expostbus51


SP

SP WIL OPHELDERING PARTICULIERE ZORG WERKNEMERS

De SP constateert het ontstaan van een apart privaat zorgsysteem voor werknemers en daarmee een tweedeling in de zorg. SP-kamerlid Kant wijst minister Borst op het groeiende gebruik van commerciële zorg door werkgevers. Zij wil van de minister weten of zij deze ontwikkeling afwijst en wat ze hiertegen gaat doen. Kant heeft de minister daarom de volgende vragen gesteld:


1. Kunt u bevestigen dat zorginstellingen gemiddeld slechts 145 gulden per jaar per werknemer aan arbodienstverlening besteden terwijl dat in Nederland gemiddeld 200 gulden per jaar per werknemer is? Zo ja, wat is hiervan de oorzaak en bent u van mening dat in de zorgsector voldoende wordt geïnvesteerd in arbodiensten en preventie? (1)

2. Is het u bekend dat Avios Arbo, de grootste commerciële arbodienst in de zorgsector, zorg inkoopt bij de particuliere zorgsector zoals bijvoorbeeld de particuliere Rug Advies Centra, de particuliere psychologische hulpverlener HSK en het private Transferpunt Zorg? (1) Zo ja, wat is hierover uw mening?

3. Is het waar dat de behandeling door de Rug Advies Centra gericht is op langdurige zieke werknemers en sinds kort ook op afgekeurde werknemers en wordt betaald door werkgevers,
ziekteverzuimverzekeraars en via subsidies van Sociale Zaken? Zo ja, leidt deze behandeling tot goede resultaten en zou deze dan ook voor niet-werknemers met langdurige rugklachten beschikbaar moeten komen?

4. Kunt u bevestigen dat commerciële GGZ-behandelcentra sterk in opmars zijn, bijvoorbeeld de sterke groei van de HSK groep? (2) Zo ja, wie kunnen hier terecht?

5. Is de GGZ Nederland in gesprek met de minister om ook commerciëler te mogen werken, gaat het hierbij vooral om extra zorg betaald door werkgevers en is het daarbij de bedoeling om bij de intake mee te wegen of iemand werkt hetgeen zou kunnen leiden tot snellere behandeling? (2) Zo ja, bent u van mening dat mensen die geen betaald werk hebben bij de plannen buiten de boot vallen en dat deze plannen dus niet acceptabel zijn?

6. Is het u bekend dat werkgevers onder het motto van integraal gezondheidsbeleid steeds meer medici en paramedici binnen de poort halen waarbij de bedrijfsgezondheidszorg bij Akzo Nobel met zijn bedrijvenkliniek het grote voorbeeld is? Zo ja, hoe hoog schat u het risico in dat hiermee tevens een groeiende tweedeling ontstaat? (3,4)

7. Erkent u dat er een apart, privaat zorgsysteem voor zieke werknemers ontstaat, kunt u inzicht geven in de groei hiervan en accepteert u deze ontwikkeling?

8. Is het waar dat u tijdens een lunchdebat in Groningen met voorzitter Hamel gezegd heeft het de moeite waard te vinden om na te denken of je werkgevers moet verbieden initiatieven te nemen tot extra zorg voor werknemers via een apart zorgcircuit? Zo ja, kunt u dit standpunt toelichten? (5)

9. Zullen de landelijke ,,kenniscentra voor arbeidsrelevante aandoeningen'' (en regionale kenniscentra) uitsluitend gericht zijn op het ontwikkelen van kennis en expertise en is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat hier ook zorg wordt verleend of diagnoses worden gesteld?


10. Op welke manier gaat u ervoor zorgen dat de verworven kennis in de ,,kenniscentra voor arbeidsrelevante aandoeningen'' ten goede komt aan alle mensen, zowel werknemers als mensen zonder baan?

(1) Financieel Dagblad 12 maart
(2) NRC 16 maart
(3) Forum 11 maart
(4) NRC 16 februari
(5) Haagsche Courant 2 maart

Voor meer info: Agnes Kant 06 51 26 29 18

Deel: ' SP wil opheldering particuliere zorg werknemers '
Lees ook