Datum : 1/3/2000
Persbericht: Gak speelt in op toekomst.

Splitsing Gak Groep: continuïteit voorop.

Amsterdam, 1 maart 2000 - Het kabinet heeft op 23 november 1999 de nieuwe uitvoeringsstructuur voor de sociale zekerheid gepresenteerd. In die nieuwe structuur wordt een scheiding aangebracht tussen publieke en private dienstverlening in de sfeer van de sociale zekerheid. Realisatie van de kabinetsplannen betekent de facto dat de A en de B poot hun eigen weg moeten gaan.
Hoewel de Raad van Bestuur van opvatting is dat dit niet het meest wenselijk model is, kiest hij ervoor actief mee te werken aan de uitwerking van die plannen met het oog op de continuïteit van zowel Gak Nederland BV als Gak Holding BV.

Splitsing Gak Groep
Personele gevolgen
Nieuw bestuur
Directie Gak Nederland bv
Directie Gak Holding bv

Splitsing
De door de Minister beoogde scheiding van Gak Groep wordt door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen betreurd, doch -gelet op de politieke realiteit- zetten zij zich in om nu reeds de aandelen die Gak Groep N.V. in Gak Nederland BV heeft over te dragen aan de Stichting Gak Nederland. De Minister heeft aangegeven dat deze ontwikkeling in de lijn is met de kabinetsplannen en derhalve op zijn steun kan rekenen. Overigens is het zo dat de Minister kort na de behandeling van de SUWI nota in de Tweede Kamer de aandelen van alle uvi's wil over doen dragen aan een nog op te richten overheidsstichting, zoals ook verwoord in zijn brief van 22 februari 2000 aan de Staten-Generaal. Door het overdragen van de aandelen wordt Gak Groep gesplitst in een publieke en private organisatie. Gak Nederland BV en Gak Holding BV kunnen dan ieder afzonderlijk invulling geven aan de beoogde nieuwe toekomst. Gak Nederland BV zal een belangrijke bijdrage leveren aan het door de Minister beoogde publieke Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV). Voor Gak Holding BV betekent het dat zij zich vrijer zal kunnen toeleggen op verdere ontwikkeling van de core business, zijnde preventie- en reïntegratieactiviteiten. Gak Holding BV zal daarbij ook de vraag betrekken hoe de bestaande relatie met Achmea verder kan worden versterkt.

Personele gevolgen
De personele en organisatorische gevolgen zijn beperkt. Er is binnen de Gak Groep reeds een strikte scheiding tussen publiek en privaat. De dienstverbanden van medewerkers lopen gewoon door.

Bestuurlijk
Gelet op de ingrijpende externe en interne veranderingsprocessen die de komende jaren hun beslag zullen krijgen, heeft de Raad van Bestuur besloten met ingang van 1 maart 2000 nieuwe directies voor Gak Nederland BV en Gak Holding BV te vormen. De Raad van Bestuur zal zorgen voor een goede afwikkeling van Gak Groep, de jaarstukken 1999 en de versterking van de bestaande relatie met Achmea. De lopende zaken worden zo geregeld dat deze ongestoord doorgang vinden. Er zal derhalve nog enige tijd sprake zijn van een gezamenlijk optreden van oud en nieuw.

Gak Nederland bv
Tot algemeen directeur is benoemd mevrouw mr. A.G. Dümig, thans directeur commercie en werkgeverszaken van Gak Nederland BV. Ook in de overige posities binnen de directie van Gak Nederland BV vinden veranderingen plaats. De nieuwe directie van Gak Nederland BV is per 1 maart 2000 als volgt samengesteld.
mevrouw mr. A.G. Dümig algemeen directeur
de heer mr. J.H. Ouwehand directeur distribuerende zaken de heer mr. J. Stoof directeur commercie en werkgeverszaken de heer R.C. Bos directeur financiële en economische zaken de heer mr. E.J. de Jonge MCM directeur strategie en innovatie vacature directeur HRM

Gak Holding bv
Gak Holding heeft zich vanaf het begin gericht op risicobeheersing, risicoverzekering en administratief gemak. Door de splitsing kan Gak Holding zich thans vrijer op de preventie- en reïntegratiemarkt ontwikkelen.
Tot algemeen directeur, en voorzitter van het directieteam, is benoemd de heer drs. T.P.M. Hulsman, thans directeur Strategie & Innovatie van Gak Nederland BV.
Het directieteam bestaat uit:
de heer drs. T.P.M. Hulsman algemeen directeur
de heer drs. H. Pleiter directeur AGG
de heer mr. drs. ir. C.J.J.M. Geurts, directeur ad interim AMG,
de heer drs. E.P.F. Klootwijk, directeur Argonaut BV,
de heer P.M.W.M. Taks MBA, directeur Gak Verzekeringen, de heer drs. A.A.M. Spoor, directeur strategie
de heer R. Imhof RA, directeur financiën

Voor de algemeen directeur van Gak Nederland BV, mevrouw Dümig, en de algemeen directeur van Gak Holding B.V., de heer Hulsman, geldt dat er sprake is van een benoeming onder voorbehoud van advisering door de betreffende Ondernemingsraden.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwe directies op een overtuigende en inspirerende wijze invulling zullen gaan geven aan hun taken.

De vakorganisaties en de Ondernemingsraden worden bij de veranderingen betrokken.

Deel: ' Splitsing Gak Groep continuïteit voorop '
Lees ook