SP

SP verontrust over bouw nucleaire marinehaven

Den Haag, 15 oktober 1999

Het SP Tweede Kamer-lid Harry van Bommel is erg verontrust over de Nederlandse inmenging in de bouw van een nieuwe marinehaven in India. De haven zal de toekomstige thuisbasis zijn van onderzeeërs die hoogst waarschijnlijk kernwapens aan boord zullen hebben. Hoewel Nederland wel een duidelijke regelgeving heeft rond het exporteren van wapens en wapentechnologie, is er nog geen regelgeving voor militaire infra-structurele projecten, waarvoor dus geen vergunning aangevraagd hoeft te worden. De SP wil dat het huidige wapenexportbeleid aangepast wordt met regelgeving hierover.
Ballast Nedam, een van de vijf grootste Nederlandse Defensiegerelateerde bedrijven, neemt deel in de aanleg van een nieuwe marinehaven in Karwar in de deelstaat Karnataka in India. De order bedraagt 120 miljoen gulden.
Nederland voert op twee manieren een inconsistent beleid ten aanzien van India. Ten eerste hebben zowel Nederland als de Verenigde Staten naar aanleiding van de Indiase kernproeven een wapenembargo tegen India ingesteld, maar heeft dit dus geen invloed op bouworders voor militaire infrastructuur.
Ten tweede staan zowel India als Pakistan op het 'lijstje van Herfkens' en ontvangen dus ontwikkelingshulp. Nederland werkt tegelijkertijd mee aan het opvoeren van het Indisch defensiebudget.

Tweede Kamer-lid Harry van Bommel stelt hierover de volgende vragen aan de minister van Economische Zaken, de minister van Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Buitenlandse Zaken:
1. Bent u op de hoogte van de order ter waarde van 120 miljoen gulden van Ballast Nedam in verband met de aanleg van een marinebasis in India? (1)

2. Bent u op de hoogte van berichten waarin deze basis wordt genoemd als nieuwe thuishaven voor onderzeeërs van de Indiase Marine en dat in de planning van het Indische nucleaire programma opgenomen staat dat onderzeeërs uitgerust zullen gaan worden met kernwapens? (1 en 2)
3. Hoe beoordeelt u deze order in het licht van het thans geldende wapenembargo van Nederland en de Verenigde Staten tegen India dat ingesteld werd nadat India en Pakistan kernproeven namen? Bent u van oordeel dat, hoewel de bedoelde order niet vergunningsplichtig is in de zin van de In- en Uitvoerwet betreffende strategische Goederen, deze indruist tegen de geest van het wapenembargo, in het bijzonder wanneer straks, mede dankzij Nederlandse deelname aan de bouw ervan, Indiase kernonderzeeërs hier hun basis zullen hebben? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen? Zo nee, waarom niet? (1 en 2)
4. Is het mogelijk in de toekomst ook opdrachten voor militaire infrastructurele projecten te toetsen aan de criteria van het wapenexportbeleid? Bent u bereid in dit verband aanpassingen aan de huidige wetgeving hieromtrent te overwegen?

5. Op EU-niveau wordt discussie gevoerd over het wapenexportbeleid en hoe militaire infrastructurele projecten hieronder opgenomen zouden kunnen worden. Wat is de stand van zaken nu en wat is de Nederlandse inbreng in deze discussie?

6. Zowel India en Pakistan zijn landen die ontwikkelingshulp van Nederland krijgen. Bent u van oordeel dat het een consistent beleid is om enerzijds ontwikkelingshulp te verlenen aan een land en anderzijds mee te werken aan het omhoog drijven van het defensie budget van hetzelfde land?

Inlichtingen: Harry van Bommel 020-694 55 70
(1) 15/10/1999 Radio 1 - Argos
(2) Janes Defence Weekly - 30 september 1998 Indian Navy plans $3b relocation

15 okt 99 14:54

Deel: ' SP verontrust over bouw nucleaire marinehaven '
Lees ook