Gemeente Soest

Spelen in Soest Zuid

Er komen al enige jaren verzoeken uit Soest Zuid bij de gemeente binnen om speelvoorzieningen met name voor jongere kinderen, te realiseren. De mening van de wijkbewoners loopt hierover ook al enige tijd uiteen. Tijdens de inspraakmiddag van 17 april jl. is geprobeerd met de voor en tegenstanders tot een compromisplan te komen, maar ook toen kwam duidelijk naar voren dat de meningen over het realiseren van een drietal speelplekken in Soest Zuid te ver uiteen liggen om tot een compromisplan te komen.

De opmerkingen die tijdens de inspraakmiddag zijn gemaakt en de schriftelijke reacties betreffende het gepresenteerde plan zijn door medewerkers van de Gemeente Soest besproken en de belangen zijn zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Met deze opmerkingen zijn de plannen aangepast. De gemeente meent met deze vernieuwde voorstellen de meeste wensen te hebben ingewilligd.

Hieronder volgt per locatie het genomen besluit.

Het gaat om de volgende drie locaties: Oude Utrechtseweg, Sint Willibrordusstraat en Meidoornweg

Oude Utrechtseweg

Op deze locatie zijn drie bokspringpalen gepland. Direct aanwonenden hadden het bezwaar dat deze locatie te gevaarlijk is vanwege de vele vrachtwagens die hier langsrijden. De gemeente heeft daarom besloten om af te zien van het plan om hier een drietal bokspringpalen te plaatsen. Bij de uitvoering van de speelvoorzieningen van de andere locaties zal dit verlies worden gecompenseerd.

Sint Willibrordusstraat

Met behulp van de gemaakte opmerkingen is het oorspronkelijk plan aangepast. Het behouden van het hier gelegen grasveld als speelveld was de grootste wens van direct aanwonenden.

Er wordt een aantal speeltoestellen geplaatst. Doordat de speeltoestellen voor kinderen van nul tot zes jaar op een klein gedeelte, aan de rand van het terrein, komen te staan blijft er voldoende ruimte voor een speelveld over. Tevens komt er bij de speeltoestellen een zithoek met afvalbak. Vanwege de speelbestemming wordt deze locatie nu ook officieel een verboden voor honden gebied.

Meidoornweg

Vanwege de vele reacties op de speelvoorziening voor de Meidoornweg is voor deze locatie een alternatief gezocht. Dit idee willen we binnenkort graag voorleggen aan de direct aanwonenden.

De toestellen aan de St. Willibrordusstraat zullen vóór het eind van dit jaar geplaatst worden.

Vervuilde vijver weer gezond

De vijver bij de hoek van Dalweg en de Koningsweg die eind augustus is leeggepompt, is weer volledig voorzien van water. In de weer gevulde vijver wordt geen vis uitgezet. Wel bekijkt de gemeente of het plaatsen van waterplantenbakken de kwaliteit van het water kan verhogen.

De vijver is in augustus leeggepompt, omdat het zuurstofgehalte van het water drastisch was gedaald. Uit onderzoek komen een aantal redenen naar voren. De aangetroffen hoeveelheid vis was extreem. Er was sprake van een ongebreidelde vermenigvuldiging. Dat alleen al kan de waterkwaliteit ernstig beïnvloeden. Zuurstofplanten ontbraken. Het slib op de bodem was vervuild. De watertemperatuur was hoog door het warme weer. En er is een nieuwe accu aangetroffen waarvan het zuur zich door het water heeft verspreid.

De vijver is leeggepompt, het vervuilde slib is afgevoerd en de vijverbodem is schoongemaakt.

Lees zorgvuldig de volgende informatie.
Voor nadere informatie kunt u ook de site raadplegen van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties www.paspoortinformatie.nl/Nederland

Deel: ' Speelvoorzieningen in Soest Zuid '
Lees ook