Den Haag, 22 september 1999

SP: tekort aan stageplaatsen oplossen door extra faciliteiten basisschool

Er is een enorm tekort aan stageplaatsen voor Pabo-studenten. Volgens een voorzichtige schatting van het Landelijk Stage Project bedraagt het tekort 1500 tot 2000 plaatsen. De SP vreest dat het tekort aan stageplaatsen de kwaliteit van de opleiding zal aantasten en het probleem van het lerarentekort nog verder zal vergroten. SP-Kamerlid Harry van Bommel: 'De mooie plannen voor het terugdringen van het lerarentekort van Hermans en Adelmund worden hierdoor in gevaar gebracht'. Van Bommel dringt er daarom bij minister Hermans op aan de scholen ruimere faciliteiten te bieden voor de verzorging van stageplaatsen. Hij heeft daartoe vandaag de volgende vragen gesteld:


1. Kent u het bericht 'Groot tekort aan stageplaatsen'?
2. Is de schatting van Landelijk Stage Project dat er dit studiejaar een tekort is van 1500 tot 2000 stageplaatsen in het basisonderwijs juist?Zo ja, hoe dienen de betrokken studenten in dat geval praktijkervaring op te doen?

3. Is het juist dat vooral eerste- en tweedejaarsstudenten zonder stageplaats zitten omdat zij door hun onervarenheid meer begeleiding nodig hebben en daardoor voor de stageschool een grotere belasting vormen?

Zo ja, bent u bereid praktijkscholen ruimere faciliteiten te bieden om die extra belasting te compenseren?


4. Deelt u de mening dat het van groot belang is dat Pabo-studenten al vroeg in hun studie met de onderwijspraktijk in aanraking komen om zodoende vast te kunnen stellen of zij een juiste studiekeus hebben gemaakt?
5. Kunt u garanderen dat er op alle Pabo's aan de minimale voorwaarden met betrekking tot stage wordt voldaan?

6. Bent u van mening dat de inspanningen van het Landelijk Stage Project voldoende zullen opleveren om het tekort aan stageplaatsen tijdig op te lossen? Zo neen, welke aanvullende maatregelen gaat u nemen?
7. Is het juist dat de schaalvergroting van de Pabo's heeft bijgedragen aan het tekort aan stageplaatsen? Zo ja, bent u bereid geen verdere schaalvergroting door te voeren?

8. Bent de bereid op korte termijn de onlangs verschenen tussenrapportage van het Landelijk Stage Project de Kamer te doen toekomen?

 

Deel: ' SP Tekort stageplaatsen oplossen door extra faciliteiten '
Lees ook