incie

Ingezonden persbericht


PERSBERICHT SP Statenfractie UtrechtUtrecht, 10 juni 2002.

SP wil opheldering over adviesbureau s provincie

De fractie van de Socialistische Partij in Provinciale Staten van Utrecht vindt dat de controleerbaarheid van opdrachten aan externe adviesbureau s hoognodig moet verbeteren. In schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten verzoek de SP om informatie over het aantal opdrachten aan het Amersfoortse organisatieadviesbureau Twijnstra Gudde, sinds 2001. Onlangs werden twee adviseurs van dit bureau ingeschakeld bij de reorganisatie van het provinciale bibliotheek­wezen. Commissaris van de Koningin Staal is sinds 2001 commissaris bij dit bedrijf.

De SP heeft afgelopen jaren al met grote regelmaat gewezen op de grote bedragen die omgaan bij de opdrachten aan externen. In februari 2001 vroeg de fractie om een overzicht van de sinds 1997 verstrekte opdrachten. Het antwoord luidde: De gegevens waarnaar u vraagt, worden niet centraal of decentraal geregistreerd op een zodanige wijze dat zij u zonder meer ter hand kunnen worden gesteld.

SP-fractievoorzitter Jansen wil dat er zo snel mogelijk op centraal niveau een vorm van offerte- en contractbewaking wordt ingevoerd. Hierbij zou vooral gelet moeten worden op de noodzaak van uitbesteding, het aanvragen van meerdere concurrende offertes en het voorkomen van onderhandse opdrachten.

Inlichtingen:

P.Jansen, tel. (06) 51844755.

Bijlage: schriftelijke vragen SP

Tijdens de vergadering van de statencommissie Cultuur en Economie van 25 maart jl. heeft de SP-fractie geïnformeerd naar de selectieprocedure die geleid heeft tot het aantrekken van twee medewerkers van Twijnstra Gudde (TG) in het kader van de reorganisatie van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht. Achtergrond van de vraag was het gegeven dat CvdK Staal sinds 2001 commissaris is bij TG. Meer in zijn algemeenheid heeft de SP-fractie bij herhaling zijn ongerustheid uitgesproken over de geringe transparantie bij het inschakelen van externe adviseurs door de provincie Utrecht, terwijl hierbij zeer grote bedragen omgaan. Ik verwijs ter illustratie naar de antwoorden op eerdere vragen over dit onderwerp van het lid Van der Velde d.d. 28 februari 2001, waarin het college bevestigt dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van dergelijke bureau s.

Toen wij tijdens de statenbehandeling van de Kadernota 2003 terugkwamen op dit onderwerp heeft de gedeputeerde P&O geantwoord dat hij graag wil meewerken aan het verhogen van de transparantie.

De SP-fractie zou graag antwoord krijgen op de volgende vragen:


1. Welke opdrachten zijn sinds 1 januari 2001 verstrekt aan Twijnstra Gudde, door welke diensten en voor welke contractsommen?


2. Was er bij de onder (1) bedoelde opdrachten sprake van een vorm van openbare aanbesteding?

Zo nee: waarom niet? Is vooraf per opdracht wel offerte opgevraagd bij tenminste drie adviesbureau s, zoals is voorgeschreven in ons handboek administratieve organisatie? Zo nee: waarom niet? Is de keuze voor TG gemaakt door uitsluitend de budgethouder, of is er een second opinion gevraagd?


3. Is er inmiddels op concernniveau een vorm van structurele bewaking van de opdrachtverlening aan externe partijen operationeel , zowel uit het oogpunt van minimalisering van de kosten als uit het oogpunt van integriteitsbewaking?
Uit de beantwoording van de vragen d.d. 28 februari 2001 bleek dat er op dat moment nog geen sprake was van een centrale registratie en bewaking van opdrachten aan externe adviseurs.

Deel: ' SP wil opheldering over adviesbureau's provincie Utrecht '
Lees ook