Partij van de Arbeid


Laurette Spoelman wil meer mensen gebruik laten maken van tegemoetkoming onderhoudskosten gehandicapte kinderen

17 juni 1999 PvdA

Tijdens een Algemeen Overleg op 17 juni werd de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en ernstig gehandicapte kinderen, de zogeheten TOG-regeling, geëvalueerd. De woordvoerder van de PvdA-fractie, Laurette Spoelman, wil meer mensen gebruik laten maken van de regeling.

Twee jaar na inwerkingtreding heeft staatssecretaris Hoogervorst onderzoek laten verrichten naar de doeltreffendheid en effecten van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudige en ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen, de TOG-regeling.
Ouders die hun kind aan de zorg van een AWBZ-inrichting toevertrouwen, kunnen dubbele kinderbijslag ontvangen. Ouders die het gehandicapte kind thuis verzorgen hebben hiertoe geen mogelijkheden. Om deze ongelijkheid op te heffen is de TOG-regeling in het leven geroepen. Daarnaast beoogt de regeling om via deze tegemoetkoming maatschappelijke waardering uit te spreken voor het thuis verzorgen van de kinderen.
Een aanvrager komt in aanmerking voor de TOG-regeling als het kind zowel aan de algemene criteria als aan de medische criteria voldoet. De regeling gaat uit van twee categorieën ernstig gehandicapte kinderen: meervoudig gehandicapte kinderen en ernstig lichamelijk gehandicapte of chronisch zieke kinderen. Voor beide categorieën geldt dat ook nog aan aparte aanvullende voorwaarden moet worden voldaan. Bovendien moet het kind ook nog eens aanspraak kunnen maken op opname in een AWBZ-inrichting.

Tijdens het Algemeen Overleg merkte Spoelman op dat er veel minder beroep wordt gedaan op de TOG-regeling dan verwacht: 'De belangrijkste reden is dat de criteria zo scherp en ingewikkeld zijn geformuleerd dat slechts een beperkt aantal kinderen aan deze criteria voldoet.' Het PvdA-kamerlid steunde het kabinet in zijn voornemen om de criteria te laten aansluiten bij de criteria die al gelden voor de WAJONG-regeling, een regeling voor jong gehandicapten.
Uit het onderzoek van de staatssecretaris blijkt dat er een flink aantal knelpunten zijn ontstaan bij de afhandelingsprocedure en de indicatiestelling van de TOG-regeling. De indicatiestelling wordt nu nog gedaan door ZVN Advies, een particulier commercieel bedrijf. Het betreft in hoofdzaak een papieren indicatiestelling. Slechts sporadisch wordt een huisbezoek afgelegd. Deze methode leidt vaak tot vertraging omdat ZVN Advies afhankelijk is van de medewerking van artsen en behandelaars die formeel niet op deze wijze informatie mogen verstrekken. Spoelman gaf tijdens het Algemeen Overleg aan er veel voor te voelen om de regionale indicatieorganen (RIO's) te belasten met de indicatiestelling. Staatssecretaris Hoogervorst vond dit een interessante gedachte en zal onderzoeken of dit mogelijk is.

Deel: ' Spoelman Meer tegemoetkoming kosten gehandicapte kinderen '
Lees ook