CDA

Speeches uitgesproken op het CDA-Congres van 27 februari 1999

Speech partijvoorzitter J.J.M. Helgers tijdens het CDA-Con-gres op zaterdag 27 februari 1999 in 'Vechtsebanen' te Utrecht.

Dames en Heren,

Het CDA gaat vandaag een volgende fase in. Ruim 4 jaar geleden was ik ook in Utrecht. Ook voor een CDA-Congres. Toen met het dreigende hoog water. Toen werd ik door U tot CDA-voorzitter gekozen. Nu het Congres om afscheid te nemen en het voorzitterschap over te dragen aan Marnix van Rij.

Er is veel gebeurd in die 4 jaar. Volgens sommigen te weinig, volgens een enkeling te veel. Ik ben niet ontevreden over wat we hebben kunnen bereiken afgelopen periode. De interne partijvernieuwing bleek een breed gedragen proces ook na onze teleurstelling van 6 mei 1998. Helaas heb ik geen gespreid bedje voor Marnix van Rij in de aanbieding. Wel een zeer boeiende functie op een spannend moment. Boeiend niet alleen door de verantwoordelijkheid die je mag dragen, maar ook door de pluriformiteit en levendigheid binnen onze partij. Ik heb dat zelf voluit mogen ervaren. In de honderden persoonlijke contacten, tijdens de 350.000 CDA-kilometers die ik aflegde. Van Zuid-Limburg tot Groningen. In Zuid-Limburg waar de afde-lingsvoorzitter om 9 uur ongerust op zijn horloge begon te kijken om vervolgens 5 minuten later de bijeenkomst resoluut te beëindigen."Het is mooi geweest" meldde hij, "ik had afge-sproken dat we om 9 uur zouden gaan wijnproeven". Verhuizen hoefde niet, want we zaten toch al in café Marktzicht. Of de voorzitter van de Noord-Groningse afdeling die om half elf zorgelijk op zijn horloge begon te kijken. "Mijnheer Helgers, Hans, we discussiëren zo geanimeerd, heb je er bezwaar tegen nog een half uur door te gaan?" Dat had ik niet, waarna de voorzitter om 11 uur de bijeenkomst sloot. In de zaal van de Maranathakerk natuurlijk.

Die levendigheid en pluriformiteit is ook in deze campagne weer goed zichtbaar. Van alle politieke partijen zijn wij het meest in staat buiten de media om een campagne dicht bij burgers te voeren. Een campagne in de regio's en steden zelf. Een campagne met persoonlijk contact via canvassen op markten, zoals de meesten van ons dat vandaag ook weer gedaan hebben. Soms levert dat onverwachte taferelen op. Zoals de jonge man die in Arnhem op mij toestapte en zei: "Dag mijnheer Helgers, kent U mij nog?. Ik heb bij U in de gevangenis gezeten". Blikken vol ongeloof van omstanders, zeker als de jongeman pontificaal aankondigt op mij te gaan stemmen. Maar ook heel voorspelbare ontmoetingen. Zoals de middelbare mijnheer die je al op grote afstand zijn lippen ziet tuiten om het woordje 'zakkenvullers' te kunnen uitspreken. Zijn wangen nemen intussen de vorm van rode tomaten aan. Hij blijkt inderdaad tegen de regering te zijn. Na voorzichtig gemeld te hebben dat het CDA in de oppositie zit, blijkt hij ook tegen de oppositie te zijn. Toch blijft het onmisbaar dat CDA-ers de politiek op deze manier een persoonlijk gezicht geven. Wij zijn de grootste lokale partij van Nederland, de grootste politieke ledenorganisatie, de enige partij waarvan niet meer dan de helft van de Kamerfractie uit de randstadsteden komt.

