VVD

Hans Dijkstal in Elst

In zijn speech op de bijeenkomst in Elst ging VVD-fractievoorzitter Hans Dijkstal in op de volgende zaken:

Nederland is na Malta het dichtstbevolkte land ter wereld: er wonen 457 mensen per vierkante kilometer. Dat heeft tot gevolg dat er in die ruimte grote concurrentie is tussen maatschappelijke activiteiten: de economie, natuur en milieu, wonen en recreëren, vervoer en infrastructuur.

Een aantal trends is daarbij zichtbaar. De agrarische bevolking neemt af bij een gelijkblijvende economnische ontwikkeling. Er is een liberalisering van de markt, een splitsing tussen grote (vaak economisch sterke) en kleine (vaak economisch zwakke) agrarische bedrijven, er komt agrarische bebouwing vrij, er is een grote betrokkenheid van de samenleving bij de natuur, en een toenemende vraag naar gezond en veilig voedsel.

Op dit moment is er veel onrust rond het platteland: over de varkenssector, in de pluimveesector, de Agenda 2000. In het algemeen leven veel vragen over de toekomst van het landelijk gebied.

De VVD presenteert vandaag een tienpuntenplan voor het landelijk gebied. Ik noem een aantal elementen van dit plan:


- meer ruimte voor vernieuwing (van producten, productiemethoden en beheer)


- het combineren van gebruiksfuncties (landbouw, natuur, waterwinning, recreatie en wonen)


- gebiedsgericht beleid met betrekking tot vrijkomende agrarische verbouwing en natuur. Hier moeten provincies en gemeenten een grotere rol krijgen.


- meer ruimte voor glastuinbouw


- voorkomen dat hoogproductieve landbouwgrond wordt onttrokken aan de

landbouw. De overheid moet terughoudend zijn met de aankoop van gronden.

Mijn fractiegenoot Jan Geluk gaat dadelijk in op de achtergronden en details van het plan.

Tenslotte het volgende. Minister Peper vraagt zich af of de provincies nog wel een rol hebben. De VVD verbaast zich daarover. De provincies zijn een volwaardige bestuurslaag tussen Rijk en gemeente in, zoals dat in het regeeraccoord ook is weergegeven. De uitlatingen van de heer Peper zijn hoogst ongelukkig in het licht van de pogingen van zovelen om de mensen op te zwepen vooral te gaan stemmen.

Deel: ' Speech Hans Dijkstal in Elst '
Lees ook