Persberichten - 31/05/2002

D'Ieteren - Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 30 mei 2002

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN 30 MEI 2002 Inleiding door de Heer Roland D'Ieteren, Voorzitter Ik heet u van harte welkom op onze vergadering van vandaag. Zoals u het in de dagvaarding hebt kunnen lezen, zal deze langer dan vorig jaar duren vermits de Gewone Algemene Vergadering gevolgd zal worden door een Buitengewone Algemene Vergadering bedoeld om de statuten van de vennootschap te wijzigen. Een minder gunstig commercieel klimaat, verstoord op het einde van het jaar door de dramatische gebeurtenissen in de Verenigde Staten en de weerslag hiervan op internationaal vlak, heeft geleid tot een daling van ons courant resultaat met 9,1% tegenover het recordresultaat geboekt in 2000, met een courante winst na belasting, groepsaandeel, van EUR 118,6 miljoen. De nettowinst, groepsaandeel, bedraagt EUR 95,0 miljoen. Onze drie activiteitspolen hebben op een voorspelbare manier gereageerd, elk overeenkomstig zijn specificiteit, op de evolutie in de wereldeconomie en dit, tot onze grote voldoening. Avis Europe in het bijzonder werd getroffen door de wereldwijde crisis in de luchtvaartsector, in de nasleep van de aanslagen op de Verenigde Staten terwijl het begin van het jaar gekenmerkt werd door een groei op alle markten en in alle strategische segmenten van haar activiteiten. Zij heeft hier echter op gereageerd met een opmerkelijke veerkracht door op korte termijn haar vloot- en personeelskosten te verminderen om haar winstmarges te vrijwaren en haar toe te laten in te spelen op de heropleving van de economie wanneer die zich voordoet. Sindsdien concentreert de onderneming zich op het herstellen van de winstmarges in de sector van de langeafstandsreizen, die het zwaarst getroffen werd, op de versterkte prospectie van minder gevoelige markten zoals de autoverhuur buiten de luchthavens of de KMO's, en blijft zij haar vlootkosten onder controle houden. De gevolgen van de gebeurtenissen van september 2001 en het gebrek aan economische groei in Europa zullen blijven doorwegen op het eerste semester van 2002. Er zijn tekenen van verbetering te merken in het transatlantisch verkeer en het toerisme binnen Europa kent een progressief herstel, in het bijzonder in Zuid-Europa. Deze verbetering verloopt trager in Noord-Europa, onder andere in de context van de stagnerende Duitse economie. De aanhoudende inspanningen, wat betreft de controle van haar kosten, moeten Avis ertoe in staat stellen haar capaciteiten aan te passen wanneer de tijdens het tweede semester verwachte groei zich voordoet. Meer dan ooit blijven wij het volste vertrouwen hebben in de ontwikkelingsmogelijkheden van deze activiteit. Dit blijkt, op lange termijn, uit de belangrijke investering die de onderneming zal realiseren in China. DIeteren Auto van haar kant heeft te maken gehad in 2001 met een dalende automarkt met bijzonder felle concurrentie en heeft ondanks haar afwezigheid in sommige segmenten een stijging gekend van haar marktaandeel tegenover 2000. Zoals in het verleden blijven wij aanzienlijke bedragen investeren in de autodistributie teneinde de kwaliteit van onze netwerken te versterken en de nabijheid van de dienst na-verkoop te vergroten. De creatie van de eerste "Shop & service" - gedecentraliseerde punten voor een dienstverlening "herstel-onderhoud" - , de steun aan de versterkte specialisatie van de netwerken, het uitvoeren van een op de verbetering van de dienstverlening binnen de D'Ieteren-agentschappen gerichte programma en de ontwikkeling van ons centrum voor recente wagens "My Way" zijn evenveel voorbeelden van de creativiteit die wij voortdurend aan de dag willen leggen om onze klanten netwerken ter beschikking te stellen die uit competente professionals bestaan en in staat zijn zowel de tevredenheid van de klanten als de veiligheid van de wagens te garanderen. Het verwezenlijken van deze hoofddoelstelling lijkt ons des te meer gerechtvaardigd dat er momenteel discussies worden gevoerd tussen de Europese Commissie en de autoconstructeurs in verband met de evolutie van de Europese regelgeving inzake autodistributie. Het selectiviteitsprincipe lijkt hier een verworven feit, wat ons sterkt in onze rol van beheerder van netwerken. Bovendien zal de vereuropeanisering van de autodistributie tegelijkertijd ons ertoe dwingen nog efficiënter te werken en ons nieuwe opportuniteiten bieden. Wat de vooruitzichten betreft, zullen 2002 en 2003 ware uitdagingen inhouden vooral voor het gamma VW wagens. Het zal inderdaad pas rond de helft van 2003 zijn dat VW reëel aanwezig zal zijn in de twee meest beloftevolle niches, namelijk die van de kleine mono-volume en de 4x4 die samen zowat 14% van de markt voor zich nemen. Bovendien heeft het introduceren van dit merk in het segment van de prestige-wagens belangrijke investeringen met zich meegebracht op het gebied van dienstverlening en imago waarvan de gunstige resultaten op het geheel van het merk op middellange termijn voelbaar zullen zijn. In een klimaat van zeer felle concurrentie zullen deze elementen onze volumes aantasten en bijkomende commerciële inspanningen vergen binnen het merk VW, maar het succes van Audi, Seat, Skoda en Porsche evenals de goede gang van zaken in onze activiteiten leasing, wisselstukken en accessoires zouden het effect van deze evolutie moeten verzachten. Belron, die onze activiteiten autoruiten groepeert onder leiding van een uitstekend management, is minder onderhevig geweest aan de schokgolven in de wereldeconomie en heeft in 2001 een mooie groei gekend. De bedrijfsmarge kende een aanzienlijke vooruitgang dankzij belangrijke schaalbesparingen, een betere kostenbeheersing en een geleidelijke ontplooiing van de markten waarop Belron actief is. De onderneming zet haar geografische expansie bovendien gestaag verder terwijl nieuwe hoogwaardige technologieën worden ingevoerd om de operationele werking en kostenbeheersing voortdurend te verbeteren. Sinds de overdracht van onze industriële activa in Zuid-Afrika in 2001, aan gunstige financiële voorwaarden voor onze groep, concentreren onze inspanningen zich voortaan op de activiteit herstellen en vervangen van autoruiten van Belron. De Groep D'Ieteren zet dus jaar na jaar vastberaden en met het aanpassingsvermogen dat hem eigen is, zijn internationale expansie voort die meer dan tien jaar geleden is begonnen. Vandaag, nu de onderneming voor uitdagingen van een andere dimensie staat, moeten we meer dan ooit de toekomst voorbereiden. Daarom passen wij onze directiestructuren aan. De omvang van onze plannen, onze commerciële ambities, ons streven naar groei en uitmuntendheid, hebben er ons toe gebracht om een uitvoerend comité, belast met de strategie en de ontwikkeling van het geheel van de verrichtingen van de Groep evenals een specifiek directiecomité voor het geheel van de automobielactiviteiten van D'Ieteren op te richten. Het is dus met een groot vertrouwen in de toekomst, sterk gebaseerd op het groeipotentieel van onze activiteiten en op onze adequate structuren, dat ik deze inleiding beëindig.

Bron: D'Ieteren
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' Speech D'Ieteren op Algemene Vergadering D'Ieteren '
Lees ook