SP

Toegankelijkheid zorg voor illegalen onder druk

Toegankelijkheid zorg voor illegalen onder druk

SP-kamerlid Kant wil van minister Borst weten wat de effecten zijn van de koppelingswet op de toegang tot de noodzakelijke medische zorg voor illegalen. Zij vraagt dit naar aanleiding van een melding van de Johannes Wierstichting over het annuleren van een operatie bij een slachtoffer van een verkeersongeval toen bleek dat de patiënt illegaal in Nederland verbleef.
Tijdens de behandeling van de Koppelingswet heeft minister Borst gezegd dat illegalen de noodzakelijk medische zorg moeten kunnen blijven krijgen. In juli 1996 al heeft ze een onderzoek toegezegd naar de effecten van de Koppelingswet op de gezondheidszorg die wordt verleend aan illegalen.
Kant heeft minister Borst de volgende vragen gesteld.


1. Is het u bekend dat de Johannes Wierstichting 19 februari een melding heeft gedaan bij de inspectie voor de gezondheidszorg over het annuleren van een (gangbare) operatie ter voorkoming van een ernstige complicatie bij een slachtoffer van een verkeersongeval toen bleek dat de patiënt illegaal in Nederland verbleef? Zo ja, bent u van mening dat dit soort beslissingen onaanvaardbaar zijn en in de toekomst voorkomen dienen te worden?

2. Erkent u dat het ten gevolge van de Koppelingswet moeilijker is de noodzakelijke zorg voor illegalen te garanderen waardoor herhaling van een dergelijk incident niet onwaarschijnlijk is?

3. Erkent u dat indien onder noodzakelijke zorg uitsluitend verstaan wordt zorg in acute levensbedreigende situaties en zorg om blijvende invaliditeit te voorkomen, het op basis van deze omschrijving niet verlenen van zorg strijdig kan zijn met de gedragsregels voor artsen waarin staat dat de arts aan de patiënt zonder aanziens des persoons de noodzakelijke hulp, begeleiding en adviezen verleent overeenkomstig de eisen die hem op grond van zijn beroep en individuele deskundigheid zijn gesteld?

4. Bent u met de KNMG van mening dat elke arts ook jegens een illegale vreemdeling de wettelijke voorschriften en medische beroepsethiek dient na te komen?

5. Is het door uw toegezegde onderzoek (1) naar de effecten van de Koppelingswet op de gezondheidszorg die wordt verleend aan illegale vreemdelingen, de problemen die artsen en ziekenhuizen ervaren en het functioneren van het illegalenfonds, al gestart? Zo nee, waarom niet?

6. Wat zijn de ervaringen met de ziekenhuizen, met name in Amsterdam en Rotterdam , wat betreft de toegankelijkheid van zorg voor illegalen, is de post dubieuze debiteuren toereikend en wordt hier zonder terughoudendheid een beroep op gedaan?

7. Wat zijn de ervaringen met de eerste lijnszorg wat betreft toegankelijkheid, is of wanneer gaat het illegalenfonds in werking en zal dit toereikend zijn?

8. Indien blijkt dat de toegankelijkheid tot noodzakelijke zorg voor illegale vreemdelingen in het geding is, bent u dan bereid tot een oplossing te komen bijvoorbeeld door het instellen van een overheidsfonds voor alle aan deze zorg verbonden kosten zowel van de eerste als tweede lijnszorg?

(1) Kamervragen Marijnissen (95961468)

Deel: ' SP toegankelijkheid zorg voor illegalen onder druk '
Lees ook