquête van het LOV blijkt dat inmiddels 31 gezinsbedrijven concreet hebben aangegeven hun bedrijf te beëindigen omdat de ouderbijdrage niet langer opgebracht kan worden? (2) Zo ja, dan is dit toch een ongewenst effect van de verhoging van de ouderbijdrage en wat gaat u hieraan doen?

6. Erkent u dat er voor schippersgezinnen geen keuze is omdat hun kinderen leerplichtig zijn en het gebruik maken van een schippersinternaat noodzakelijk is om het familiebedrijf te kunnen voortzetten?
7. Heeft u bij het vaststellen van de nieuwe ouderbijdrage rekening gehouden met de extra kosten die schippersgezinnen voor hun kinderen maken zoals wekelijkse reiskosten om hun kinderen van en naar het internaat te brengen en kosten voor begeleiding naar sportclubs en dergelijke omdat internaten vanwege bezuinigingen dit zelf niet meer kunnen opbrengen?
8. Wordt de verhoging van de ouderbijdragen ook ingevoerd om de begroting sluitend te krijgen of liggen er uitsluitend inhoudelijke argumenten aan ten grondslag en zo ja, welke?

9. Bent u bereid opnieuw te overwegen of de ouderbijdragen toch niet inkomensafhankelijk dient te blijven? Zo nee, waarom niet? 10. Bent u in ieder geval bereid de gevolgen van de nieuwe bijdrage nauwgezet te monitoren en indien ongewenste effecten optreden de ouderbijdragen aan te passen? Zo ja, welke effecten zijn volgens u ongewenst?


1. Brief staatssecretaris Vliegenshart aan Tweede Kamer, 29 juni
2. Persbericht NEVIB, LOV, 30 juni

Deel: ' SP Ouderbijdrage schippersinternaten inkomensafhankelijk '
Lees ook