Ingezonden persbericht


Den Haag, 18 juli 2001

SP-Kamerlid Harry van Bommel heeft weinig vertrouwen in de maatregelen die minister Netelenbos wil nemen om de overheid meer invloed op de NS te geven.

Het is zeer de vraag of de Raad van Commissarissen die zich tot nu toe achter directie heeft opgesteld haar macht vrijwilig zal overdragen aan de minister. Het zijn goede bedoelingen maar halfbakken maatregelen. De overheid zal door een statutenwijziging van de structuur NV voldoende instrumenten moeten krijgen om de directie naar huis te kunnen sturen. De huidige directie moet wat Van Bommel betreft wegens gebleken mismanagement zo snel mogelijk naar huis worden gestuurd. Het Kamerlid heeft hierover de volgende vragen gestelt aan de minister:


1. Heeft u kennis genomen van het artikel "Netelenbos wil ingrijpen bij NS" (1)

2. Is het juist dat u op korte termijn over de mogelijkheid wilt beschikken om het management van de NS te ontslaan bij gebrekkige prestaties?

3. Zo ja, is het juist dat u dit wilt doen door afspraken met de Raad van Commissarissen? Wat voor soort afspraken wilt u precies maken?
4. Is het niet verstandiger om dergelijke afspraken statutair vast te leggen?

5. Heeft u in een brief aan de premier en de ministers van Economische Zaken en Financiën geschreven dat de negatieve prestaties van de NS aanleiding zijn voor uw plannen?

6. Bent u het met mij eens dat het voortdurende falen van de NS-directie, zowel richting de reizigers als het personeel, reden moet zijn voor de huidige directie om te vertrekken?

7. Is de door u gewenste vergroting van de invloed van de overheid op de NS een erkenning van het falende verzelfstandigingsbeleid? Zo nee, kunt u dat toelichten Zo ja, welke consequenties verbindt u daaran?

(1) NRC Handelsblad 18 juli 2001

Inlichtingen:

Harry van Bommel (06) 22 78 80 43

Zoekwoorden:

Deel: ' SP vindt dat Netelenbos de directie van NS weg moet sturen '
Lees ook