Socialistische Partij afdeling Venlo

SP-NIEUWS uit VENLO

De vervuilde gronden van Venlo.

Iedereen die het venlose nieuws volgt weet dat met de regelmaat van de klok weer nieuwe vervuilde grond word aangetroffen. Onze raadsfractie heeft dit in een brief van 25 februari aan de orde gesteld, nadat de SP-fractie al eerder een vervuilde-grond zaak in de openbaarheid bracht. Zie nieuwspagina: SP-fractie maakt vervuiling voormalig tankstation Keulsepoort openbaar.

De brief aan het college:

College van B&W Peperstraat 10 Venlo.

Venlo 25 februari 1999.

betreft:vragen ex art.34 RvO

Geacht College,

De fractie van de SP wil haar ongerustheid uitspreken over de manier van saneren bij bodemvervuiling in onze stad en welke gevolgen dit op termijn kan hebben voor het milieu en de volksgezondheid.

Wij constateren dat op een groot aantal locaties, die in het algemeen belang verworven dienen te worden, wij in toenemende mate te maken hebben met ernstige bodemvervuiling. Reden voor onze fractie om deze problematiek in een groter verband onder de aandacht te brengen.

Wij vragen ons af of de steeds vaker gehanteerde IBC methode op termijn geen problemen oplevert. Als voorbeeld zien wij de situatie in Venlo-Zuid. Naar de toekomst kijkend zullen, gezien de landelijke ontwikkeling, steeds meer locaties gesaneerd worden volgens de IBC methode.

In onze gemeente zullen op korte termijn beslissingen moeten worden genomen over de locaties: Collin-Gielen, Enfa, RSK, diverse NS locaties (waaronder de locatie Vierpaardjes/Kaldenkerkerweg), Gebra Garage, Garage van der Ven, Garage van den Hombergh, locatie Limburgs Museum, havengebied i.v.m. Maasboulevard, Koverto, VBF terrein, Rutgerusgang, Vossen Pigment, Boral en de Geliskensdijk, om er maar enkele te noemen.
Wij vrezen dat, indien wij al deze locaties volgens de IBC methode saneren plus de locaties die al gesaneerd zijn volgens IBC, op termijn een groot gedeelte van Venlo op plastic staat. Is er voldoende inzicht over de gevolgen hiervan?

Bovenstaand is voor ons aanleiding tot het stellen van de volgende vragen ex art.34 RvO.

* Welke locaties zijn op dit moment reeds gesaneerd volgens de IBC methode?

* Is het college met ons van mening dat het zinvol is eerst een totaalbeeld te krijgen van de nog te saneren locaties?
* Zijn de gevolgen van het op grote schaal toepassen van de IBC methode bekend?

* heeft deze methode gevolgen voor de waterhuishouding zoals b.v. de afvoer van hemelwater, het grondwater en bij hoge waterstand van de maas e.d.? En welke invloed heeft deze waterhuishouding op de afdichting?

* lering trekkend uit de situatie in Venlo-Zuid(!): is op termijn een volledige sanering niet goedkoper dan de IBC methode?

Gezien bovenstaande in zijn algemeenheid maakt onze fractie zich op dit moment ongerust over de situatie op de locatie Vierpaardjes/Kaldenkerkerweg projectcode: LI-480-9137-400. Uit diverse bodemonderzoeken gedaan in 1996 blijkt dat de bodem op deze locatie zeer ernstig vervuild is.
Bodemonderzoeken beperkten zich tot de genoemde locatie, echter de vervuiling spreidt zich uit over het gehele rangeerterrein van de NS.

Enkele belangrijke conclusies uit dit bodemonderzoek zijn:
* ernstige verontreinigingen boven de interventiewaarden voor metalen en PAK

* dat er sprake is van een zeer urgent geval van bodemsanering.
* dat het gehalte aan zink en minerale olie de streefwaarden overschrijdt.

* dat in het grondwater gehalten aan arseen en tri de streefwaarden overschrijden.

Een en ander is voor onze fractie aanleiding om ook hierover vragen te stellen ex art.34 RvO.

* heeft de gemeente op dit moment deze grond reeds verworven van de NS. Zo nee, waarom niet?

* wat is op dit moment bekend over de vervuiling van het gehele rangeerterrein NS?

* kunt u garanderen, dat na deelsanering er geen nieuwe vervuiling ontstaat vanuit het eveneens zwaar vervuilde omliggende terrein? Zo ja op welke wijze? Zo nee, wie is dan aansprakelijk voor de opnieuw ontstane vervuiling?

* welke mogelijkheden zijn er om samen met de NS een totale sanering te laten plaatsvinden?

* indien een deelsanering onontkoombaar is, binnen welke termijn kan dan, gezien de urgentie van bodemsanering, deze sanering beginnen?
* volgt het college de beschikking van de provincie om bij sanering van deze locatie uit te gaan van een multifunctionele sanering of wordt hier toch gebruik gemaakt van de IBC methode?
* is het college met ons van mening dat een sanering voor deze locatie gezien moet worden in relatie tot het hele gebied? Wij denken hier aan: NS rangeerterrein, Gebra Garage, RSK terrein, omgeving Schouten en Collin Gielen. Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw antwoord,
namens de SP-fractie
Sjraar van Avesaath, fractievoorzitter.

Deel: ' SP Venlo ongerust over sanering bodemvervuiling '
Lees ook