Die kracht van het CDA, die kracht waarin onze leden CDA-ambassadeur zijn, die kracht moeten we mobiliseren. Een CDA met volksvertegenwoordigers die spreekbuis en gids zijn. Spreekbuis omdat ze durven vertolken wat de burgers bezighoudt, gids omdat ze bereid zijn van de burgers een extra stap te vragen, soms tegen het directe eigenbelang in. Volksvertegenwoordigers die de agenda van de burgers naar de raadszaal brengen, en niet alleen de agenda van de raadszaal naar de burger. Volksvertegenwoordigers die de thema's van de burgers het CDA. Een CDA-volksvertegenwoordiger verkoopt niet alles, voor sommige produkten moet je bij de buurman zijn.

Er komen volop kansen voor het CDA. Extern is daar de huidige coalitie die snel aan glans verliest. Paars ontwikkeld zich in rap tempo van heldendicht tot treurspel. Exemplarisch is de hele discussie rond het ontbrekende asielbeleid. Het Paarse asielbeleid begint steeds meer op de Bermuda driekhoek te lijken: al 5 jaar gooien ze er van alles in en je ziet er nooit meer wat van terug. Ik zal het niet verder over de externe kansen hebben, dat heeft Jaap al helder uiteen gezet. Intern is de positie van het CDA versterkt. Dat klinkt paradoxaal na de grote teleurstelling van 6 mei. Toch durf ik die stelling aan. Het aanpassingsproces van het CDA na 1994 is een lange termijn investering. Natuurlijk zouden tussentijdse electorale successen prachtig zijn geweest en de raadsverkiezingen van maart waren een relatieve opsteker. Het uitblijven daarvan mag echter niet leiden tot het voortijdig stopzetten van het vernieuwingsproces van het CDA. Dat zou een absoluut verkeerd signaal zijn. Ook hier geldt: de kost gaat voor de baat uit. De periode dat het CDA in de oppositie zit, moeten we maximaal gebruiken om ons te vernieuwen en herbronnen. In die zin is de huidige oppositieperiode een kans voor het CDA: laat partij en fracties eensgezind het vernieuwingsproces afronden. De omstandigheden zijn nu nog optimaal. Na de volgende verkiezingen zitten we zelf ook weer in een coalitie regering. Dan zullen we dus klaar zijn!

Het CDA heeft in politiek moeilijke periodes altijd een groot voordeel. Wij hebben een inspiratiebron die buiten de politiek ligt. Een bron die niet meedeint op de getijden maar vast verankerd is. In een eeuwenlange traditie van generatie op generatie doorgegeven. In dat proces hebben we deuken en schrammen opgelopen, maar op beslissende keuzemomenten uit de geschiedenis is de Christelijke inspiratie van doorslaggevende betekenis geweest. Nu bij deze millenniumwisseling worden de doorgegeven waarden alleen maar relevanter. Juist in deze tijd, waarin de individuele mens volstrekt autonoom en bevrijd van God en medemens zijn eigen Beloofde Land schept. Met deze toegenomen mogelijk-heden voor de nieuwe mens worden nemen ook zijn dillemma's bovenmenselijke dimensies aan. De noodzaak om nieuwe technische en maatschappelijke ontwikkelingen ethisch te normeren is van wezenlijk belang.

We zien een ongekende groei van de welvaart samen met ongekende milieuvernietiging

We zien deze eeuw unieke toename van levensverwachting en gezondheid, maar ook ongekende massavernietiging van mensenlevens.

We zagen de uitvinding van penicilline, maar ook van gifgas.

De uiterste verten van het heelal worden opengelegd, maar ook de intiemste details van de menselijke vrucht vanaf het eerste moment van leven.

We ontdekken steeds nieuwe sterrenstelsels in het oneindige heelal, maar laten steeds meer aardse dier- en plantsoorten uitsterven.

We hebben een registratiekamer om onze privacy te beschermen, maar ook Menno Buch op onze tv.

