SP zwaar verontrust over gedwongen recrutering Landmacht

De SP Tweede-Kamerfractie stelt opnieuw vragen over de landmachtwerving van jongeren via commerciële uitzendbureau's. In antwoord op eerdere SP kamervragen werd duidelijk dat werkloze jongeren op den duur ook gedwongen kunnen worden op Defensie vacatures te solliciteren.

De jongere moet overtuigende zwaarwegende bezwaren tegen Defensie werkzaamheden weten te verwoorden om onder de plicht 'passende arbeid' te aanvaarden, uit te komen. Het is niet duidelijk wat de criteria voor bezwaren zijn en wie deze zal toetsen. Wel is duidelijk dat als de bezwaren niet geaccepteerd worden, de jongere de baan moet aanvaarden op straffe van gedeeltelijke of gehele ontzegging van de uitkering. 'Dit begint erg veel te lijken op een gedeeltelijke herinvoering van de dienstplicht. Maar nu niet voor alle jongens boven de 18 maar alleen voor laagopgeleide kansloze jongeren', aldus SP Tweede-Kamerlid Harry van Bommel. Hij eist absolute openheid van zaken over deze nieuwe wervings-technieken en ook het recht voor elke werkeloze om zondermeer defensie-werk te mogen weigeren.

Samen met SP Tweede-Kamerlid Jan de Wit stelt hij de volgende vervolgvragen aan de ministers van Defensie en Sociale Zaken:


1. Herinnert u zich de vragen over commerciële werving door de Landmacht van het lid Marijnissen (SP) en uw antwoorden daarop? (1)
2. Erkent u, gezien uw antwoord op vragen 6 en 8, dat jongeren in de WIW gedwongen kunnen worden, op straffe van gedeeltelijke of gehele weigering van de uitkering, te solliciteren op een bekende vacature bij de Koninklijke Landmacht?

3. Waarom moet, indien Defensie stelt geen ongemotiveerd personeel te kunnen gebruiken, een door Start Uitzendbureau uitgeselecteerde baanloze aannemelijk maken dat hij of zij zwaarwegende bezwaren koestert tegen het verrichten van Defensie werkzaamheden?

4. Meent de minister dat laag opgeleide werkloze jongeren ten allen tijde in staat moeten worden geacht zwaarwegende bezwaren tegen een Defensiebaan te verwoorden?

5. Kan de minister verduidelijken wat de criteria zijn voor dergelijke bezwaren en wie toetst of de bezwaren die betrokkene heeft zwaarwegend genoeg zijn? Moeten bezwaren tegen een baan bij Defensie meer of minder zwaarwegend zijn dan bij een reguliere werkgever?
6. Kan de minister garanderen dat potentiële kandidaten voldoende objectieve informatie over de defensie-vacature ontvangen, op basis waarvan een gemotiveerd positief of negatief besluit genomen kan worden? Worden potentiële kandidaten ook op de hoogte gebracht van de zeer hoge kans uitgezonden te worden naar conflictgebieden? Kan de minister het wervingsmateriaal dat de potentiële kandidaat ontvangt aan de Kamer overleggen?

7. Welke zijn genoemde afspraken (1) tussen Defensie en Start over informatie-uitwisseling?

Worden gegevens van Start-cliënten aan Defensie doorgegeven? En zo ja, worden deze cliënten daarvan op de hoogte gebracht?


8. Zijn er afspraken over informatie-uitwisseling tussen Start Uitzendbureau en de Gemeentelijke Sociale Dienst /UVI? Is het aan Start Uitzendbureau bijvoorbeeld toegestaan om namen van door hen geselecteerde cliënten voor de Defensievacature door te geven aan de gemeente/UVI?
9. Is een cliënt verplicht om bij een UVI of Gemeentelijke Sociale Dienst te melden dat hij/zij een brief van Start heeft ontvangen omtrent deze Defensievacature?

 

(1) Vergaderjaar 1998-1999, aanhangsel van de Handelingen 1973, d.d. 10/08/'99

Meer informatie:

Harry van Bommel, 070 3182805, 06 22788043

Jan de Wit, 070 3182807

Krista van Velzen, 070 3183810

 

 

 

 

Zoekwoorden:

Deel: ' SP zwaar verontrust over gedwongen recrutering Landmacht '
Lees ook