PERSBERICHT

Fractie Socialistische Partij

Provinciale Staten Utrecht

Utrecht, 10 april 2000.

SP: luchtfoto s inzetten tegen illegale chaletbouw campings

De fractie van de Socialistische Partij in Provinciale Staten Utrecht wil dat de provincie via luchtfoto s gaat vaststellen welke campings in strijd met bestemmingsplannen illegaal langkampeerplaatsen omgezet hebben in chalets of bungalows. Directe aanleiding is de discussie over de bouw van bungalows op de voormalige gemeentecamping Bokkeduinen in Amersfoort. De nieuwe eigenaar, getooid met de naam Midland Parc, wil 100 bungalows bouwen op de plekken van voormalige langkampeerplaatsen. De vraagprijs: f200.000 per stuk exclusief BTW. Voor een recreatieplek een hoop geld, voor een permanente woning in een van de laatste stukjes schaars natuurgebied aan de rand van een grote stad een schijntje. De vereniging Behoud bos Birkhoven-Bokkeduinen verzet zich met hand en tand tegen deze ontwikkeling.

De gang van zaken bij Bokkeduinen staat niet op zichzelf. Op de gehele Veluwe en de Utrechtse heuvelrug worden op dit moment campings geherstructureerd. Hierbij worden betaalbare kampeerplaatsen onttrokken aan de recreatieve bestemming en omgezet in bungalows, die feitelijk bestemd zijn voor permanente bewoning. De recreanten, die vaak al jarenlang een kampeerplek huurden op een camping, worden door middel van prijsverhogingen, het afkeuren van stacaravans, soms zelfs door regelrechte intimidatie, van de camping afgejaagd. Hierna vindt een sluipbebouwing plaats in het buitengebied, die meestal gepaard gaat met een grootscheepse kap van bomen, het asfalteren van paden, aanleg van riolering e.d. Vervolgens worden de woningen buiten de reguliere toewijzing om aan de meest biedende verkocht. De SP wil dat de rechtsbescherming van langkampeerders zo snel mogelijk verbetert, en dat de provincie door middel van een intensieve handhaving paal en perk stelt aan deze ongewenste ontwikkeling .

Vragen SP:


1. Staat het bestaande streekplan Utrecht omzetten van langkampeerplaatsen in bungalows op deze locatie, en in zijn algemeenheid, toe? Zo ja: onder welke voorwaarden? Zo nee: op welke wijze wordt door de gemeente Amersfoort en/of GS handhavend opgetreden tegen overtreding van relevante regelgeving?

2. Wat is het bebouwd oppervlak van de 100 geplande bungalows in Midland Parc en voor hoeveel lang- en kortkampeerplaatsen komen deze bungalows in de plaats? Is een bebouwd oppervlak van 75 m2/stuk ten opzichte van ca. 30 m2/stuk bij stacaravans naar uw mening acceptabel?

3. Kunt u een overzicht geven van het aantal lang- en/of kortkampeerplaatsen in de provincie Utrecht dat de afgelopen jaren is omgezet in chalets-bungalows?

4. Heeft uw college sinds oktober 1999 stappen ondernomen om de beschreven problematiek in kaart te brengen? Bent u bereid om, in afstemming met initiatieven op rijksniveau, zo spoedig mogelijk met een integrale visie te komen op de toekomst van de campings in onze provincie, waarbij integraal staat voor de aspecten: openluchtrecreatie, betaalbaarheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en natuur (illegaal kappen).

5. Bent u bereid om als bijprodukt bij de milieuhandhaving vanuit de lucht- op korte termijn luchtopnamen te laten maken van de campingterreinen in de provincie, zodat bewijsvoering bij illegale bouwactiviteiten, illegale kap van bomen e.d. eenvoudiger wordt?
Inlichtingen:

P.Jansen (SP), tel.(06) 51844755

Deel: ' SP Utrecht luchtfoto's inzetten tegen chaletbouw campings '
Lees ook