European Commission

ECA/03/05 Luxembourg, 26/03/2003

Persbericht van de Europese Rekenkamer betreffende speciaal verslag nr. 1/2003 over de voorfinanciering van uitvoerrestituties (1)

Bij de controle werd nagegaan of het systeem van voorfinanciering van uitvoerrestituties zijn oorspronkelijke doelstellingen heeft bereikt en of het nuttig kan zijn de regeling te vereenvoudigen, op te heffen of te vervangen.

Achtergrond

Uitvoerrestituties maken het mogelijk, ondanks het verschil tussen de prijzen in de EU en de lagere prijzen op de wereldmarkt landbouwproducten te exporteren. Met voorfinanciering kunnen maximaal 240 dagen vóór de feitelijke uitvoer restituties worden betaald. Het systeem bestaat sinds 1969 en werd ingevoerd om communautaire preferentie voor EU-producten te behouden. Van de 5 500 miljoen euro die in 2000 aan restituties werd betaald was 11 % ofwel 600 miljoen euro voorgefinancierd.

Het systeem is al eerder problematisch gebleken. Het laatste uitgebreide onderzoek van de Commissie in 1997 leidde tot terugvordering van aanzienlijke bedragen van de lidstaten.

De controle van de Rekenkamer had betrekking op de werking van het systeem in acht lidstaten alsook het beheer van het systeem door de Commissie.

Voornaamste bevindingen

Het systeem is ingewikkeld, tijdrovend en duur in beheer en controle.

Dat komt goeddeels door de ingewikkelde regelgeving. Deze leidde tot verschillen in de manier waarop de lidstaten het systeem toepassen en betalingen verifiëren, hetgeen de controle van bepaalde aspecten van het systeem weer bemoeilijkt.

Wanneer ondernemingen vóór de export goederen met voorfinanciering verwerken (bijvoorbeeld graan tot bloem, rundvlees tot vlees in blik), wordt het systeem nog omslachtiger en de controle toonde aan dat de overzichten die werden gebruikt voor toezicht op de verwerking onbetrouwbaar waren.

Momenteel speelt voorfinanciering vaak een heel andere rol dan in 1969 werd voorzien. Ze wordt gebruikt om de controle van rundvleesexporten te verbeteren en, ten aanzien van graan, de periode te verlengen waarin exporteurs gebruik kunnen maken van uitvoercertificaten.

De Rekenkamer beveelt aan de regeling te herzien en opheffing ervan in overweging te nemen. De Commissie heeft toegezegd de voorfinanciering onder de loep te nemen.

Europese Rekenkamer, Dienst Externe betrekkingen

12, Rue Alcide De Gasperi, L-1615 Luxemburg

Tel.: (352) 4398 45410 Fax: (352) 4398 46430 E-mail: euraud@eca.eu.int

(1)
Dit persbericht wil slechts een samenvatting geven. Het door de Rekenkamer vastgestelde speciaal verslag is beschikbaar op de internetsite HYPERLINK https://www.eca.eu.int/NL/RS/2003/rs01_03nl.pdf https://www.eca.eu.int/NL/RS/2003/rs01_03nl.pdf^ en zal binnenkort in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, serie C, verschijnen.

Deel: ' Speciaal verslag over voorfinanciering van uitvoerrestituties '
Lees ook