Socialistische Partij afdeling Utrecht

Utrecht, 26 januari 1999.

PERSBERICHT

SP verkiezingsprogramma vastgesteld

De provinciale vergadering van de Socialistische Partij heeft het verkiezingsprogramma voor de komende statenverkiezingen van 3 maart in Utrecht vastgesteld. Primeur is dat het programma niet alleen de bekende goede voornemens bevat, maar ook een verantwoording van de belangrijkste initiatieven en standpunten die de SP-fractie de afgelopen vier jaar in de Staten heeft ingenomen. Volgens de SP zou het goed zijn als de kiezer beter geinformeerd wordt over de daden van de volksvertegenwoordigers, in plaats van zijn stemgedrag louter op ideeën voor de toekomst te moeten baseren. De belangrijkste onderwerpen uit het programma waarmee de SP de verkiezingsstrijd in gaat zijn:

* Géén herindelingen van bovenaf: Vleuten-De Meern, Maartensdijk en Harmelen blijven zelfstandig. Voorstellen voor overgang van Oudewater, Vianen, Loosdrecht naar andere provincies worden eerst aan de bevolking voorgelegd.

* Zorg voor iedereen: De provincie zet zich maximaal in voor het wegwerken van de wachtlijsten in de gezondheids- en ouderenzorg en de jeugdhulpverlening. De beschik-bare voorzieningen worden beter gespreid.

* Méér sporen, minder herrie: de verdubbeling van het spoor tussen Amsterdam-Utrecht-Arnhem komt er zo snel mogelijk. De hogesnelheidstrein rijdt niet harder dan 200 km/uur; door technische voorzieningen wordt de geluidsoverlast minder dan nu.
* Zuinig met ruimte: Meer geld voor stads- en dorpsvernieuwing, minder voor stads-uitbreiding. Huishoudens met lagere inkomen mogen niet uit de dorpen weggedrukt worden door import-yuppen met veel geld. Spaarzaam gebruik van ruimte op bedrijfsterreinen.
* Samenwerken bij milieuhandhaving: Er komt één gezamenlijke milieuhandhavings-dienst en één klachtenmeldpunt voor provincie en gemeenten, zoals nu al bestaat in de Rijnmond.
* Vijf gulden meer voor een frisse neus: De provinciale bijdrage voor openlucht-recreatie moet omhoog met vijf gulden per inwoner per jaar. Dan kunnen alle basis-voorzieningen gratis worden en hoeft er niet geschnabbeld te worden met golfbanen, recreatiebungalows en dergelijke.

* Onderwijs om de hoek: Schaalvergroting in het voortgezet onderwijs bedreigt de toegankelijkheid. Spreiding is beter dan concentratie.
* Méér werk, minder concurrentie: Het werkgelegenheidsbeleid richt zich meer op mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zoals langdurig werklozen en mindervaliden. Geen concurrentie tussen gemeenten bij het lokken van bedrijven.
* Geen uitverkoop nutsbedrijven: De provincie verkoopt haar aandelen in de REMU, UNA en WMN niet, om hiermee op te kunnen komen voor de belangen van de huishoudens en het midden- en kleinbedrijf.

Het volledige SP-programma kan gratis opgehaald worden vanaf de SP-website www.sp.nl/utrecht, of is vanaf 1 februari voor f2,50 verkrijgbaar bij de SP-afdelingen. Inlichtingen: P.F.C. Jansen, tel.(030)2884152

Deel: ' SP verkiezingsprogramma provincie Utrecht '
Lees ook