Socialistische Partij afdeling Utrecht

PERSBERICHT
Utrecht, 3 maart 1999.

SP wil consultatiebureau's openhouden

PERSBERICHT SP wil consultatiebureau's openhouden

De SP Statenfractie wil dat de provincie Utrecht alles in het werk stelt om de dreigende sluiting van een aantal consultatiebureau's af te wenden. De thuiszorgorganisatie Vitras onderzoekt, net als veel andere thuiszorgorganisaties in Nederland, de mogelijkheden om te besparen op de huisvestingskosten van de consultatiebureau's. Onder meer de bureau's in Benschop, Cabouw en Polsbroek dreigen hierbij gesloten te worden. Bij sluiting zouden bewoners van deze dorpen aangewezen zijn op voorzieningen in Ijsselstein of Montfoort, die voor huishoudens zonder (tweede) auto nauwelijks te bereiken zijn.Inmiddels zijn twee moeders in Benschop een handtekeningenactie tegen de sluiting gestart.

Vragen SP:

1. Kunt u aangeven hoe de huidige situatie in de provincie Utrecht is t.a.v. de spreiding en openingstijden van consultatiebureau's?
2. Kunt u aangeven welke plannen er bij de thuiszorg-organisaties in de provincie Utrecht bestaan voor de sluiting van consultatiebureau's, de criteria die hierbij gehanteerd worden en de wijze waarop belanghebbenden hierbij betrokken worden?
3. Vindt u het acceptabel en passend binnen het provinciaal beleid als consultatiebureau's in kleine kernen gesloten worden?
4. Is de provincie Utrecht tot op heden op enige wijze betrokken bij de plannen van de thuiszorgorganisaties? Zo nee: waarom niet? Bent u bereid om, in het kader van uw regisserende taak bij het opstellen van regiovisies, te bevorderen dat besluiten die het voorzieningenniveau raken pas genomen worden na een goede, democratisch gecontroleerde, afweging van belangen? Zo ja: wat is deze betrokkenheid?

5. Bent u bereid om, aansluitend bij de resultaten van de quick-scan door de Inspectie Gezondheidszorg (1) en een nader onderzoek van TNO-PG (2) naar de problematiek van de sluiting van consultatiebureau's, de toekomst van de consultatiebureau's in de statencommissie Zorg aan de orde te stellen?

Inlichtingen: P.F.C. Jansen, tel.(030)2884152 (avond), tel.070-3183802 (overdag)


1. Rapport Staatstoezicht op de Volksgezondheid PPR/aa/98553 d.d. 15 december 1998.

2. Brief CSZ/EZ-99.722 staatssecretaris VWS aan Vaste Kamercomissie VWS, 5 februari 1999.

Deel: ' SP Utrecht wil consultatiebureau's openhouden '
Lees ook