Persbericht

SP VRAAGT PROVINCIE ZUID-HOLLAND VOSSEN TE BESCHERMEN TEGEN EXCESSIEVE BEJAGING.

De SP heeft Gedeputeerde Staten van Zuid Holland verzocht terughoudendheid te betrachten bij de vergunningverlening voor het bejagen van vossen. Het is de partij een doorn in het oog dat de voortdurende mediahetze die door de jagersvereniging tegen dit prachtige en nuttige roofdier gevoerd wordt, nog steeds leidt tot het legaliseren van stropersmethoden zoals het uitgraven van vossenburchten, het organiseren van ondergrondse gevechten op leven en dood tussen vossen en jachthonden, het doodknuppelen of -slaan van jonge vosjes, het tijdens de nachtelijke uren verblinden van vossen om ze zo gemakkelijk doelwit te maken en het schieten van moederdieren in de draag- en zoogtijd.

Alhoewel de vergunningverlening formeel bij het ministerie ligt, is het advies van de provincies van groot belang bij het verstrekken van vergunningen door het ministerie. Daardoor dreigt er wel een zeer versnipperd beleid. De SP vraagt aan de Provincie Zuid Holland uiterste terughoudendheid te betrachten bij de vergunningverlening en verleende vergunningen aan maximale openbaarheid en controle te onderwerpen. Zoals ook in veel andere jaren het geval is, is de vos in de maand augustus het object van een ware mediahetze, op touw gezet door individuele en georganiseerde jagers. Nu de staatssecretaris van LNV overweegt de vos een beschermde status te geven en alleen bejaging toe te staan in gevallen waarin sprake is van ernstige, niet op diervriendelijke wijze te voorkomen schade, is de KNJV een offensief gestart om via negatieve berichten over de vos te komen tot een landelijke of provinciale onbeschermdverklaring. De meest afschuwelijke fabels over de vos worden daarbij ingezet, variërend van het feit dat de dieren slachtingen zouden aanrichten onder kippen, dodelijke lintwormen zouden verspreiden, hondsdolheid zouden verspreiden, lammetjes en kalfjes zouden verscheuren, eerzame meisjes te paard achtervolgen tot het zelfs opgraven van lijken op begraafplaatsen uit vers gedolven graven en het decimeren van de weidevogelstand. Niets van deze hetze berust op waarheid.

De SP is na overleg met organisaties als De Dierenbescherming en De Faunabescherming en op basis van deskundigenverklaringen zoals die van vossenspecialist J. Mulder uit de Bilt en duinecoloog G.J. de Bruin uit Leiden tot de conclusie gekomen dat de vossenstand in Nederland bloot staat aan extreme bejaging die ervoor zorgt dat de gemiddelde leeftijd van de dieren is gedaald tot onder de 2 jaar. Het feit dat jagers nog steeds moederdieren mogen schieten en de weesdieren aan hun lot overlaten of doodslaan (ze zijn de kogel niet eens waard!) geeft aan dat het lot van deze diersoort bij de zich faunabeheerders noemende jagers niet in goede handen is. Tot 1994 kreeg iedereen die op het politiebureau een vossenstaart inleverde f 15,= premie. Na acties van dierenbeschermingsorganisaties is die premie afgeschaft, de vossenjacht is echter in volle hevigheid doorgegaan. Om die reden wil de SP fractie Zuid-Holland zich inspannen voor een beter beschermingsregime voor de vos op provinciaal niveau. De SP statenfractie Zuid Holland heeft SP statenfracties in andere provincies opgeroepen hetzelfde te doen.

Persinfo: Erik van der Burgh, SP Statenlid Zuid Holland Tel 0181-619600
Fax 0181-629286
Mob 06-21534707

Aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland


Onderwerp: vragen ex artikel 52 van het Reglement van Orde

Spijkenisse, 5 augustus 1999

Geacht college,

Op 4 augustus heb ik via de media, dagblad Trouw en het Jeugdjournaal , vernomen dat in Den Hout(N-B) drie jonge vossen zijn teruggezet in de natuur.

De drie hulpbehoevende vosjes werden in het bos gevonden nadat de moeder vos was verongelukt of doodgeschoten.

In het artikel werd ook gemeld dat deze terugplaatsing in de natuur niet op bezwaren stuitte van het ministerie van LNV.

De vergunningen voor het doden van vossen worden op dit moment nog door het ministerie van LNV afgegeven, maar zodra de Flora en faunawet van kracht wordt, gaat deze taak naar de provincies.

Naar aanleiding hiervan heb ik de volgende vragen:

1) Heeft het ministerie van LNV, c.q. LASER, in de afgelopen 12 maanden bij de provincie een verzoek(en) tot advisering gedaan inzake het verlenen van een vergunning ex artikel 53 Jachtwet tot het doden van vossen in de provincie?

2) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, heeft deze advisering tot vergunning verlening geleid?

3a) Indien het ministerie van LNV, c.q. LASER, in de afgelopen 12 maanden bij de provincie verzoek(en) tot advisering heeft gedaan inzake het verlenen van een vergunning ex artikel53 Jachtwet tot het doden van vossen, kunt u een afschrift van deze verzoeken en de bijbehorende adviezen van de provincie aan de Provinciale Staten toesturen ?

b) Op welke termijn denk u de provinciale staten van deze informatie te kunnen voorzien?

4) Indien vraag 2 bevestigend wordt beantwoord, voor welke gebieden binnen de provincie zijn deze vergunningen ex artikel 53 Jachtwet afgegeven?

5) Zijn er door de provincie nog extra eisen aan deze vergunningadvisering meegegeven? Indien dat het geval is, welke extra eisen heeft de provincie gesteld?

6) Is het college met mij van mening dat het doden van vossen in de schoontijd (maart tot eind juni) niet zou moeten plaatsvinden daar de kans groot is dat de jonge vosjes zonder ouders komen wanneer deze is gedood door de jager en daardoor de hongerdood sterven?

7) Is het college met mij van mening dat wanneer er een vergunning wordt afgegeven die moet worden gecontroleerd gedurende de looptijd van de vergunning en dat deze vergunning op naam van één persoon moet worden gesteld?.

8) Is het college met mij van mening dat wanneer er een vergunning wordt afgegeven, de vergunning verleende een rapportageplicht heeft ten opzichte van de vergunningverlener?

9) Is het college met mij van mening dat wanneer er sprake is van belangrijke schade dit altijd zeer plaatselijk is en tijdelijk en dat derhalve de vergunning ook moet worden afgegeven voor een bepaald,duidelijk omschreven gebied en voor een korte tijdspanne?

10) Kan het college een overzicht verschaffen van de criteria die worden gehanteerd bij het beoordelen van vergunningaanvragen ex artikel 53 Jachtwet voor het doden van vossen en zo ja, deze aan de provinciale staten toezenden?

11) Wanneer er een positief advies wordt afgegeven, is het college met mij van mening dat dat alleen mag gebeuren door middel van het geweer, dus zonder het uitgraven van holen, geen doding van nestjongen, geen kunstlicht en geen gebruik maken van aardhonden?

In afwachting van uw beantwoording verblijf ik ,

Namens de SP-fractie

H.J. van der Burgh

Deel: ' SP vraagt Zuid-Holland vossen te beschermen tegen jacht '
Lees ook