SP

Den Haag, 4 mei 1999

PERSBERICHT

Provincie Zuid-Holland treedt tegen zichzelf op

Tweede-Kamerlid Remi Poppe (SP) heeft opnieuw opheldering gevraagd aan milieuminister Pronk over de afvalstort 3e Merwedehaven bij Dordrecht. Aanleiding is het bericht dat de afvalstort in de financiële problemen is gekomen nu de provincie Zuid-Holland geen toestemming meer geeft aan beheerder PROAV om nog langer brandbaar afval te storten. De provincie heeft na een enorme klachtenstroom van omwonenden over stankoverlast besloten om de milieuvergunning van PROAV, die slechts toestaat om in geval van calamiteiten brandbaar afval te storten, strikter te gaan handhaven.

Pikant detail is dat de PROAV 100% eigendom is van de Provincie Zuid-Holland. Deze treedt dus feitelijk tegen zichzelf op. Poppe verbaast zich er in hoge mate over dat de PROAV door deze ontwikkeling financieel in de problemen kan komen. Het beleid van de rijksoverheid is er immers al een aantal jaren op gericht om brandbaar afval te verbranden. Er zou dus eigenlijk nauwelijks brandbaar afval op de stort terecht mogen komen. Omdat storten echter goedkoper is dan verbranden, zouden hier echter financiële motieven een rol kunnen spelen.

Vragen SP:


1. Is het juist dat de PROAV het besluit van de provincie Zuid-Holland om geen ontheffing te verlenen voor het storten van brandbaar bedrijfsafval voor de Raad van State aanvecht?

Zo ja: wilt u de Kamer (t.z.t.) informeren over de uitspraak?


2. Is het juist dat in de milieuvergunning voor de afvalstort 3e Merwedehaven is geregeld dat het storten brandbaar bedrijfsafval slechts in het kader van een calamiteitenregeling -dus: bij wijze van uitzondering- kan worden toegestaan?


3. Hoe is het mogelijk dat de exploitant van de 3e afvalstort Merwedehaven kennelijk financieel afhankelijk is van het storten van brandbaar afval, terwijl in de vergunning slechts sprake is van de mogelijkheid om brandbaar afval te storten in geval van een calamiteit?

Komt deze situatie ook elders voor?


4. Kan de minister aangeven welke de financiële gevolgen voor de beheerder van de afvalstort 3e Merwedehaven zullen zijn als de beleidslijn om het storten van brandbaar afval te voorkomen stringent wordt toegepast?


5. Hoe vaak is een ontheffing verleend aan de beheerder van de 3e Merwedehaven, en waaruit bestond in die gevallen de calamiteit?

Inlichtingen: Remi Poppe (070) 318 2802 / 06-58 62 37 05

Paulus Jansen 318 3802

Deel: ' SP Zuid-Holland treedt op tegen eigen afvalstort '
Lees ook