Programma van de SP voor de Verkiezingen van de Provinciale Staten van Limburg op 3 maart 1999

Inleiding

Voorafgaande aan verkiezingen wordt door partijen en in de media bijzonder veel betekenis gehecht aan verkiezingsprogramma's. Terwijl iedereen weet dat deze vaak kort na de verkiezingen weer snel worden vergeten.

De SP is niet bang om door de kiezers afgerekend te worden op haar daden en haar programma. Daar staan wij voor: met onze ruim 3000 leden in Limburg, negen actieve Limburgse afdelingen, 20 raadsleden in de Limburgse gemeenten, 2 statenleden, landelijke actieve partij en Kamerfracties in Den Haag.

Wij beschouwen dit provinciale programma uitdrukkelijk als een aanvulling op het landelijke programma van de SP. Dit dient dan ook in samenhang daarmee gelezen te worden. Meestal is het niet nodig standpunten die al in ons landelijke programma staan in ons provinciale programma nog eens te herhalen. Net zoals het beleid van de in Limburg regerende partijen een provinciale voortzetting is van het neo-liberale beleid dat zij landelijk voorstaan en uitvoeren, sluit het Limburgse SP-programma aan bij het verzet tegen die neo-liberale koers zoals dat in ons landelijk actieprogramma uitgedrukt wordt en door ons in de praktijk gebracht wordt.

Het landelijk programma van de SP wordt gekenschetst door het streven naar menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, en door verzet tegen neoliberalisme en toenemende tweedeling.

Dit provinciale SP-programma bevat een aantal specifieke op Limburg gerichte aanvullingen daarop.

Het TNO heeft voor een bedrag van hfl. 500.000 een aantal toekomstmodellen over Limburg in 2030 gemaakt, die veel weg hebben van science-fiction-romannetjes. De SP doet niet mee aan de door welhaast alle andere partijen gepropageerde koppeling van hun programma aan een van deze modellen. Wij maken onze eigen keuzes.

Deel: ' SP Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Limburg '
Lees ook