Socialistische Partij afdeling Utrecht

PERSBERICHT
SP: Koppigheid GS kost Utrechtse huishoudens twee miljoen gulden per jaar

Utrecht, 3 oktober 1999

SP-fractie Provinciale Staten Utrecht

De weigering van Gedeputeerde Staten om zich in te zetten voor een versnelde aanleg van individuele watermeters kost 71.500 huishoudens, die klant zijn van Waterleidingbedrijf Midden-Nederland (WMN) in 1999 ruim twee miljoen gulden. Een eigen watermeter zorgt namelijk gemiddeld voor een besparing van 10-12% op hun waterverbruik, ongeveer een miljoen m3 per jaar. Op dit moment kost een kubieke meter water de consument bijna f 2,10.

De afgelopen vijf jaar is de prijs van drinkwater drie keer zo snel gestegen als de inflatie. De verwachting is dat deze stijging komende jaren doorzet, met name door verhogingen van belastingen en heffingen. De SP vindt dit een zeer zorgwekkende ontwikkeling, omdat drinkwater een primaire levensbehoefte is, waarop nu al bijna 40% belasting geheven wordt. Per 1 januari 2000 dreigt daar nog eens een nieuwe belasting van f0.51/m3 op drinkwater bovenop te komen. Bovendien heeft het kabinet plannen heeft voor een nieuw watertariefsysteem ("waterspoor"), waarbij ook de kosten van riolering en rioolzuivering in de waterprijs verdisconteerd worden. Dit zou de prijs nog eens verdubbelen. Het zojuist gepubliceerde Milieuprogramma 2000-2003 (onderdeel van de begroting van het ministerie van VROM) stelt in dit verband: "Het systeem komt tegemoet aan de wens van het overgrote deel van de consumenten om invloed te kunnen uitoefenen op de kosten die met het waterverbruik samenhangen."

Juist door de stijgende prijzen besluiten steeds meer waterleidingbedrijven om bemeteringsprojekten versneld uit te voeren. Zo legt het waterleidingbedrijf Europoort de komende tien jaar versneld 470.000 watermeters aan (acht maal het aantal in de provincie Utrecht), waarbij zij deze gelegenheid tevens benut om ook een aantal verbeteringen voor de volksgezondheid door te voeren, zoals het aanbrengen van terugslagkleppen en het vervangen van gevaarlijke loden leidingen. Europoort neemt de investeringskosten voor het projekt, na aftrek van milieusubsidies, volledig voor eigen rekening, om oeverloze discussies over de kostenverdeling met eigenaren van huurcomplexen te vermijden.

Het Utrechtse waterleidingbedrijf WMN is 100% overheidseigendom, belangrijkste aandeelhouders zijn de provincie en de gemeente Utrecht, die samen vier van de negen commissarissen leveren. De SP constateert dat ruim 70.000 huishoudens in Utrecht jaarlijks wél geconfronteerd worden met veel hogere waterprijzen, maar niet de kans krijgen om hun waterverbruik te beinvloeden. De SP-fractie in Provinciale Staten is hoogst verontwaardigd over de opstelling van GS, die daarmee een motie van Provinciale Staten naast zich neerleggen. Het argument van GS en WMN dat de kosten te hoog zijn deugt niet. Uitgaande van de huidige raming van WMN van f26 miljoen zou de rente en aflossing jaarlijks f1,5 miljoen bedragen. Bij een volledige doorbelasting van de kosten zouden de huishoudens dan in 1999 al f 600.000 overhouden. In de komende jaren zal dit door de prijsstijgingen alleen maar toenemen.

Komende Statencommissie Water en Milieu zullen de watermeters, op verzoek van de SP en een aantal andere fracties, opnieuw op de agenda worden gezet.

Inlichtingen:
P.F.C. Jansen,
tel.(070)3183802 (overdag),
tel.(030)2884152 (avond/weekend)

Deel: ' SP Weigering snelle aanleg watermeters Utrecht kost geld '
Lees ook