Gemeente Gent

M i n i s t e r D i r k V a n M e c h e l e n t e k e n t b e s l u i t v o o r d e s p o e d o n t e i g e n i n g v a n 2 4 h e c t a r e i n h e t S t e d e l i j k N a t u u r r e s e r v a a t
B o u r g o y e n - O s s e m e e r s e n (26/10/2001)

Op 3 oktober ondertekende Vlaams minister Dirk Van Mechelen, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, het ministerieel besluit dat het stadsbestuur de mogelijkheid biedt om een spoedprocedure in te zetten voor de onteigening voor algemeen nut van 24 hectare in het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen. Deze 24 hectares zijn gelegen binnen het BPA 102 Bourgoyen deel D. Tot nu toe heeft de Stad Gent in de Bourgoyen-Ossemeersen 172 hectare verworven door aankopen in der minne. Nu kan ze overgaan tot onteigening via een spoedprocedure en op korte termijn eigenaar worden van de gronden.

Het verwerven van alle gronden is een voorwaarde om het gebied optimaal in te kunnen richten en te beheren als natuurreservaat. Bovendien zal de Vlaamse overheid binnenkort een aantal natuurinrichtingsmaatregelen in het reservaat realiseren. Op die manier helpt ze mee aan de versnelde uitvoering van het beheersplan van de Stad. Hiervoor moet de Stad natuurlijk wel dringend eigenaar van de gronden worden.

Het onteigeningsbesluit stelt dat het algemeen nut de onmiddellijke inbezitneming vordert van 47 innemingen met een totale oppervlakte van 24 hectares (240.000 m²). Het gaat over 19 eigenaars.

De vzw Natuurreservaten (6 ha in eigendom), het Instituut voor Natuurbehoud (1,1 ha in eigendom) en de vzw Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen (0,7 ha in eigendom) worden niet onteigend. Zij zijn immers partners van de Stad Gent bij het uitvoeren van het beheersplan.

De aankopen van de resterende private percelen in de randzones van het Stedelijk Natuurreservaat zijn later gepland. Voor deze zones zijn BPAs met een onteigeningsplan in de maak. Als alles goed gaat zal voor het einde van deze bestuursperiode de volledige verwerving van het stedelijk natuurreservaat afgerond zijn.

Informatie

Dienst Leefmilieu & Natuurontwikkeling, Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen, Bart De Muynck, Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke,

tel. (09)226 15 01.

Stadsontwikkelingsbedrijf, Ann Pieters, Pensmarkt 2, 9000 Gent, tel. (09)269 62 00.

Bevoegd

de heer Lieven Decaluwe, schepen van Milieuzaken, Gezondheidsbeleid en Openbaar Groen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Spoedonteigening in Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen '
Lees ook