Nieuwe mogelijkheden bieden nieuwe kansen, maar stellen ons ook nieuwe vragen. Moet alles wat technisch kan ook kunnen? Alles kan gebruikt, maar ook misbruikt worden. Duidelijk is dat niet alleen economische, financiële of efficiëncy motieven doorslaggevend mogen zijn. Juist daar moet van ons als christen-democraten een extra antenne gevraagd worden. Juist daar waar het immateriële zaken betreft. Waar voortrazende individualisering en economisering leidt tot aantasting van onze sociale leefverbanden. Waar de mens wordt gereduceerd tot zijn koopkracht of arbeidskracht. Waar de mens alleen producent of consument is. Waar vergeten wordt dat je daarnaast ook broer, vader, echtgenoot, zoon, oma of moeder bent. Waar mensen die niet productief zijn niet meer meetellen. Waar opvoeding van kinderen ondergeschikt gemaakt moet worden aan economische eisen en hypotheeklasten. Waar aan opvoeding van kinderen zo weinig waarde wordt toegekend, dat opvoeders geprest worden de betaalde arbeidsmarkt op te gaan. Waar economische flexibilisering van de hoeksteen een zwerfkei maakt. Het CDA moet zorgdragen voor een balans in onze samenleving waarin ook die zachte waarden die je niet meteen in geld kunt omrekenen, waarin ook die waarden een plek houden.
Is dat links of is dat rechts wordt dan vaak gevraagd. Voor die mensen die niet anders kunnen denken dan in dat achterhaalde links/rechts schema herhaal ik Joop Wijn maar: Het CDA is links voor wie niet kunnen en rechts voor wie niet willen!

Dankwoord.
Vier jaar en 22 dagen als CDA voorzitter vliegen voorbij. Het zijn 4 zware jaren geweest, maar opnieuw voor de vraag gesteld of ik beschikbaar zou zijn zou ik weer 'ja' zeggen. Mijn persoonlijke balans is na 4 jaar positief. Dat heeft ook alles te maken met de mensen met wie ik heb samengewerkt. Namen noemen betekent altijd dat je mensen vergeet.
Toch wil ik een aantal mensen apart noemen.
Zonder inhoudelijke uitgangspunten, zonder medewerkers, zonder bestuur en leiding kan een partij niet bestaan. Maar er is meer. Een van mijn kleine neefjes vroeg eens terwijl hij op de grond lag te kleuren: "Oom Hans waarom ben je voorzitter van het CDA?".
Met dat voorzitter deel van zijn vraag had ik geen moeite. Gewoon omdat ik graag de baas wil spelen.
De rest van het antwoord vergde langer nadenkwerk terwijl het antwoord toch zo dichtbij was.
Gewoon omdat het leuk is om voorzitter van het CDA te zijn. Omdat het CDA bestaat uit duizenden vrijwilligers die het CDA overeind houden. Al die actieve leden die de ruggegraat van onze partij vormen. Al die honderden individuele contacten die ik met jullie heb mogen hebben, het waren evenzovele stimulansen voor mij. De kennismaking met onze 587 lokale afdelingen, de rondetafelgesprekken met meer dan 400 lokale CDA-voorzitters, al die Gemeenteraads- en Statenleden, die campagnemensen, al die telefoontjes en huiskamergesprekken. Een partij met zoveel actieve leden heeft altijd toekomst. CDA-ers de toekomst van het CDA dat bent U, U zoals U vandaag hier in Utrecht bent. Kijk om U heen, kijk naar uw buren, Nederland kijk in deze zaal, let op deze mensen: hier zitten gewone mensen, waarschijnlijk ook mensen die U persoonlijk kent, collega's of buurtgenoten.
Dit zijn de mensen.
U samen met Jaap de Hoop Scheffer en Marnix van Rij, U bent de CDA-ers die Nederland klaar maken voor de toekomst en daarom heb ik het een voorrecht gevonden Uw voorzitter te zijn!

Deel: ' Speech Helgers tijdens CDA-Congres in Utrecht '
Lees ook